Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels

Inleiding en toelichting op mijn eigen positie in het Midden-Oosten conflict

Nu het zg Midden-Oosten conflict een van de belangrijkste thema’s van mijn blog is geworden en er ook al enige ‘discussie’ is ontstaan, althans, ik me genoodzaakt voelde om scherp positie te kiezen (zie het vorige bericht), is het misschien toch goed om een keer mijn eigen uitgangspositie toe te lichten. Daarom zal ik alvast het inleidende stukje publiceren van een veel langere verhandeling die ik nu aan het schrijven ben over hoe het complexe geheel mijns inziens in elkaar zit. Een eerder fragment, over de drie monotheïstische godsdiensten, publiceerde ik al hiervoor op dit blog, hier te raadplegen. Maar hier dus alvast het inleidende gedeelte. Het geheel zal later verschijnen.
In dit verband vind ik het vooral belangrijk om mijn eigen vertrekpunt duidelijk te maken. Normaal schrijf ik op dit blog wat minder persoonlijke stukken, maar in dit geval lijkt het me niet verkeerd om toch iets over mijn eigen achtergrond te vertellen en waarom ik gaandeweg steeds meer affiniteit met die regio  en dus ook met deze penibele kwestie heb gekregen. Bij deze:

Mona Hatoum Greater Divide
Mona Hatoum, Greater Divide, object/ staal, 2002. Mona Hatoum is een wereldberoemd kunstenares van Palestijnse afkomst. Haar werken, veelal installaties en video’s, zijn vaak meerduidig te interpreteren. Zowel ‘kleinere’ persoonlijke thema’s spelen bij haar een rol als grotere politieke kwesties. In dit verband lijkt me dit werk redelijk toepasselijk.

Een koloniale oorlog uit Europees schuldbesef;

 De bijna onontwarbare kluwen van ‘het Midden Oosten conflict’

De bovenstaande titel lijkt een paradox. Hoe kan er kolonialisme bestaan uit naam van Europees schuldbesef? Toch is dit mijns inziens de kern van de kwestie Israël/Palestina. Overigens is dit niet de enige paradox. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, t/m de jaren zeventig was het heel progressief om voor Israël te zijn. ‘Links’ was er maar al te zeer op gebrand om de schandvlek van de Holocaust uit te wissen. Bij ons gold dat zeker voor bijvoorbeeld de PvdA, zoals het kabinet Den Uyl in de jaren zeventig, dat zelfs in het geheim wapens aan Israël leverde voor de Yom Kippoer oorlog. In Amerika was het lange tijd meer gebruikelijk om sympathie te uiten voor Israël bij de Democraten dan bij de Republikeinen. Tegenwoordig is het bijna omgekeerd. Het zijn nu de neo-conservatieven die Israël als grote bondgenoot zien, terwijl de sympathie voor de Palestijnen meer te vinden is aan de linkerkant van het politieke spectrum dan aan de rechterkant.
Als er een ingewikkelde kwestie is, die de hele wereld bezig houdt en waar maar geen eind aan lijkt te komen, dan is het wel het Palestijnse/Israëlische ‘conflict’ (zeg maar een voortdurende staat van latente dan wel oplaaiende oorlog). Het is ook een zaak waar zo’n beetje alle grote werkelijke en vermeende conflicten bij elkaar komen. De Tweede Wereldoorlog, zelfs de Eerste Wereldoorlog (het Sykes/Picot accoord en de Balfour declaratie), de dekolonisatiestrijd, gedurende een bepaalde tijd de Koude Oorlog, de al dan niet bestaande ‘clash of civilizations’, ‘het westen’ versus ‘de islam’, een vorm van apartheid, vermeend of echt antisemitisme in verschillende vormen, Amerikaans imperialisme en neoconservatieve visioenen, de aanjager voor de ‘radicale islam’, een bliksemafleider voor Arabische dictaturen, een excuus voor interventies in het Midden Oosten door internationale grootmachten om hun belangen veilig te stellen, enz. enz.
Om het nog ingewikkelder te maken; bij vrijwel iedere analyse of mening over deze kwestie speelt een of meer van de bovengenoemde zaken wel een rol, al is het op de achtergrond. Dat maakt ook dat iedere discussie over dit onderwerp al snel een heikele zaak. Alles wat met dit conflict samenhangt is historisch, ideologisch of zelfs religieus beladen. Het is bijna onmogelijk om deze kwestie terug te brengen tot een volkenrechtelijk conflict, al is dit mijns inziens de enige juiste weg om tot een uiteindelijke oplossing te komen.
Laat ik meteen beginnen om uiteen te zetten hoe ik zelf tegen deze materie aan kijk, al heeft mijn ‘denken’ ( of mening) hierover wel een ontwikkeling doorgemaakt. Niet omdat mijn mening er zoveel toe doet of omdat ik zelf zo interessant ben, maar als ik aan deze zaak mijn vingers wil branden, lijkt het me wellicht zinvol om zo helder mogelijk te zijn over mijn eigen vertrekpunt, dan bestaat er geen enkel misverstand over mijn intenties. En het blijkt keer op keer toch weer noodzakelijk te zijn om je positie duidelijk te maken; voor je het weet krijg je met het ‘a-woord’ naar je hoofd geslingerd, zoals besproken in het vorige bericht (al was dat wel een bijzonder excessief voorbeeld).
Tot ongeveer halverwege de jaren negentig was ik min of meer pro-Israëlisch. Ik baseerde mijn mening vooral op wat ik in de kranten las, op het nieuws zag en verder op wat ik uit mijn omgeving meekreeg. Om het maar meteen helemaal persoonlijk te maken; ik heb zelf een gedeeltelijk Joodse achtergrond (om precies te zijn, mijn grootmoeder van vaderskant was joods), al ben ik daar zeker niet mee opgegroeid en speelde bij mijn directe familie het Jodendom eigenlijk geen rol. Ik ben ook zelf gaan ontdekken hoe dat precies met mijn eigen familie zat, want er werd zelfs niet over gepraat (overigens is mijn eigen familie seculier, dus ik ben zonder een religie opgegroeid). Wel hadden er verschillende, zij het wat verdere familieleden veel in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en hebben sommigen het niet overleefd, maar dat was geen gespreksonderwerp, althans niet voor de generatie die het had meegemaakt en aanvankelijk ook niet voor de generatie daarna, die was opgevoed met het idee dat je over bepaalde zaken beter niet kunt spreken. Dat is eigenlijk alles wat ik er over kwijt kan of wil zeggen. Het bovenstaande is overigens niet een echt onbekend fenomeen.
Wel had een ander nabij familielid (de broer van mijn Opa, overigens niet van Joodse afkomst) in diverse concentratiekampen van de Nazi’s gezeten. Dit omdat hij Engelandvaarder was en later, toen hij als geheim agent in Frankrijk was gedropt, door de Duitsers werd gearresteerd. Hij werd naar Kamp Buchenwald gedeporteerd en later naar Kamp Dora, waar hij te werk werd gesteld als ‘Nacht und Nebel Arbeiter’ in de beruchte V2 fabrieken. Hij overleefde dit alles en keerde na de oorlog terug. De reden waarom ik dit vertel is dat hij, na ook jarenlang te hebben gezwegen, aan mij, toen ik zestien was, zijn hele verhaal heeft verteld. Hij woonde toen gedurende de zomers in Zuid Frankrijk, bij Aix en Provence en ik heb daar een keer gelogeerd om wat aan mijn Frans te doen, want de afspraak met mij (en vooral mijn ouders) was dat hij en zijn Franse vrouw vooral Frans met me zouden spreken. Daar is niets van terecht gekomen. Hij was net bezig om zijn herinneringen op te schrijven (is later als boek uitgegeven 2 ) en heeft mij eigenlijk iedere dag (en nacht want onze gesprekken duurden soms tot 3 a 4 uur in de ochtend) verteld over zijn tijd als geheim agent en wat hij had meegemaakt in de Nazi kampen. Dit heeft een grote indruk op me gemaakt (ik was toen ook pas zestien, maar dan nog). Maar het is iets dat ik nooit meer zal vergeten en zijn verhaal heb ik vaak in mijn achterhoofd gehad, ook toen ik vanaf die tijd steeds meer ben gaan lezen over de Tweede Wereldoorlog, de Nazi kampen en over antisemitisme of zelfs racisme in het algemeen. Ook toen ik Primo Levi’s ‘meesterwerk tegen wil en dank’ las, Is dit een mens, kon ik dit niet lezen, zonder te denken aan de verhalen over de concentratiekampen die deze broer van mijn opa mij verteld had.
Ik vertel deze persoonlijke geschiedenis alleen maar om duidelijk te maken wat mijn uitgangspunt was (of eigenlijk nog steeds is, als we het naar het algemeen menselijke trekken), niet om iets anders. Het verhaal van de broer van Opa over de Nazi kampen en de constatering dat ik wel degelijk  ‘Joodse roots’  heb (al waren die zogenaamd non-existent, want het onderwerp werd altijd gemeden), hebben er aanvankelijk voor gezorgd dat mijn sympathie enigszins overhelde naar  ‘de Joodse zaak’ (als er zoiets bestaat). Geen wonder dat ik, mij ook baserend op wat er voor ‘Oslo’ zoal in de Nederlandse kranten stond, gematigd pro-Israëlisch was. Dat ben ik eigenlijk tot halverwege de jaren negentig gebleven.
Gedurende mijn verblijf in Leiden kreeg ik steeds meer interesse voor kunst en cultuur uit de niet-westerse gebieden. Ik schreef een stuk over de kunst en de geschiedenis van Indiaans Noord Amerika (als er een geval van brute koloniale misstanden is geweest, is het deze geschiedenis wel. Dit stuk is later tot een artikel omgewerkt en heb ik ook hier gepubliceerd) en begon me zodoende steeds meer te interesseren voor andere voormalig gekoloniseerde gebieden in de wereld. Dankzij mijn stage bij een fonds dat kunst en cultuur in de niet-westerse gebieden ondersteunt (voornamelijk ontwikkelingslanden, maar doet ook veel in het Midden Oosten) kwam voor mij ook de Arabische wereld in beeld. Uiteindelijk heb ik ook mijn scriptie geschreven over kunstenaars uit de Arabische wereld in Nederland, waarvan vele van deze kunstenaars zich zeker niet in ‘vrijwillige ballingschap’ bevonden (een paar fragmenten hier en hier). Zodoende breidde mijn kennis van de wantoestanden van diverse Arabische dictaturen, maar zeker ook van de Israëlische bezetting van de Palestijnen, zich steeds meer uit. Een niet onbelangrijke bron is het denken van de Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said geweest. Naast zijn algemene verhaal over stereotypen van vroeger gekoloniseerde of niet-westerse volkeren, zoals hij uiteen heeft gezet in zijn belangrijke werken Orientalism (1978) en Culture and Imperialism (1993) heb ik natuurlijk ook kennis genomen van wat hij over zijn eigen achtergrond heeft geschreven, zijn bestaan als Palestijnse balling (zie overigens hier een fascinerende serie korte interviewfragmenten, waarin zijn visie helder naar voren komt). Al was ik ruim voor die tijd al veel genuanceerder tegen de Palestijnse kwestie gaan aankijken en had hun zaak al veel meer mijn sympathie dan de Israëlische bezettingsmacht, het bestuderen van Edward Said, zijn bewonderaars maar ook zijn scherpste critici (waaronder Kanan Makiya, wiens kritiek ik op belangrijke punten zelfs kan onderschrijven), heeft mijn standpunt echt doen veranderen in het voordeel van de Palestijnen. Daarmee zeg ik niet dat ik sympathiseer met een Palestijnse partij of met bepaalde Palestijnse politici, maar wel dat ik van mening ben dat de Palestijnen een groot onrecht is aangedaan en dat het einde van de Israëlische bezetting wel het minste is wat er moet gebeuren om vrede te stichten maar ook om recht te doen. Met de nadruk op het minste.
Mijns inziens staat het vanzelfsprekend buiten kijf dat de Joden een gruwelijke misdaad is aangedaan, vooral gedurende de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de eeuwen daarvoor en zelfs daarna (zoals in de Sovjet Unie). De vraag is echter of de Palestijnen de prijs voor deze misdaden moeten betalen. Naar mijn mening is daarmee een groot onrecht geschied. En dan heb ik het niet over wat sommige Palestijnse leiders allemaal doen, of de middelen die sommige Palestijnen toepassen wel de juiste zijn (vaak verre van), noch over wat zogenaamde sympathisanten van de Palestijnen allemaal uitkramen, van verschillende Arabische dictators, de huidige Iraanse president, t/m sommige zeer dubieuze sympathisanten in het westen (ik bedoel vooral de op zich marginale groep van Holocaust ontkenners, die ook populair zijn in sommige kringen in het Midden Oosten, zoals bij de huidige Iraanse president 2). Het gaat er mij ook niet om het Palestijnse leed uit te vergroten ten opzichte van het leed van de Koerden, de Tibetanen of de Christenen van Darfur. Dat gebeurt namelijk ook, hoewel je in het laatste geval weer ziet dat Israël voorop staat om te pleiten voor de rechten van de Darfur Christenen (en ze zelfs op grote schaal wil opvangen om het eigen ‘demografische probleem’ tov de groeiende Arabische bevolking op te lossen), die weer als een bliksemafleider gebruikt worden van het Palestijnse probleem. Ze ook het enorme lawaai dat door Israël supporters wordt gemaakt over Israëls ruimhartige hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti, bijvoorbeeld op de site van de eerder besproken extremistische pro-Israël activiste Ratna Pelle, zie hier. Let vooral op haar opmerking over ‘degenen die geen zin hebben in de Novib & co, kunnen geld storten op…’ (de ‘Novib & co’ zijn natuurlijk te kritisch naar Israëls ‘ethische politiek’, zoals naar het blokkeren van hulpgoederen voor Gaza. Misschien is het voor Ratna Pelle een ideetje om een keurmerk op te zetten, zoiets als Max Havelaar, of ‘proefdiervrij’, maar dan anders;).
Maar dit probleem bestaat op minstens net zo’n schaal, zoniet nog veel groter, aan de Arabische zijde.  Een korte passage uit het werk Verzwegen Wreedheid van de Iraakse schrijver Kanan Makiya, dissident van het Saddam regime, zegt misschien genoeg: ‘Er zijn door Arabische intellectuelen miljoenen woorden geschreven over dat Israël honderden Palestijnse dorpen verwoestte en terecht. Toch besloten deze zelfde intellectuelen te zwijgen toen een Arabisch regime duizenden Koerdische dorpen met de grond gelijk maakte’.3 Deze constatering van Makiya, overigens zelf een Arabier, is wellicht terecht. Maar ook in deze kun je niet het ene leed tegen het andere wegstrepen. En dat geldt voor beide partijen. De ramp voor de Palestijnen wordt er niet minder op door er een omvangrijker humanitaire ramp tegenover te zetten. Net zo goed als het in Zuid Afrika ook nogal potsierlijk was als verdedigers van de apartheid naar Idi Amin verwezen. Omgekeerd waren de opmerkingen van Idi Amin over de apartheid net zo grotesk, net als Saddams gebral over het ‘bevrijden van de Palestijnen’.
Het ergst heb ik altijd de pro-Saddam leuterpraatjes van sommige westerlingen gevonden, alleen omdat ze ook heel kritisch zouden zijn op Israël, dus zijn alle Arabieren goed. Het slechtste voorbeeld op dit gebied dat ik ken is dit Belgische reisverslag, als boek verschenen, maar ook online beschikbaar. 4 Maar verder heb ik helaas ook wat meer meegemaakt en gezien van dit soort zaken (fellowtravellers dus), gedurende mijn onderzoek naar de kunst van de Iraakse diaspora. Heel interessant om als ‘progressieve West Europeaan’ zo modieus anti-westers, Israël en het embargo te zijn (alle redenen tot kritiek overigens), maar om dan Saddam te vergoeilijken heb ik altijd een vorm van dommige dweepzucht gevonden. Ik bedoel hier dus niet de kwestie voor of tegen de Amerikaanse aanval zijn, maar vooral beweringen als: ‘Het is daar allemaal niet zo erg, want Amerikaanse propaganda’, etc. Nog nooit met een Iraki gepraat die het regime aan den lijve had ondervonden, of uitsluitend met Iraki’s die of voor het regime werkten of in Irak ‘vrijuit konden praten’, met het mes van de Mukhabarat (Saddams geheime dienst, NB getraind door de Oost Duitse Stasi) op de keel. En dan wel beweren solidair te zijn met het Iraakse volk. En kennelijk ook vergeten dat Saddam in de jaren tachtig door het westen gesteund werd en wellicht nog saillanter (maar bijna vergeten) dat gedurende de Koude Oorlog men de Ba’thpartij niet eens zo’n slechte buffer vond tegen het communisme. Irak had namelijk een grote communistische partij, waar de Ba’thi’s uitermate vijandig tegenover stonden. Maar goed, geen enkel misverstand dus, allemaal fout en hypocriet.
Maar om dan opeens voor Israëls ‘ethische politiek’ naar de Palestijnen te zijn? Als Israël pretendeert ‘de enige democratie van het Midden Oosten’ te zijn, kan het zich een systeem van apartheid niet permitteren (werd er tot in de jaren tachtig in sommige kringen niet beweerd dat Zuid Afrika ‘de enige democratie van Zuidelijk Afrika’ was?). En bovendien, Israël was toch gesticht met het doel om een veelal elders gediscrimineerde bevolkingsgroep een veilig tehuis te bieden? Zie hier weer een van de wrange paradoxen van dit vrijwel uitzichtloze conflict.
Aan de hand van deze beschouwing zal ik proberen mijn standpunt toe te lichten. Ik zal vooral een historische beschrijving geven (het onderstaande betoog is chronologisch opgebouwd). Wellicht is het verre van volledig, maar ik heb getracht de belangrijkste kwesties mee te wegen.

Floris Schreve

Tot zover de inleiding. Het direct hierop volgende stukje wordt het fragment over de monotheïstische godsdiensten, al eerder hier verschenen. Het geheel volgt dus later.

Noten

1. Guido Zembsch Schreve (opgetekend door Eddy de Roever), Operatie Pierre Jaques; Geheim agent, comando en gevangene van de Gestapo, Uitgeverij Hollandia, Baarn, 1990. In het Engels verschenen als Pierre Lalande: special agent, Leo Cooper, Londen, 1996. Zie ook deze uitzending van het geschiedenisprogramma Andere Tijden over Kamp Dora, http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/39391235/, waarin hij overigens geen rol speelt (hij is in 2003 overleden).

2. Aan een paar van deze Holocaustontkenners (David Irving, Robert Faurrisson en Ernst Zündel) heb ik aandacht besteed in een serie andere artikelen op dit weblog. Bij een Belgisch antroposofisch tijdschrift dat ik hier kritisch heb besproken, zijn deze lieden nogal populair, zie https://fhs1973.wordpress.com/category/antroposofie-en-holocaust-negationisme/

3. Kanan Makiya, Verzwegen wreedheid; nationalisme, dictatuur en opstand in het Midden Oosten, Bulaaq/Kritak, Amsterdam/Antwerpen, 1993, p. 209. Aan deze publicatie heb ik elders op dit blog ook uitgebreide aandacht besteed, zie https://fhs1973.wordpress.com/2008/05/11/edward-said-orientalism-en-de-kritiek-van-kanan-makiya/.

4. Charles Ducal (red.), Rendez vous in Bagdad, Epo, Antwerpen, 1994. Verslag van een groepje ‘kritische’ Belgische intellectuelen, die zich door het toenmalige Iraakse regime  lieten uitnodigen om de gevolgen van het embargo ‘kritisch’ te onderzoeken. Hun gastvrouw was de Iraakse journaliste en functionaris van het ministerie van informatie, Nasra as-Sadoon, gehaat en gevreesd door de Iraakse ballingen die ik ken, al wordt er in het boek stellig beweerd dat zij géén lid zou zijn van de Ba’thpartij en onafhankelijk was (net alsof dat mogelijk was). Om dit met een voorbeeld te illustreren; hier in Nederland sprak ik een inmiddels gevluchte Iraakse kunstenaar die in eigen land een grote faam genoot; hij werd ook herhaaldelijk positief gerecenseerd in het niet meer bestaande Engelstalige internetkrantje van deze Nasra as-Sadoon, The Daily Iraq. Toen ik hem over dit boek sprak, wist hij me te vertellen: ‘Zij zou niet voor het regime werken? Zij is het regime’.
Dit gezelschap sprak ook met een andere kunstenaar in Bagdad, die later ook naar Nederland is gevlucht en die ik persoonlijk goed heb leren kennen. Geheel overbodig om te zeggen dat wat hij toentertijd in Irak aan deze delegatie vertelde niet overeenkwam met zijn werkelijke opvattingen en deze kunstenaar was echt geschokt om jaren later terug te lezen hoe dit gezelschap zich door het regime heeft laten inpakken. Het boek is in zijn geheel te lezen op http://www.irak.be/ned/index.htm

37 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jos Verhulst said, on 25 maart 2010 at 13:15

  Dag Floris,

  ik heb toch snel even naar die Jos Verhulst gekeken. Was toch wel benieuwd. Een geleerde mijnheer, zie ik wel. Maar het lijkt alsof hij na 2005 niet meer geschreven heeft.

  Verder: U bent geïnteresseerd in antroposofie en in jodendom/Israel.
  Ik heb veel te maken gehad met de bio landbouw, dan is de antroposofie niet ver weg.
  In Israel ben ik ook geïnteresseerd, maar meer nog in het jodendom.

  Ik denk dat er heel veel werk te doen is om heel veel onjuiste informatie die ons aller wereldbeeld beheerst, te hertstellen.
  Ik lees heel veel op het internet, maar sites als Stormfront bekijk ik niet. Maar wel David Irving ( hoewel hij niet oprecht is, zo heb ik gemerkt. )
  Ik ben werkelijk op zoek naar de waarheid: hoe zit de wereld echt in elkaar ?
  Het kan mij niet schelen wat er uit komt. Pro joods. Anti joods, etc. Maakt niet uit. Als ik maar weet wat er gebeurd is. Wie er aan de touwtjes trekt. Wie de rookgordijnen heeft gelegd, wie ons in het ootje heeft genomen.

  Een van de interessantste stukken die ik de laatste tijd heb gelezen is dit: http://desip.igc.org/holo_lysson.html
  Ik weet niet wie Lyssen is. Het hele stuk staat ook bij Israël Shamir op de site.

  Het is heel gecomprimeerd en wemelt van de verwijzingen. Shahak ( Jewish history, jewish
  religion) heb ik gelezen. Ook Slezkine helemaal. En nog wel meer.

  Ergens in Lyssen staat het volgende: Omdat de joodse godsdienst de joden leert dat zij veel beter zijn dan alle andere mensen, kijken de joden met verachting naar de goyim.
  Die verachting werkte door in de manier waarop ze de russische en poolse ‘slaven’ hebben behandeld in de late middeleeuwen.
  De wraak van die volken op de joden was heftig, en zo hebben we de joodse geschiedenis in een notedop.
  Hier toch even het origineel gecopieerd: Thus the long cycle of violence: (a) throughout the middle ages—both before and after the Crusades—the Ashkenazim prayed for divine extermination of the goyim, as described in Two Nations; (b) the attitudes reflected in such prayers were reflected as well in speech, conduct and demeanor, plainly intelligible to the goyim themselves, as described both in Two Nations and at greater length in Three Thousand Years, to say nothing of Luther and Eisenmenger; (c) those attitudes were acted out in the sale of Christian children as eunuchs, and may later have been acted out in ritual murders, as alleged inPasque di Sangue; (d) Jews as arendars, in Chaim Bermant’s words, “sow[ed] a terrible harvest of hatred”; (e) peasants responded by killing Jews in great numbers in revolts and pogroms over the centuries; and (f) Jews as Bolsheviks ultimately responded, in Cantor’s phrase, with “Jewish revenge.” That revenge consisted of mass murder on a scale far beyond any theretofore imposed on Jews by Christians, or on the civilians of any European nation by their own government.

  Ik ga nu stoppen. Ik zaljouw artikel hierboven een andere keer moeten l;ezen. ik moet weg. Maar ik ben heel zejker geïnteresseerd.

  Ik heb aan Brabosch het volgende geschreven. Ik ben benieuwd of hij het publiceert:

  Ja, heer Brabosch,
  ik heb het gegoogled en dat hier weergegeven. De info zat in mijn hoofd.
  En die bleek te kloppen.
  U schrijft over mij: “Gelukkig noem je jezelf niet professioneel “, maar dat heb ik nergens geschreven.
  Ik schreef: het is erg weinig professioneel ( of beter: integer) om een man als Pappé ( met boeken vol met feiten die U niet kunt weerleggen) af te doen met dit citaat.
  Over de joden die uit de Arabische landen zijn vertrokken zijn ook heel andere verklaringen beschikbaar: ze zijn namelijk door joodse geheime diensten eigenlijk uit die landen verjaagd. Men had mensen nodig in Israël, om het eenvoudige werk te doen. de Mizrahim waren daar de aangewezen mensen voor.
  Lees: Naeim Giladi: http://www.ameu.org/summary1.asp?iid=36 ( Pas op: de eerste 3 pagina’s worden 2 maal qweergegeven.)

  Aan Floris Schreve.
  Ik gebruik de naam Jos Verhulst als een pseudoniem. Ik woon niet in Belgie. En ik heb nog nooit gehoord van de website die U noemt. Ik vind het wel bijzonder dat er een Jos Verhulst over dit soort onderwerpen schrijft.
  In deze maanden heb ik het erg druk, dus ik kan me nu niet in uw beweegredenen verdiepen. Mijn motieven zijn als volgt: ik heb me altijd verwant aan joden gevoeld. Ik sta er op allerlei wijzen dicht bij. Maar de laatse jaren word ik boos op ze. Het enorme moslimbashing staat me vreselijk tegen.
  Op het jodendom is ook enorm veel aan te merken, maar op elke islamitische slak wordt zout gelegd. Ik span mij dus in om een tegenwicht te geven.
  Voor mij is één zaak essentieel: de Waarheid.
  Als U, heer Schreve, ook de waarheid zoekt en wil publiceren, dan zijn wij ( wat mij betreft) vrienden, ook al zouden we diametraal tegenovergestelde doelen en sympathieën hebben.
  Mijnheer Brabosch verdedigt het jodendom door dik en dun. Hij kan zich helemaal niet permitteren om de waarheid voorrang te geven.
  Maar misschien valt het mee. Ik heb nog heel weinig gelezen op deze site.

  Met vr. groet, Jos Verhulst.

  Met vr. groet aan Floris Schreve, JV
  ( op de jos verhulst emailadres kijk ik niet zo vaak. En ik ben erg druk. Maar ik neem zeker weer contact met je op . )

  • Floris Schreve said, on 25 maart 2010 at 16:47

   Beste ‘Jos Verhulst’,

   Dus als ik het goed begrijp bent u niet de auteur van ‘Der erstgeborene’ en ook niet verbonden aan http://www.vrijgeestesleven.be? En bent u ook niet vertrouwd met het tijdschrift de Brug? En hoe komt u erbij om Jos Verhulst als pseudoniem te kiezen? Want als u zo’n belangstelling voor de antroposofie heeft, dan zou u toch neem ik aan wel weten dat er al een ‘naamgenoot’ van u rondloopt in de Belgische antroposofische scene? In dat wereldje is hij zeker geen onbekende.
   Neem me niet kwalijk, en oprechte excuses als ik er naast zit, maar ik vind dit wel een beetje een vreemde zaak,

   vriendelijke groet,
   Floris Schreve

 2. Floris Schreve said, on 25 maart 2010 at 20:25

  Maar goed, als je wil weten wat je ‘naamgenoot’ allemaal uitspookt op het gebied van radicaal antisemitisme en Holocaustnegationisme, lees dan zeker deze serie artikelen:
  https://fhs1973.wordpress.com/category/antroposofie-en-holocaust-negationisme/ . Als jij niet de persoon daarachter bent zou ik je aanraden een ander pseudoniem te kiezen, of die andere meneer Verhulst het vuur aan de schenen te leggen. Maar neem er zeker kennis van,

  vriendelijke groet,
  Floris Schreve

 3. Jos Verhulst said, on 26 maart 2010 at 03:10

  Beste Floris,

  ik heb nooit van deze Jos Verhulst gehoord, en in het lange stuk dat jij me geeft zie ik zo snel niet zijn naam.
  Of iemand anti-semiet wordt genoemd of niet, dat heeft vrij weinig betekenis. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA
  Het betekent eigenlijk: hij is geen zionist, en daarom is hij onze vijand.
  Echte anti-semieten , mensen die zonder argumenten kwaadaardig over joden spreken,daar houd ik ook niet van, omdat ze de wereld slechter maken.
  Zionisten die de waarheid geweld aan doen om zo de zionistische zaak te bevorderen 9 zoals ze hopen althans) daar houd ik ook niet van, want ze maken de mensheid ongelukkig.
  Zionisten die zeggen: voor ons heeft Israel een speciale betekenis, en daarom willen we tot een goede samen-leven komen met de Palestijnen, en streven we echt naar vrede, dar zijn Zionisten waar ik respect voor heb.

  Het ligt dus allemaal nogal ingewikkeld. Of ook weer niet: als de waarheid bekend mag worden, dan ben ik tevreden. Maar als ik de warheid niet mag publiceren, en als dat leidt tot het verwijt antisemiette zijn, dan ben ik echt boos. Waarom? Omdat dit de wereld ongelukkig maakt.

  Nu is het mijn overtuiging dat de joden een enorme grip hebben op de media, op de universitaire wereld, en vooral op alles wat wij allen denken dat ‘het geval’ is.

  Zo denken wij allen dat de Russische Revolutie is uitgevoerd door arme russen, geholpen door een aantal joden.
  Maar de indruk die ik nu heb is anders. Er bliojken erg veel betrouwbare bronnnen te zijn die duidelijk maken dat het bijna compleet van joden is uitgegaan.
  ook Wall Street banken hebben er flink aan mee betaald.

  Beste Floris,
  ik heb jouw inleiding voor je essay over Israel / palestina gelezen, en ik moet zeggen dat het mij een beetje tergen viel.
  Ik had de indruk dat je al flink op weg was met de research, maar er valt nog ewrg veel te lezen.

  Begin eens bij Nicholas Lyssen, bij Shahak, bij Yuri Slezkine, dan R.H Bruce Lockhard, en Andrey Diky. En niet te vergeten : Anthony Sutton.

  Kijk welke mensen je wel en welke je niet vertrouwt.
  Je moet natuurlijk ook de litteratuur lezen die Brabosch heeft, of waar Max naar verwijst. Maar pas op: er was ooit een Joan Peeters die een boek vol met citaten en litteratuur verwijzingen schreef. Toen Norman Finkelstein de citaten opzocht, bleken ze niet in die boeken te staan, of de boeken z\elf waren hlelemaal nooit verschenen : een hoax.
  Zo moet er een enorme hoeveelheid litteratuur bestaan over Israel en de Palestijnen waar wellicht veel onwaarheden in staan. Ik ben aan die litteratuur nog helemaal niet toegekomen.

  Wat je ook zeker moet doen is achterhalen hoe gebouw WTC7 is neergestort. Waarom ?
  Als je daar een goede opinie over hebt wil ik die graag van je horen.

  Met vr. groet, Jos Verhulst. ( Ik heb flink strijd gevoerd op de oude site van Stan de Jong. Vooral op stukjes van Loor.
  Nu is de site vernieuwd Zie: http://www.hetnieuwejournaal.nl/ klik op Loor.
  Tussen 10 december en 10 januari heb ik daar veel gereageerd onder de naam Jos Verhulst.
  Kijk maar wat je van mij vind.
  Ik heb maar één criterium: de waarheid moet gezegd worden. ( Tenzij onnodig kwetsend.) Daar wordt de wereld het meest gelukkkig van. Dat brengt ons de rechtvaardigheid.

  Met vr. groet, JV

 4. Jos Verhulst said, on 26 maart 2010 at 03:24

  Floris,
  ik ben vergeten om in te gaan op de antroposofie.
  Ik heb er veel mee te maken gehad, maar was zelf nooit een volgeling en ook niet erg geïnteresseerd.
  Maar als jij denkt dat alle rassen gelijk zijnn, dan zit je er volgens mij ver naast.
  Natuurlijk zijn qwe allemaal verschillend in aanleg en gedragsneiging.
  Dat is een gevolg van het feit dat we in verschillende biotopen zijn geevolueerd. In elke biotoop is een ander gedrag het meest optimale om veel levende nakomelingen te hebben. En alleen als je daar goed in bent, kun je de biotoop met jouw genen van populatie voorzien.

  Ik zal je vertellen, Floris: vrijwel alle volken in alle tijden hebben de overrtuiging gehad dat andere mensen anders ( en vooral: minder goed) waren dan hun eigen volk. Dit heeft zelden of nooit tot moorden doodslag geleid.
  Zo gevaarlijk is het duis niet om de waarheid als uitgangspunt van je denken en je wereldbeeld te nemen.
  En als je weet dan mensen verschillend zijn, dan kun je veel beter hen van dienst zijn.
  Ik haat het als oprah Winfrey tegen de mensen zegt: als je maar wil , dan kun je alles bereikken !! Ga er maar aan staan als je een IQ van 80 hebt. Wat Oprah zegt is: je hebt misschien een IQ van 80, maar toch is het je eigen schuld dat je geen leraar bent geworden.
  kijk, dàt vind ik nou wreed.

  Met vr. Groet , JV

  ( De reden van mijn anoniem zijn is dat ik het te gevaarlijk vind. Ik wil geen martelaar worden. Verder heb ik niets te verbergen. Ik zou ook best bereid zijn om je opoit een keer te ontmoeten, al ben ik bang dat jij daar niets vorrvoelt. Ik denk dat je mij een man met enge gedachten vindt. Luister: elke overtuiging dioe ik heb staat ter discussie: als je mij kunt laten zien dat ie foutis, wissel ik hem graag in. )

 5. Floris Schreve said, on 26 maart 2010 at 07:39

  Beste Jos Verhulst (met of zonder ‘…’),

  U bent wel bezig geweest. Als ik het zo allemaal lees zie ik toch opmerkelijke overeenkomsten met de andere Jos Verhulst (die geleerde man). Met name die verhalen over de rol van ‘de Joden’ bij de Russishe Revolutie en Wallstreet. Met het verschil dat men er in het tijdschrift de Brug ook nog de Vrijmetselaars, de Illuminati en Ahriman erbij haalt.
  Voor een niet ingevoerde lezer, die op dit item stuit zal dit wat bizar overkomen. Dus nogmaals, in een eerdere serie artikelen en een hevige discussie op deze website ben ik uitgebreid ingegaan op een zichzelf antroposofisch noemend internettijdschrift, ‘De Brug’, dat systematisch een aantal Holocaustontkenners aanprijst (David Irving, Ernst Zündel, Robert Faurisson), verder buitengewoon vijandig staat tegenover alles wat ‘anders’ is, homo’s, Chinezen, mensen die ‘stotteren en scheelzien’. Je verzint het werkelijk niet, zo bizar is het. Wie mij niet gelooft, bekijk zeker de site http://www.vrijgeestesleven.be, of http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/inhaztot.html . Een van de belangrijkste contribuanten, vooral op vrijgeestesleven.be, is een zeker Jos Verhulst, een bekende Belgische antroposoof (hij heeft ook een aantal boeken geschreven en is in Nederland vooral bekend om zijn eigen visie op de evolutie theorie, waarin hij de visies van Steiner en Darwin tracht te verzoenen en een herwaardering bepleit van de retardatie-theorie van Louis Bolk). Het vreemde alleen is, is dat deze Jos Verhulst op zijn eigen site, onder het mom van het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting continue een hele trits neo-nazi auteurs opvoert, zogenaamd uit solidariteit met hun geschonden recht op vrije meningsuiting. Die solidariteit gaat echter wel heel ver, zo ver dat het bijna instemming is. Diezelfde Jos Verhulst en zijn geestverwanten (er zijn nog zo’bn drie andere auteurs) verkondigen ook de meest bizarre complottheorieën over Zionisten, ‘Joden die hun rasgenoten verraden’ (het staat er echt!), vrijmetselaars, illuminati en vooral de duistere macht daarachter, Ahriman, oorspronkelijk de Zoroastrische God van de Duisternis, maar door Rudolf Steiner weer geïntroduceerd als het ultieme kwaad. Maar lees anders zeker de eerde artikelen (https://fhs1973.wordpress.com/2008/06/23/ en https://fhs1973.wordpress.com/2009/08/24/) of werp een blik op die vreeemde sites. Een van de belangrijkste schrijvers daarachter is dus Jos Verhulst. Zie ook deze discussie, nav dit vreemde orgaan op de site van Ramon de Jonghe (België), http://antroposofie.wordpress.com/2009/03/21/brugklasje-van-angry-man/

  Maar nu terug naar u, meneer ‘Verhulst’ (een pseudoniem dus). Ik vind het wel appart dat u hier met mij komt praten onder precies dezelfde naam als deze antroposoof. Ik neem aan dat u dat wel begrijpt.
  Maar goed, ik wil best de dialoog of het debat met u aangaan. Dat kan wat mij betreft nog wel eventjes op deze plaats. Als het te veel over andere zaken gaat (u begon al over ‘rasverschillen’, wat mij enigszins bedenkelijk lijkt, maar ik wil daar graag op ingaan), zou ik willen voorstellen om de disccussie te verhuizen naar een evt nieuw item. Ik heb hier niets meer dan een inleiding geschreven over het Israëlische Palestijnse conflict en dan wil ik daaronder geen discussie gaan voeren over vermeende rasverschillen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het off topic en bovendien een beetje misplaatst om dat op deze plek te doen. Ik neem aan dat u wel de fijngevoeligheid hebt om dat te begrijpen. Dus als u hierop door wil gaan, vind ik het helemaal goed, maar dan verhuis ik deze conversatie naar een ander bericht of pagina, waar wij onze dialoog/discussie verder kunnen voorzetten. Dan kunnen we ook meer onderwerpen ter sprake brengen dan het Midden Oosten conflict (want daar zou ik me bij dit bericht wel toe willen beperken). Mee eens? Ik ben benieuwd,

  Floris Schreve

 6. Jos Verhulst said, on 26 maart 2010 at 08:44

  Beste Floris,

  ik vind het heel vriendelijk van je dat je met mij wil gaan discussieren, maar zet dat wel zoden aan de dijk?
  Is het niet eerst van belang dat we kennis vergaren die beter is dan de kennis die we tot nu toe hadden? Om op die manier dichter bij een verantwoord begrip omrtrent ‘de toestand in de wereld’ te komen?

  Ben je het met mij eens dat je pas rechtvaardigheid kunt nastreven als je weet wat er werkelijk is gebeurd?
  Als A en B ruzie hebben en A heeft B flink toegetakeld, dan is de eerste reactie: A is de boosdoener. Maar misschien heefgt B hem wel heel er zitten treiteren. Misschien was het wel zo erg dat het psychologisch martelen kan worden genoemd. Dan is A een gewoon goed normaal mens en B een slechte man.
  We moeten dus de waarheid weten vóór we kunnen oordelen, vóór we de wereld rechtvaardig kunnen maken.

  Welnu: waarom is WTC 7 ingestort?
  Als je een geloofwaardige verklaring voor me weet, dan houd ik me heel erg aanbevolen.
  Als die niet te vinden is, moeten we dan niet ons idee over 911 herzien?

  Op dit moment is bijna iedereen het er over eens: WTC7 kan nooit ingetort zijn door enkele brandjes, en ook niet doordat één kolom het begaf. En de instorting was zelfs voor beroepsmatige slopers van een perfectie die zelden wordt behaald. Het kan onmogerlijk zijn gebeurd zoals het nu algemeen wordt gedacht.
  Wat betekent dat voor de mensen die 911 veroorzaakkt hebben?
  Was dat Osama ? Deden die vliegtuigen het werk? Of was er meer aan de hand.

  911 is cruciaal: hier vinden we een bewijs dat de wereld heel anders in elkaar zit dan ‘normale mensen’ denken.

  Heb je vertrouwen in een verklaring van Bertrand Russell?
  heb je vertrouwen in de verklaring van een Nederlandse ambassadeur? ( Oudendijke)
  Heb je vertrouwen in de verklaring van een dominee die hij voor een senaatscommissie heeft afgelegd? (Simons)
  Alledrie deze mensen waren ooggetuige van de Russische revolutie. Ze waren er bij.
  Hun oordeel is: het was een joodse onderneming.

  Dat is toch iets dat ik nooit gehoord heb.
  Hoe kan zo iets groots, zo’n enorm stuk geschiedenis, zomaar verdwijnen? Zomaar verdraaid worden?
  Wie heeft zoveel macht ?

  Beste Floris, ga op reis, ga de boeken lezen die ooggetuigen verslagen bevatten. Het is een zeer interessante reis, dat verzeker ik je. En pas dan kun je met eniog recht iets over Israëlen de Palestijnen zeggen.

  We houden contact, wat mij betreft, maar echt nu gaan discussieren, dat vind ik niet zo nuttig.

  Heb je al iets van mijn hand gelezen bij Stan de Jong ( Loor ) ?

  Met vr. groet, JV.

  PS: ik heb wel bewondering voor je dat je zo diep in de antroposofie bent gedoken. Maar voor mij is het een randverschijnsel in de samenleving. Ik wil er niet te veel tijd aan besteden.
  Maar ik vind het wel goed dat je ergens zo diep in duikt. Dat is een goede eigenschap.
  Nu het grote werk: het jodendom.
  Hun invloed is enorm groot. Nog veel groter dan de meeste mensen vermoeden.
  Dat maakt het ook zo interessant. En vooral: belangrijk.

 7. Floris Schreve said, on 26 maart 2010 at 13:28

  Jos Verhulst,

  Stel dat er Joden (wie het ook waren) betrokken zouden zijn geweest bij de Russische Revolutie (er waren er wel een paar, maar of dat iets te maken had met hun Joods zijn???) en dat er Joden betrokken zouden zijn bij het instorten van het WTC (wat bij mijn weten totale onzin is). Ik zeg nadrukkelijk dat het hier om een stelling gaat, dus ‘stel dat’. Wil je dan beweren dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de betrokkenheid van ‘Joden’ bij de gebeurtenissen in Rusland in 1917 en de gebeurtenissen van 2001? Maw, dat die vermeende betrokkenheid vooral is ingegeven door het Joods zijn, het Jodendom, of een Joods belang dienden?
  Neem me niet kwalijk, maar dit is dus klassiek antisemitisch complotdenken. En het gekke is dat die antroposofische media waar die andere Jos Verhulst ook bij betrokken is, precies dit soort verhalen verkondigen. Goed, u beweert dat u een andere Jos Verhulst bent. Maar het is wel opmerkelijk dat u dezelfde soort dingen verkondigt. En het gaat hier niet om een paar trivialiteiten.Dus het is wel heel gek dat er twee Jos Verhulsten bestaan, die allebei geloven in een soort Joods wereldcomplot en dat ook van de daken schreeuwen.
  U moet het me niet euvel duiden, maar ik vind dit een hele vreemde zaak

 8. Floris Schreve said, on 26 maart 2010 at 13:43

  Vraagje: Zijn dit uw bijdragen, zie http://www.vrijgeestesleven.be/directe%20democratie/index.html ?
  En bent u ook politiek actief geweest voor ‘Democratie NU’? Of vooral zijn deze serie berichten ook van u, zie http://www.vrijgeestesleven.be/directe%20democratie/deedee/w2-3index.htm ?
  Ik ben daar echt benieuwd naar. Overigens zijn de overeenkomsten met wat u hier zegt en wat die andere Jos Verhulst allemaal op die sites beweert verbluffend groot.

 9. Floris Schreve said, on 26 maart 2010 at 17:29

  Om nog kort ingaan op uw eerdere opmerking over ‘verschillen tussen rassen’. Heb daar al eindeloos veel over gediscussieerd met allerlei antroposofen, die koste wat kost Rudolf Steiner gelijk willen geven, ook op dit punt. Voor zover ik het weet zijn de genetische verschillen tussen rassen kleiner dan de genetische verschillen binnen een ras. Maw, de factor ‘ras’ is een marginaal gegeven. Is net zoiets als de kleur haar. Je kan ook niet zeggen dat roodharigen intelligenter zijn dan blondharigen. Zo zit het volgens mij.

 10. Jos Verhulst said, on 27 maart 2010 at 08:17

  Beste Floris,

  Over uw eerste reactie:
  Of er wel of geen ‘joods wereldcomplot’ bestaat, dat valt te onderzoeken. Wie op voorhand er van uit gaat dat het niet bestaat gaat uit van een vooroordeel .
  Alles wat ik U vraag is: ga zelf op onderzoek uit.
  Lees boeken van schrijvers die er bij geweest zijn.

  Geert Wilders, toch zeker een vriend van Israël (http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article585785.ece/Verliefd_op_Israel) haalde in zijn speech in Londen Churchill van stal, omdat Churchill iets onaardigs over de islam had gezegd.
  Maar Churchill heeft ook iets onaardigs over de joden gezegd. ( Zie http://www.white-history.com/hwr61ii.htm)
  Deugt Churchill nu wel of niet? Was hij in zijn hart zowel een antisemiet als een anti-nazi ?
  Of heeft Churchill iets over de joden verteld omdat het de waarheid was ?
  Dat is voor jou, beste Floris, om zelf een oordeel over te gaan vormen.

  Uw brief 2:
  Gelooft U mij, ik heb nooit eerder van Jos Verhulst gehoord. Jos Verhulst is een samenvoegsel van twee mensen die ik ken: een Jos en een Verhulst. Maar in Belgie komt de naam veel voor, volgens mij.
  Ik heb U al enige malen gezegd: kijk op Stan de Jong, en dan ziet U hoe ik schrijf, wat ik te melden heb. Wellicht ziet U dan dat er onderscheid is met die andere Jos Verhulst.

  Ik heb over mensen slechts 2 mogelijke kwalificaties: òf hij streeft oprecht naar de waarheid, òf hij wil de waarheid verdraaien zodat het bij zijn belangen/vooroordelen past.
  De eerste groep mensen respecteer ik meer dan de tweede groep. Dat betekent dat ik geen vooroordeel heb tegen bronnen die door U wellicht verdacht worden genoemd. Zolang ze in mijn ervaring de waarheid zoeken, hebben ze mijn aandacht.

  Nogmaals: de echte Media. Die iedereen vertrouwt, beweren officieel dat JFK door één ‘magic bullet’ is gedood. ( Anders zouden ze behalve Lee Harvey Oswald nòg een moordenaar moeten zoeken, en dat wilde niemand. Ergo: de officele Media zijn onbetrouwbaar.
  Idem voor WTC7. Er is absoluut niemand met een geloofwaardig verhaal. Maar er wordt gewoon niet meer over gesproken. Dat is de treurige wereld waarin we allen leven. Maar slechts weinigen realiseren zich dat.

  Over uw derde reactie:
  U schrijft: “Voor zover ik het weet zijn de genetische verschillen tussen rassen kleiner dan de genetische verschillen binnen een ras. Maw, de factor ‘ras’ is een marginaal gegeven.”
  Beste Floris,
  Als het IQ van Afrikaanse Bosjesmannen gemidddeld 70 is, en van chinezen gemiddeld 106, dan klopt uw stelling niet.
  Maar ook bij minder extreme voorbeelden is er wel degelijk een relevant verschil.
  Zwarte amerikanen hebben een IQ van ongeveer 85 meen ik. Blanken van ongeveer 100.
  De verschillen tussen zwarten onderling zijn groot: varieert van IQ van 65 tot IQ van 130.
  Idem voor de blanken: varieert van 65 tot 140.
  De verschillen binnen de populatie zijn dus inderdaad groter dan die tussen de bevolkingsgroepen ( die zijn slechts 15 IQ punten.)

  Maar toch maakt dit in de praktijk voor een volk enorm veel uit. Zo zullen er in de zwarte gemeenschap logischerwijze veel minder leraren, artsen, apothekers, etc. etc. zijn.
  Zo’n gemeenschap heeft het veel moeilijker om een bepaald niveau van welvaart te bereiken.

  Als U schrijft: ‘de factor ras is een marginaal gegeven’, dan heeft U wel erg slecht rond gekeken in de wereld, moet ik zeggen.
  ( Ook binnen de rassen kunnen de verschillen groot zijn. Zo zijn de west Afrikanen absolute heersers op de sprint ( atletiek) en zijn de Oost Afrikanen absoluut zeer sterk in de lange afstand. Heeft met de evolutie te maken: verschillend biotoop. )

  Beste Floris,
  Laat U niet afschrikken door alle vooroordelen die onze samenleving heeft aangeleerd.
  Bepaal zelf de bronnen waar U geloof aan hecht.

  Met vr. groet, Jos V.

 11. Jos Verhulst said, on 27 maart 2010 at 08:35

  Beste Floris,

  hier een link naar een joodse muzikant die vaak zinvolle stuikjes schrijft: http://www.gilad.co.uk/writings/judea-declares-war-on-obama-by-gilad-atzmon.html

 12. Floris Schreve said, on 27 maart 2010 at 15:51

  Jos Verhulst, een paar dingen. Churchill was zelfs een beruchte antisemiet. Verder ook een fanatiek aanhanger van het koloniale gedachtegoed en het Groot Britse Rijk, met al het racisme dat erbij hoort. Als minister van kolonieën was hij degene die opdracht gaf om gifgas in te zetten in Irak (in 1920, toen het Iraakse volk in opstand kwam tegen het Britse mandaat). Saddam was dus daarin niet eens origineel. Het is zelfs zo dat Saddam en trawanten heel goed wisten welk nationaal trauma zij weer dienden herleven om het Koerdische verzet te breken enen signaal af te geven aan alle inwoners van Irak, door overigens nog op veel grotere schaal hetzelfde te doen.
  Wat mij betreft heeft Churchill zeker niet iets gezegd omdat het ‘de waarheid’ was. Ondanks zijn heldenrol in de striijd tegen Hitler, die hem deed uitgroeien tot een groot staatsman, was de man een vreselijke racist.
  Wat betreft WTC 7 zie deze uitzending van Zembla over de diverse theorieën over 9/11 (http://video.google.nl/videoplay?docid=6624447947169635420#). Hier worden alle complottheorieën kritisch doorgelicht. Ook het verhaal van gebouw 7 komt aan de orde. Maar omdat daar vraagtekens bij zijn, wijst dat op een Joods wereldcomplot? Dat lijkt me een wat voorbarige conclusie.
  Wat betreft je verhalen over IQ cijfers, allemaal vreselijk interessant, maar heb je daar ook een gezaghebbende bron voor? Die verhalen over bosjesmannen, zijn dat Zuid Afrikaanse onderzoeken van voor de afschaffing van de apartheid?
  Allemaal vreselijk interessant, maar als je met dit soort beweringen komt moet je met echt gedegen bronnen komen.
  Maar voordat we hier in een moeras terecht komen van Joodse wereldcomplotten, wat er met een gebouw gebeurde op 9/11 en de vermeende lagere intelligentie van een zwarte bevolkingsgroep, zou ik je willen verzoeken on topic te blijven. Dit is niet de plek om te gaan zwammen over allerlei rassentheorieën. Als je daar behoefte aan hebt moet je dat maar organiseren op een eigen site.
  En verder valt het me op dat de gelijkenissen met de ‘andere Jos Verhulst’ verbluffend groot zijn, zeker in je laatste berichten. Toch wel opmerkelijk.

  Floris Schreve

 13. Jos Verhulst said, on 27 maart 2010 at 20:41

  Beste Floris,
  Je bent goed op de hoogte van de donkere kanten van Churchill. Toch mis je er nog een paar. Hij ging aanvankelijk akkoord met het Morgenthau Plan ( het plan om Duitsland na WO 2 te veranderen in een ‘pastorale samenleving’. Het zou volgens sommiigen 20 miljoen mensen de hongerdood in drijven. Volgens Freda utley misschien wel 30 miljoen.0 Churchill was aanvaankelijk afkerig van het Morgenthau Plan, maar werd min of meer gedwongen door de bankiers.
  Het is heel aardig dat je Churchill een vreselijke racist vindt, maar in die tijd dacht men nu eenmaal zo.
  Maar als U het woord racist wil gebruiken om daarmee de joden te beschermen, dan zit U toch wel op de verkeerde weg. Joden zijn bij wijze vaan spreken de uitvinders vaan het racisme. Nergens zijn de sancties op huwelijk met een niet-jood zo erg als bij de religieuze joden. Hier weer een andere versie daarvan: http://www.gilad.co.uk/writings/israeli-racism.html
  ( Bekijkt U eigenlijjk wel; de links die ik U geef? Hoeft niet natuurlijk, maar als U zich afschermt voor bepaalde info,hoe kunt U dan de waarheid achterhalen? Of is de waarheid alleen dàt wat de mensen die de media beheersen, u vertellen ? Maar met gezond boerenverstand moet U daar toch overheen kunnen zien ? U moeten toch de twee voorbeelden ( JFK en WTC7 ) ook aan het denken zetten? )
  Hoewel ik Zembla meestal prima vind, herinner ik me deze uitzending niet. Ik heb nu heel erg weinig tijd voor verder onderzoek, maar over het algemeen baseert Zembla zich op de bronnen die ik hier ook aanreik, denk ik. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16924
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4617650616903609314#
  http://www.pilotsfor911truth.org/
  http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project
  : http://oilempire.us/bogus.html
  Volgens 911 conspiracy debunking WTC7 http://www.debunking911.com/pull.htm zou deze video (onder) aantonen date er een flink gat in het gebouw zit. Ik zie het niet. Er zijn soms flinke vlammen,maar slechts uit pakweg 10 ramen van de 1000. Het hele gebouw kan daardoor onmogelijk inzakken. Er zouden delen rechtop moeten blijven staan.
  De video ; http://www.youtube.com/watch?v=Afb7eUHr64U

  Ramon Gilsanz , een ingenieur, beweert dat één kolom ( nr 79) het begeven moet hebben ( door vallende delen van de Twin Towers, en dat dit, samen met de branden, de hele collaps heeft veroortzaakt.
  Maar Ramon Gilsanz heeft in 2002 meegewerkt aan een NIST rapport waarin geschreven is dat “brand van weinig invloed kan zijn geweest”
  Floris schrijft: ”Maar omdat daar vraagtekens bij zijn, wijst dat op een Joods wereldcomplot?”
  Daar is nog weer andere informatie voor van belang. Dat is een flinke hoeveelheid. Ik wuil dat graag later aan je sturen.
  Waar het mij nu om gaat is: 1. Stap a.u.b. vaan alle vooroordelen af.
  2. ga op zoek naar verklaringen die geloofwaardig zijn, en liefst coherent met elkaar.
  ( Als in 1997 Brzezinsky schrijft: Het miodden Oosten is enorm belangrijk voor de Amerikaanse toekomst. De komende eeuw. We moeten daar legers zien te krijgen.
  En als in 1999 het PNAC schrijft: natuurlijk moeten we daar legers zien te krijgen, maar hoe ? We kunnen niet zomaar landen binnen vallen,. We hebben een aanleiding nodig, een motief. Een manier ook om alle Amerikanen ( en liefst de hele wereld) achter die acties te laten staan.
  Als dan 2 jaar later een terroristische aanslag wordt gepleegd die vele tientallen onverklaarbare fenomenen vertoont ( behaalve als het eenaanslag is die door CIA en Mossad is gefaciliteert , en misschien wel uitgelokt) , dan noem ik dat: een coherente verklaring. )

  Over IQ.
  De onderzoekers die er het meest bekend om zijn zijn Arthur Jensen en Richard Lynn.
  Natuurlijk zijn deze mensen compleet zwart gemaakt indertijd ( door Stepehn Jay Gould en Richard Lewontin o.a.) , maar inmiddels z\ijn de ideeen van Gould en Lewontin toch echt wel achterhaald. Het was bedrog. Ik hoor geen reactie van jou over de verschillen tussen sprinters en lange afstand-lopers. Ik bedoel: als ik je een keer overtuigd heb, mag de dat ook wel eens zeggen.
  Beste Floris, het ios jouw site, jij bepaalt wat er hier wordt geschreven. Mij kost het alleen maar tijd, en dat alles voor heel weinig lezers. Maar ik vind het niet correcvt van je dat je beweert dat hier wortdt gezwamt over IQ etc. Als er gezwamd wordt, dan zijn dat mensen die uitspraken doen die ze niet kunnen onderbouwen.
  Kijk op Wikipedia naar Lynn en Jensen. Hier is nog een onderzoeker die steunt op Lynn: http://www.charlesdarwinresearch.org/Dutch.pdf Ik weet zeker dat jij dit alles afschuwelijk vindt, maar mensen zijn nu eenmaal verschillend, en wie dat ontkent ( om de eigen agenda te dienen) doet enorm veel schade aan de zwakkeren. Momenteel lees ik een en ander over het Arenda systeem in Polen. Een enorm stuk geschiedenis waar NIETS over bekend is.
  Beste Floris, ik begrijp onderhand wel dat die andere Jos Verhulst een uitermate slecht mens is. Wel, hij is niet ik. Maar mijn streven: de waarheid op tafel krijgen, is dat slecht? Daar mag je me aan houden. Mag ik signaleren dat jouw oordelen over de wereld nog heel sterk beïnvloed zijn door de vooroordelen waarmee wij allen zijn geïndoctrineerd? Laat ik het maar eens omdraaien: bewijs jij naar eens dat ( in tegenstelling tot wat alle volkeren in alle eeuwen dachten) de mensen wel allemaal gelijk zijn qua IQ.

  Met vr. groet, Jos Verhult.

 14. Floris Schreve said, on 28 maart 2010 at 01:08

  Beste Jos,

  Excuses maar je bericht was in de spambox terecht gekomen vanwege de vele linkjes. Maar ik heb het alsnog geplaatst.
  Nu je bijdrage. Het is wel erg wijdlopig en je snijdt zoveel verschillende onderwerpen aan, dat het echt teveel gaat zwemmen. Ik zal hier nog een uitgebreide reactie geven, maar hierna wil ik dat je on topic bent (onder dit bericht althans). Dus ik wil hier geen discussie over bijvoorbeeld zwarten die zo goed zouden kunnen hardlopen, maar andere dingen weer wat minder. Ik heb wel aandacht aan dit soort praat gegeven elders op dit blog, maar dan in de categorie antroposofie en racisme. Rudolf Steiner en veel hedendaagse antroposofen komen vaak met dit soort praat op de proppen. Maar ik wil deze discussie niet voeren onder een blogartikel dat over het Israëlische Palestijnse conflict gaat. Dus vanaf nu niet meer, althans niet op deze plaats. Dus de ‘IQ discussie’ laat ik bij deze voor wat die is, behalve nog mijn reactie dat het wel interessant is dat er ook een heleboel briljante zwarte denkers, schrijvers, musici, kunstenaars, hoogleraren, etc. zijn. Niet alleen uit Amerika, maar ook uit Afrika. Dat er grote problemen in Afrika zijn, zonder meer waar, maar er bestaat ook nog zoiets als een historische verklaring. Wat mij betreft kun je vanuit de recente geschiedenis van Afrika veel begrijpen. Maar tot zover de ‘rassenkwestie’. Als je daar nog iets over kwijt wilt, doe het dan op een gepastere plek.

  Verder: Dank voor de aanvullende info over Churchill. Moet het allemaal nog nagaan. Ik zie het overigens als een man met veel kanten en hij had ook zeker zijn grote kwaliteiten. En natuurlijk is hij goed in zijn tijd te plaatsen. Dus als ik zeg ‘Churchill was een racist’, dan is dat gedeeltelijk uit het perspectief van nu (alhoewel, ook nog wel naar de normen van toen). De kwestie van het verwoesten van Duitsland was mij overigens bekend, al kan ik het uit de losse pols even niet meer precies herinneren wanneer en waar ik dat gelezen heb. Misschien Allan Bullock, maar wellicht ook bij iemand anders. Maar daarover verschillen we niet eens zo van mening als ik het zo bekijk, al ben ik wel erg blij (achteraf) dat hij zo voortvarend was om Hitler te bestrijden. Al vond hij een bom op de gaskamers weer niet nodig, zie weer een van zijn mindere acties, of beter, wat hij heeft nagelaten terwijl daar alle reden toe was.

  Het World Trade Center: er gaan verschrikkelijk veel theorieën rond en eerlijk gezegd was ik op dag 1 ook nog niet overtuigd toen er meteen ‘Bin Laden’ werd geroepen. Ik had me rond die tijd qua studie al veel met het Midden oosten beziggehouden en ik vond het toen soms bijna een soort Kuifje, of een James Bond verhaal. Een soort Rastapopoulos of Blofelt, met de looks van Bhagwan. En we weten er nog steeds het fijne niet van. Maar na alles wat er toch zo’n beetje boven water is gekomen, althans wat wij weten, maar ook is bediscussieerd door dezen en genen, ook door vooraanstaande regiokenners, journalisten, wetenschappers, etc., lijkt mij de theorie van een Joods wereldcomplot buitengewoon onwaarschijnlijk.
  Van al die theorieën is deze misschien nog de meest waarschijnlijke (al gaat dat niet om een Joods wereldcomplot): De Amerikaanse regering wist dat er iets zou gebeuren (de CIA kon het ook weten), maar heeft het laten gebeuren, om de perfecte aanleiding te hebben om een stevige interventie te plegen in het Midden Oosten. Je had inderdaad al die neoconservatieve denktank, ‘The Project for the American Century’, waar alle bekende neoconservatieve kopstukken bij elkaar zaten (Perle, Wolfowitz, Pipes, Christol en nog een paar, als ik het goed heb uit mijn hoofd). Zij bepleitten al langer dat Amerika weer een nieuwe externe vijand nodig had, om niet te vervallen tot slappe liberale decadentie (ik zeg het even heel simplistisch en gechargeerd). Zij putten daarbij sterk uit het ideeëngoed van de politieke filosoof Leo Strauss, de geestelijke vader van het neoconservatisme, die geloofde dat je zoiets nodig hebt. Nogmaals, ik overdrijf een beetje, maar wat mij betreft is dit een bijzonder duister wereldbeeld. Wat dat betreft wil ik een beroemde en wat mij betreft briljante documentaire aanraden The Power of Nightmares (Channel 4, 2004, hier te bekijken: http://video.google.com/videoplay?docid=2798679275960015727# ). Dit is een dubbelgeschiedenis van het ontstaan van het moderne islamitische fundamentalisme enerzijds (met als grondlegger de Egyptenaar Said Qutb, die zijn ideeën overigens opdeed toen hij in VS werkte, dus niet eens in het Midden Oosten en later de leermeester werd van Ayman al-Zawahiry, Bin Ladens tweede man) en het neoconservatieve gedachtegoed anderzijds (de geschiedenis van Leo Strauss en zijn leerlingen, die voor het eerst van zich konden doen spreken gedurende de periode Reagan, maar na de val van het communisme hard op zoek moesten naar de nieuwe ‘noodzakelijke vijand’, want die heb je nodig, wil je geen ‘decadente liberaal’ worden). Maar bekijk zeker de drie delen van The Power of Nightmares. Je steekt er enorm veel van op en er komen veel achtergronden aan bod die de vaak oppervlakkige nieuwsvoorziening nooit gehaald hebben. Het verhaal van de neoconservatieven en de Bin Laden aanhang krijgt veel meer diepte. Een belangrijke film, dus ik kan hem echt aanraden.
  Wat overigens weer tegen het opzettelijk laten plegen van die aanslag pleit is dat het de voor Amerika zo belangrijke vriendschappleijke relatie met Saoedi Arabië behoorlijk heeft geschaad. Bin Laden wilde met deze aanslagen ook juist een wig drijven tussen deze trouwe partners (en daar is hij goed in geslaagd, zie hier de strategie van Bin Laden, die vooral van het door Amerika gesteunde koningshuis af wil om in het kernland van de islam een werkelijk islamitische staat te stichten).
  En verder spelen er, naast ook het Straussiaanse gedachtegoed, ook nog andere belangen een rol, zoals olie, olie en nog eens olie. En in Amerika bestaat er een buitengewoon effectieve Israël Lobby, ook dat is waar. Geen Joods wereldcomplot, maar een van de best georganiseerde lobbygroepen in de VS (waarvan er overigens velen bestaan). Maar zie daarvoor de studie van Mearsheimer & Walt (The Israel Lobby, zie hier ook een documentaire, nav dit boek, http://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98 ).

  Dan je opmerkingen over dat de Joden de uitvinders van het racisme zijn. Toen je dit schreef moest ik weer aan je ‘naamgenoot’ denken (die ‘geleerde mijnheer’ 🙂 ). De ‘andere Jos Verhulst’ heeft namelijk een keer precies hetzelfde geschreven in het antroposofische tijdschrift de Brug, in een artikel waarin hij Steiner trachtte vrij te pleiten van racisme en antisemitisme. Ik zal het hier dan maar volledig citeren (uit het wat mij betreft bijzonder ranzige tijdschrift de Brug, ik heb elders al uitvoerig beargumenteerd waarom ik dat zomaar durf te beweren, zie al mijn bijdragen onder ‘Antroposofie en Holocaust-neagtionisme’) http://users.telenet.be/antroposofie/dornach/antisem.htm ):

  WAS RUDOLF STEINER ANTI-SEMIET?
  Deze tekst van Jos Verhulst verscheen niet in De Brug maar wel in Klaas’ Commentaar VIII-10. We kregen toelating van de auteur om hem een plaats te geven op onze webstek.
  In het artikel ‘Is de antroposofie racistisch?’ (De Morgen 23 juni 2000, p.34) wordt het volgende ‘ernstig discriminerende’ citaat van Steiner vermeld: “Het Jodendom heeft zichzelf al lang overleefd, heeft geen rechtvaardiging binnen het moderne leven der volkeren, en dat het vooralsnog behouden is gebleven, is een fout van de wereldgeschiedenis, waarvan de gevolgen niet konden uitblijven. We bedoelen hier niet alleen de vormen van de joodse religie, maar vooral ook de geest van het jodendom, de joodse manier van denken”.
  Deze uitspraak van Steiner lijkt anti-semitisme en racisme pur sang. Doch schijn bedriegt. Uit de zinnen die direct aan het citaat voorafgaan blijkt, dat Steiner met ‘de geest van het jodendom’ de joodse variant van raciale afzondering en groepsvorming bedoelt. Steiner heeft zich altijd op de meest consequente manier tegen het antisemitisme uitgesproken. Maar zijn kritiek spaarde anderzijds ook het zionisme en de traditionele joodse obsessie voor raszuiverheid niet.
  Deze obsessie is zeer oud. In het boek Ezra (Oud Testament; zie hoofdstukken 9 en 10) wordt verhaald, hoe deze profeet zijn kleren verscheurt wanneer hij hoort, dat bepaalde joden gemengde huwelijken hebben aangegaan en hoe hij de ‘schuldigen’ ertoe brengt, om hun niet-joodse vrouwen mét kinderen te verstoten. Bij Oost-Europese joden bestond de traditie om een rouwdienst te houden voor kinderen die huwden met een niet-jood; het kind werd door dat huwelijk in de ogen van de ouders als ‘dood’ beschouwd (in Isaac Singer’s ‘Het Landgoed’ wordt dit gebruik beschreven). Deze ‘joodse denkwijze’ is overigens nog altijd springlevend. Zo is de joodse hooglerares Deborah Lipstadt, die door de revisionist David Irving tevergeefs wegens laster voor de rechter werd gedaagd, een actieve pleitbezorgster tegen ‘gemengde’ huwelijken. Uit een onderzoek van Woocher (‘Sacred survival’, 1986) bleek dat 72% van de onderzochte joodse activisten zo’n ‘gemengde’ huwelijken een ‘very serious’ probleem vond, en nog eens 21% vond het verschijnsel een ‘moderately serious’ probleem.
  In de Talmud zijn verschillende rabiaat racistische uitspraken te noteren die direct aansluiten bij deze tendens tot genetische afzondering. De heidenen of ‘goyims’ zijn blijkens diverse passages in de Talmud geen mensen, maar worden met bijvoorbeeld ezels gelijkgesteld (Berakoth 58a; Kerithtoth 6b; Yebamoth 61a). Joden mogen volgens de Talmud niet-joden beroven. De Jood mag houden wat hij steelt van een niet-Jood (Sanhedrin 57a) en meer algemeen geldt dat niet-Joden geen bescherming door de wet genieten en dat God hun geld ter beschikking van Israël heeft gesteld (Baba Kamma 37b). Eén van de merkwaardigste bepalingen uit de Talmud is, dat Joden mogen liegen om een niet-Jood te misleiden (Baba Kamma 113a). In Spielbergs film ‘Schindler’s list’ komt op het einde een passage voor, waarin de door Schindler geredde Joden hem een ring overhandigen met daarop het aan de Talmud toegeschreven woord: “He who saves a single life, saves the entire world” (‘wie één enkel leven redt, redt de hele wereld’). Dit citaat, dat werd gebruikt in promotieposters voor de film , is vals. Wat er in werkelijkheid in de Talmud staat te lezen is: “Wie één enkele Joodse ziel redt, heeft volgens de Schrift een hele wereld gered” (Sanhedrin 37a). Met andere woorden: “Wie het leven van een enkele Jood redt, redt een hele wereld”. Spielberg gebruikt , wellicht om propagandistische redenen, een universalistische herformulering van een impliciet racistisch Talmud-citaat. Het spreekt vanzelf dat men deze meer dan twijfelachtige passages uit de Talmud niet mag misbruiken om het jodendom in zijn geheel te discrediteren. Maar evenmin kan men ontkennen, dat in het historische jodendom een sterke tendens tot rasafzondering heeft gewerkt. Recent onderzoek heeft ten overvloede aangetoond, dat de joden inderdaad genetisch gescheiden zijn gebleven van de Europese volkeren, waaronder ze zo lang leefden. De joodse religie is grotendeels aan afstamming gebonden. Jood ben je, wanneer je langs vrouwelijke lijn van Joden afstamt. Bekering is mogelijk, maar wordt absoluut niet aangemoedigd en komt weinig voor. De staat Israël hanteert deze afstammingscriteria ook, om joden van niet-joden te onderscheiden. Op het Israëlitische paspoort staat aangegeven, of je jood dan wel Arabier bent. Wie jood is, heeft in Israël betere rechten dan de niet-jood.
  Dit is het “joodse denken” waartegen Steiner zich keerde en waaraan hij negatieve gevolgen toeschreef. Uit de directe context van het gewraakte citaat blijkt, dat Steiners bezwaar het feit gold, dat de Joden tegenover de rest van de samenleving als een “..geschlossenes Ganzes” optreden. Eveneens in die directe context spreekt Steiner zich overigens ook uit tegen de joodse overgevoeligheid, die meteen iedereen als anti-semiet bestempelt die het probleem wil aankaarten. Steiner verzette zich tegen elk rechtsverschil op basis van biologische afstamming, en tegen elke koppeling van de staat met religie of ras. Wanneer hij dit universalistisch standpunt inneemt ten opzichte van het jodendom, is hij misschien politiek niet correct, maar wel consequent in zijn anti-racistische houding. De Nederlandse onderzoekscommissie probeert daarentegen politiek correct te zijn, hetgeen inhoudt dat zij de racistische dimensie van het traditionele jodendom nergens vermeldt. Zij stelt (p.693 van het rapport) dat Steiner met ‘de joodse denkwijze’ schijnbaar “de conserverende neiging bedoelt om een gesloten geheel te vormen en de culturele identiteit te bewaren”. Het is echter ondenkbaar dat Steiner bezwaar zou hebben tegen het bewaren van een culturele identiteit; heel zijn denken is juist gericht op vrijheid van geestesleven en op absolute religieuse verdraagzaamheid. Uit andere, in het rapport vermelde citaten blijkt duidelijk dat Steiner iets anders op het oog heeft, namelijk de tendens tot genetische afzondering: “De mensen moeten ertoe komen, om in de andere mens het geestelijke te zien. Momenteel beheerst het rasaspect nog alle aspecten van het jodendom. En eerst en vooral: ze huwen onder elkaar. Ze zien dus nog het rasmatige, en niet het geestelijke” (Steiner 1911; rapport, p.549). Ook Steiners bezwaar tegen het zionisme gold dit bloedsgebonden aspect: “Een zeer prominente zionist (het gaat om Hugo Bergmann, later hoogleraar in Jeruzalem) met wie ik bevriend was, legde mij eens zijn ideaal uit, om naar Palestina te gaan en daar een Jodenrijk te stichten. Hij zette zich sterk voor deze zaak in, doet dat ook nu nog en hij bekleedt momenteel in Palestina een aanzienlijke positie. Ik zei hem: zoiets is niet van deze tijd. Van deze tijd zijn alleen ondernemingen, waarbij iedereen zich kan aansluiten zonder onderscheid van ras, volk of klasse” (Steiner 1911; rapport p.547). Steiner legt de schuld van dit rasgebonden denken overigens voor een deel bij het anti-semitisme, terwijl hij anderzijds het rasgebonden denken van het traditionele jodendom verantwoordelijk stelt voor de versterking van datzelfde anti-semitisme. Steiner hanteert absoluut geen stereotiep beeld van ‘de jood’: “Wie met open ogen de actualiteit bekijkt, weet dat het niet waar is dat de onderlinge samenhorigheid van de joden groter is dan hun verbondenheid met de moderne kultuur. Wanneer dat de laatste jaren zo leek, dan is dat in wezenlijke mate het gevolg van het antisemitisme. Wie zoals ik met afgrijzen de uitwerking van het antisemitisme op het gemoed van edele joden heeft gezien, moet tot dat besluit komen” (Steiner 1901, rapport p.497). Steiner had een realistische en gedifferentieerde kijk op het jodendom; hij kende vele joden, was met verscheidene van hen goed bevriend en heeft een tijd bij een joods gezin ingewoond en er een gehandicapt kind met groot succes privé-onderricht gegeven. Hij heeft zelf aanvallen van anti-semieten over zich heen gekregen. Alleen: hij vond de in het traditionele jodendom voortlevende tendens tot raciale scheiding ten opzichte van de overige mensheid een aberratie. Als dat racisme is, dan ben ik ook racist.

  Jos Verhulst

  Tot zover het artikel van de ‘andere Jos Verhulst’. Sounds familiar? Hoewel het nog slim gevonden is, deugt dit verhaal wat mij betreft voor geen meter. Natuurlijk, het is waar dat er een element van tribalisme in het traditionele Jodendom zit (wellicht een relict uit de vroegste tijden, toen de Joden nog een soort Bedoeïenen volk waren). Helemaal waar. Overigens valt het, bij mijn weten althans, met die genetische afzondering juist erg mee. Het tegenovergestelde is eerder waar, meen ik te weten, iets dat ook in Israël als slecht nieuws wordt gezien. Maar om daarmee de Joden tot de uitvinders van het racisme te bombarderen???? Ik weet niet hoeveel volkeren van alle delen van de wereld kennen eenzelfde soort exclusiviteitssysteem, dat is echt niet voorbehouden aan de Joden. Chinezen, edel-Germanen, Inca’s, Grieken; we hebben er allemaal last van gehad. Dus echt een kulargument. Bovendien ook nog misplaatst om vanuit de antroposofie dit soort ‘kritiek’ op het jodendom te formuleren, als je weet wat de grote voorman Rudolf Steiner allemaal zelf heeft uitgekraamd over de diverse rassen. Het Oude Testament is, als je het letterlijk opvat althans, een bijzonder gewelddadig boek en vaak zeer onvriendelijk naar ik weet niet hoeveel minderheden. Maar het oeuvre van Steiner liegt er ook niet om en dat is van veel recenter datum. Ik durf de stelling wel aan dat de obsessie van Steiner met het verschijnsel ras vele malen groter is dan de Joodse obsessie met ‘ras’ (als je het als ‘ras’ moet opvatten en verder bestaat er niet zoiets als een ‘Joods ras’). En dan te bedenken dat het Oude Testament eeuwenoud is, terwijl die van Steiner nog maar zo’n honderd jaar oud of minder.
  Wat wel weer leuk is, als ik dan een zelf een keer een zijpaadje mag bewandelen, is dat als je het Jodendom racisme verwijt alle stellingen dat ‘rasverschillen’ zo belangrijk zijn meteen onderuit haalt. Want er bestaan Joden van verschillende ‘raciale achtergrond’, zoals bijvoorbeeld de Ethiopische Joden. En die zien er echt net zo uit als andere zwarte Ethiopiërs. Dus als de Joden zo’n genetisch homogene groep zijn, valt het met het genetische belang van de huidskleur (en meer is een ‘ras’ ook eigenlijk niet) wel heel erg mee. Want er zijn namelijk Joden van verschillende rassen.

  Hoop dat ik je een beetje beantwoord heb. Maar ik wil, mocht je verder willen praten, wel het volgende afspreken: onder dit bericht wil ik nu on topic blijven, dus het alleen hebben over zaken die voor het Midden Oosten conflict van belang zijn. Als je evt op een ander artikel wil reageren kan dat en kunnen we bekijken hoe het gesprek zich daar ontwikkelt. Maar dus vanaf nu geen verhandelingen meer over rassen, terwijl het hier over het Midden Oosten conflict gaat. Dat is al gecompliceerd genoeg en die discussie kan wat mij betreft een ‘rassencomponent’ missen als kiespijn.
  Rest mij nog te verklaren dat ik geen persoonlijke hekel heb aan de ‘andere Jos Verhulst’. Ik ken de man niet eens. Ik heb wel hele grote vraagtekens bij wat hij allemaal schrijft, of krijg er zelfs ernstig kromme tenen van, maar van de persoon zelf heb ik verder niet zo’n beeld.

  Tot zover dit antwoord,
  vr. gr.

  Floris

 15. Jos Verhulst said, on 28 maart 2010 at 10:09

  Beste Floris,

  Dank voor je uitgebreide brief.
  Ik zie geen mogelijkheid om drie antwoorden te geven op drie verschillende plaatsen : hier over Israel/palestine , elders over ras en nog weer ergens anders over evolutie en IQ.
  Ik schrijf je dus gewoon hier, en je mag het van mij best van de site halen. Ik wil ook best per email verder praten. Maar voor mij zijn de voorbeelden over JFK, ras, IQ, 911 etc. niet zo belangrijk. Ze zijn een illustratie van hoe wij allen totaal verkeerd worden geïnformeerd. Voorgelogen is een beter woord. Dat is ernstig en zet eigenlijk alle discussies op drijfzand: als we niet eens weten wat er wel en niet gebeurt in de wereld, wat is onze mening dan waard??
  Hier volgt mijn reactie.

  Ik begrijp wel dat je niet alle discussiethema’s door elkaar wil hebben, maar ik wil ook verder niet uitweiden over rasverschillen. Ik zou het wel leuk vinden als jij er open tegen aan zou durven kijken. Ik heb de indruk dat je dat nog niet doet.
  Over Churchill nog het volgende. Het was óók de Jewish Agency die tegen het bombarderen van Auschwitz waren, of tegen bombarderen van de spoorlijnen er naar toe. Ik heb al wel weer een ‘debunking’ daarvan gelezen ( recent geopende archieven) maar die vind ik niet overtuigend. Als je heel erg naar wil denken dan denk je toch aan het feit dat de zionisten zóóó fanatiek waren en Israel een succes zwilden laten worden, dat ze daarom tegen die bombardementen warewn. Er zijn uitspraken bekend van zioniosten die zeiden: Hitler is onze bondgenoot, want door hem komen de joden naar israel. Voor de goede orde: die mensen wisten vermoedelijk toen nog niet over de gaskamers.
  Wel , omdat je het zo uitgebreid vraagt wil ik wel de film The Power of nightmares bekijken, maar lees jij ook wel iets van de links die ik geef? Je weet wellicht dat Bart Jan Spruyt zichzelf neoconservatief noemt, en dat hij tevens nauw verbonden was aan de Edmund Burke stichting. Er is een heel interessant essay van een Amerikaanse prof die enkele opmerkelijke verschillen tussen Leo Strauss’s conservatisme en dat van Burke bloot legt. ( Ben benieuwd hoe Spruyt er op zou reageren.)
  Hier mijn aantekeningen daarover:
  Over Leo Strauss, aartsvader van de Neocons.
  Uit: Bitter lemon. Leo Strauss. Neocons hebben een ‘doel voor ingewijden’. Ze willen de bestaande orde afbreken. Weg met alle oude waarden. ( Edmund Burke wilde hoe goede van het oude bewaren.) Citaat van Neocon Michael Ledeen: “Wij breken iedere dag de oude orde af. (…) Onze vijanden hebben altijd haat gekoesterd voor deze wervelwind aan energie en creativiteit die hun tradities bedreigt (…) Wij moeten hen vernietigen om onze historische missie te bevorderen.” [28] ‘Wij’ zijn overduidelijk zij die historisch geëvolueerde elites willen onttronen. Voor Ledeen is vernieuwing, het omverwerpen van bestaande orde, de essentie van de menselijke geschiedenis.
  http://bitterlemon.eu/Pages/Page.aspx?soort=dossiers&ID=09cf2269-e99c-4f27-a5af-d824bbc82843
  ( NB: een vergelijkbare uitspraak als Ledeen deed schrijver Douglas Rushkoff Vanaf 2 minuten. http://tinyurl.com/dxpe53 )
  Ik ben ook een groot fan van de VPRO documentaire ‘De Israel Lobby”.
  Zo’n groot fan dat ik enkele passages letterlijk op papier heb geschreven, o.a. deze:

  Israel |Lobby: minuut 29.20 – 31. Tony Judt.
  Tony Judt ( joods historicus): “ I was told off the record once, by a very prominent democratic Senator—we were at a meeting in Paris – and it was late in the evening, we were sitting in a hotel, he was talking about the Middle East, and he was saying things about Israel which were very similar to the criticisms that I would make. And so I said to him “but you never say these things in the Senate…why not … is it because you are worried about the jewish vote…?” He said “forget it, it has nothing to do with the jewish vote …. I come from a state […] where there are very few jews, and they are all going to vote for me anyway. So it does not matter. So it is not the jewish vote. That is not the issue. It’s not money..I don’t get money from the Israel Lobby. That is not the issue. But ( he said) suppose that I walk on the senate floor and say in a moving speech why we need to take our distance from Israel and understand better what has happened to the Palestinians…… maybe I would win five or ten Senators over to a general motion criticizing Israel. Maximum. That is all I could get…..and ( he said) in return, I would be finished in the Senate. Because no one would ever vote again for my needs… if I wanted something to move for my state..or an education bill, or a financial bill or a tax bill. Anything to do with domestic policy.. nothing to do with Israël. I would be punished.

  Hieruit blijkt hoe enorm de grip van de joodse Lobby op de Amerikaanse politiek is.
  Ik vind het werkelijk een schande. En het ergste is: ik heb het tot voor enkele jaren nooit geweten. We leven in een wereld die we maar half kennen !
  Over het artikel waar de ‘echte ‘ Jos Verhulst Steiner verdedigt het volgende:
  Ik weet niet veel over Steiner. Geen idee welke theoriën hij over rassen had.
  Voor dat onderdeel kan ik de echte JV dus niet beoordelen. Jij zegt dat Steiner wel degelijkk racistisch was. Maar ik merk aan jou dat jij toch eigenlijk wil geloven dat er geen rasverschillen zijn. Maar die zijn er nu eenmaal wel, beste Floris. Jij mag van mij best alle mensen die de werkelijkheid wel onder ogen willen zien racisten noemen, maar feit blijft dat ze wel gelijk hebben: rassen zijn verschillend. ( Gelukkig maar. Het is niet altijd gemakkelijk, maar toch maakt dat het leven wel veel interessanter. Vroeger was ik een fan van zwarte mensen. Kwam vooral door de jazz. Ben nogal veel door Afrika gereisd, waar geen jazz te vinden was, helaas. Maar ook de luciditeit van joodse meisjes kan ik erg appreciëren. Mijn ex-echtgenote is waarschijnlijk joods, hoewel het in haar familie ontkent wordt. Ze is een ingenieur uit Moskou. Ze had altijd joodse vriendinnen op school. Dat had ik zelf ook ( joodse vrienden) . Mijn ex-vrouw kent mijn gefascineerdheid met het jodendom ( is na ons huwelijk pas echt sterker geworden) , maar heeft er totaal geen belangstelling voor. Het speelt geen enkele rol tussen haar en mij. ( We hebben erg goed contact, wonen vlak bij elkaar.) Ik beschouw mezelf trouwens als méér joods dan zij, hoewel zij er qua uiterlijk behoorlijk joods uit ziet. Bij mij is het erg in het gedrag en de humor terug te vinden. Vooral op latere leeftijd wordt het gedrag meer door de genen bepaald dan door wat je aangeleerd hebt. Ik heb geen echte joodse voorouders, maar mijn grootouders hadden een slagerij in “De Jodenhoek” van het dorp. Mijn moeder heeft wel eens in bedekte termen laten merken dat ze tijdens de oorlog op school behoorlijk gediscrimineerd werd. Ook de nadere grootouders lijken erg joods en we hebben bijna allemaal een eigen bedrijf. Over joden werd in onze familie angstvallig gezwegen. )

  ( Eigenlijk wil ik dit niet: mezelf zo bloot geven. Ik vind : op internet moet je iemand heel puur beoordelen op wat hij zegt. Heeft het kwaliteit: prima. Is het niet goed, dan mag hij professor zijn: weg er mee. Je weet toch niet of iemand echt professor is. Mensen kunnen alles beweren.)
  Over de diverse beweringen die de schrijver doet n.a.v.. de Talmud, wel, die zijn allemaal juist. Ik heb dat ook gelezen bij Israel Shahak. Vandaar dus: de joden hebben de discriminatie eigenlijk uitgevonden. Ze beschouwen de goyim niet echt als mens, en je hoeft ze zeker niet hetzelfde te behandelen als je met joden doet.
  Volgens Nicholas Nicholas Lyssen: Holocaust en Holomodor: http://desip.igc.org/holo_lysson.html (en anderen) heeft dit geleid tot zeer harde behandeling van de boeren in het Poolse Rijk ( 1550-1750 ongeveer). De joden waren daar ‘arendars’ , ze leasten de landgoederen van de edelen ( magnaten) en die bedongen een hoge rente. Dan was het aan de joden om die rente uit de boertjes te persen. Als jouw godsdienst dan zegtt dat die boertjes eigenlijk geen mensen zijn, dan weet je wel hoe onmenselijk het er aan toe ging.
  Lees daar alsjeblieft eens wat over. Dan leer je de geschiedenis te begrijpen, en leer je ook dat we altijd maar één kant van het verhaal hebben gehoord.

  Nog een vraag: hoe kom je zo bij de antroposofen terecht ? Wat maakt hen zo belangrijk voor jou ?

  Je mag het antwoord ook naar mijn email adres sturen: Jos_Verhulst@yahoo.com

  Met vr groet, jos verhulst.

 16. Floris Schreve said, on 28 maart 2010 at 17:46

  Jos, het merendeel laat ik liggen. Dat betekent geen instemming. Maar nogmaals, ik vind het niet zo smaakvol om onder een artikel dat al controversieel ligt ook nog eens een discussie te gaan voeren over de vermeende ‘rasverschillen’ en om dat te doen op borreltafelniveau. Bij mijn weten is er ook geen echte wetenschappelijke bron (getoetst naar wetenschappleijke criteria en gepubliceerd in een vooraanstaand orgaan, dat die rassentheorieën zou bevestigen). Daar wij beide waarschijnlijk amateurs zijn, lijkt het mij verstandiger om dat onderwerp te laten zitten. Dus vanaf nu is dat echt klaar. Dus geen borrreltafelpraat over ‘rassen’ meer, onder een artikel dat over het Midden Oosten conflict gaat.
  Of the Jewish Agency tegen het bombarderen van de gaskamers was, geen idee. Is voor het eerst dat ik er van verneem. Kan er dus verder niet zoveel over zeggen.
  Over de verschillen tussen Burke en Leo Strauss ben ik het geheel eens. Dat klopt inderdaad, maar neoconservatieven zijn ook geen doorsnee conservatieven. Zie bijvoorbeeld hoe in de VS iemand als Henry Kissinger afstand neemt van het neoconservatieve utopisme. Omgekeerd vinden de neoconservatieven Kissinger een cynische machtspoliticus. Het aan de macht helpen van Pinochet bijvoorbeeld, een van Kissingers fijnste bijdragen de internationale politiek, zou waarschijnlijk door echte neoconservatieven worden afgekeurd. Die willen juist, desnoods met geweld, de democratie invoeren, zie hun langdurige lobbywerk voor het omverwerpen van Saddam Hoessein.
  Mijn belangrijkste punt tegen wat je hierboven hebt ingebracht is dat de Joden discriminatie zouden hebben uitgevonden. Omdat er systemen van in- en uitsluiting in de Joodse traditie bestaan, kun je de joden nog niet bombarderen tot de uitvinders van het racisme. Dit soort in- en uitsluitingssystemen bestaan namelijk overal, dus dat is niet iets typisch Joods. Ik durf zelfs wel de stelling aan dat als je in de geschiedenis afweegt hoe vaak Joden anderen hebben gediscrimineerd, versus hoe vaak ze zelf zijn gediscrimineerd (vooral in Europa), de Joden er met vlag en wimpel het beste ervan af komen.
  En opmerkelijk dat je met verhalen uit Polen komt over hoe erg de plaatselijke joden daar de armlastige maar hardwerkende inboorling afpersten. Enigszins bekend met de lange antisemitische traditie, juist in Polen? Hoeveel pogroms er daar hebben plaatsgevonden? Dus ook in dat verhaal is de balans ver te zoeken.
  En grappig dat je Bart Jan Spruyt noemt. Hem heb ik afgelopen week nog gezien bij een debat in Utrecht, zie http://framerframed.nl/nl/documents/de-gestuurde-blik/ . Hij viel me honderd procent mee (althans, ik had verwacht dat de kloof veel groter zou zijn). Maar een alleszins redelijk persoon met wie volgens mij goed te praten valt, al is zijn visie zeker niet de mijne.

 17. Floris Schreve said, on 28 maart 2010 at 21:51

  Jos Verhulst, als ik zo een oppervlakkige blik op die artikelen werp, zie ik dat er allerlei verbanden worden gezocht tussen de Joodse traditie (de Talmud, etc.) en de ‘Joodse reactie’ op de gruwelijke gebeurtenissen van de twintigste eeuw.
  Dit is dus essentialisme, tegenwoordig weer erg in de mode bij bepaalde populistische ‘islamcritici’. De film Fitna van Geert Wilders is hier een goed voorbeeld van. Daarin worden allerlei losse fragmenten uit de Koran geplakt op willekeurige nieuwsbeelden, waar wij allerlei schreeuwende massa’s (vermoedelijk moslims), enge gemaskerde mannen met kalashnikovs en nog een paar van die hedendaagse spookbeelden zien.
  Je kunt natuurlijk altijd een verklaring vinden in oude teksten, maar is dat waarschijnlijk? Wat er nu in Israël gebeurt is alleszins te verklaren uit de gruwelijke recente geschiedenis, los van wat je standpunt is. Dus dit is weer van dat meta-gebral, waar alles erbij wordt gesleept om een verband te suggereren. Zoiets van: In het Oude Testament kunnen we zien hoe Jozua de ene na de andere stad bloedig innam en zie… ze doen het weer! Geen steek veranderd. Dus er moet met het wezen van het jodendom wel iets aan de hand zijn’.
  Maag ik je eraan herinneren dat de grootste moordpartijen uit de wereldgeschiedenis door ‘Christenen’ uit West Euriopa zijn gepleegd? Die staan nog altijd op eenzame hoogte. Ten opzichte van de Joden en ten opzichte van de Moslims.
  Belangrijkste ‘wapenfeiten’:

  ‘kwantitatief’: Het in vier eeuwen bijna systematisch uitmoorden van de oorspronkelijke bevolking van twee continenten (Noord en Zuid Amerika).
  ‘kwalitatief’: Het in een paar jaar tijd ombrengen van zes miljoen Joden, voor een groot deel op een ‘fabrieksmatige’ wijze.

  Kun je daarom grote en generaliserende uitspraken over de ‘essentie’ van dat bloeddorstige Christendom? (geldt ook voor het zg diepgewortelde terroristische karakter van de islam). Het jodendom heeft vele kanten. Bovendien zou ik zeker niet het jodendom en het Zionisme zo over een kam scheren.
  Dat is een beetje mijn probleem met je bijdragen. We gaan hier overigens niet al je bijdragen tot op de letter hier bespreken. Dat staat hier niet op het programma. Als je dat wil moet je zelf maar een blog openen, waarin je hiervoor aandacht vraagt. Wellicht reageer ik dan nog wel. Ik heb namelijk geen zin dat een forum onder een artikel van mij verandert in een forum over wat mij betreft wat obscure bijdragen, waar ik echt de nodige twijfels bij heb.
  Maar wel dank voor je moeite. Wellicht volgt er nog een wat uitgebreider commentaar, als ik al die artikelen van je precies heb gelezen. Dat heb je dan wel van me te goed. Maar daar laat ik het dan ook bij. Ik wil me beperken tot de stof die bovenstaand aan de orde is gesteld en niet gaan uitwijden over allerlei vermeende duistere aspecten van de Joodse religie.
  Dus daar zul je het mee moeten doen. Als ik het allemaal verkeerd zie hoor ik het wel. Je mag natuurlijk zelf uitgebreid komen toelichten waarom die artikelen zo belangrijk zijn (de linkjes laat ik vanzelfsprekend staan).

  vr. gr.
  Floris

 18. Jos Verhulst said, on 29 maart 2010 at 08:22

  Beste Floris,

  Jouw nieuwsgierigheid naar de waarheid is toch erg mager, vind ik.
  Informatie die je niet bevalt wil je niet onderzoeken, en wordt borreltafelpraat genoemd.
  Je schrijft:
  “Bij mijn weten is er ook geen echte wetenschappelijke bron (getoetst naar wetenschappleijke criteria en gepubliceerd in een vooraanstaand orgaan, dat die rassentheorieën zou bevestigen).”
  Het tegendeel is het geval. De theorien van Gould en Lewontin zijn onwetenschappelijk en onbewezen. Lynn en Jensen , dat ìs de wetenschap. Maar de publieke opinie is bewerkt door lieden als Gould en Lewontin.
  Je zegt dat we beiden amateurs zijn.
  Not quite.
  Ik heb indertijd enige studie van S. J Gould gemaakt, en het is beneden alle peil wat hij doet. Hij heeft ‘The mismeasurement of Man’, een boek daterend uit de jaren 70 meen ik, in de jaren 90 opnieuw uitgegeven. Onvoorstelbaar. Hij had er nauwelijks iets in verandert, terwijl in die 25 jaar de wetenschap heel erg vooruit is gegaan. Onder andere door MRI onderzoek is de herseninhoud nu heel nauwkeurig te bepalen, en er blijkt een stevige correlatie te zijn tussen IQ en herseninhoud.
  Hoe kun je een boek tweemaal uitgeven, als er zoveel nieuwe info bekend is geworden ? Gewoon bedrog. Propaganda.

  Ik heb je zelf het voorbeeld gegeven dat als de spreiding binnen een groep groter is dan de verschillen tussen groepen, dat dan de groepen nog enorm van elkaar kunnen verschillen. Jij hebt daar niet op gereageerd.
  Je wilmij ‘borrelpraat’ verwijten, maar jouw bewering is nu juist borrelpraat , politiek correcte borrelpraatjse: niet wetenschappelijk overeind te houden.
  Jij komt niet verder dan : er zijn erg veel heel slimme zwarten. Ja, er zijn 1 miljard zwarten, ruim. En zo heel veel zwarte artsen, specialisten, wiskundigen etc. ken ik niet. Andere beroepen, zoals acteren en sport gaat zwarte mensen vaak heel goed af. Daar ligt hun talent veel maar, maar daar schep je geen materilele welvaart mee in een Afrikaans land.
  ( Je mag dit stukje van mij best van de site verwijderen, hoor. Maar ik ga dit echt niet elders op jouw site plaatsen. Wij hebben een discussie, dat is één geheel.)
  .
  Over Kissinger en zijn onmin met de neoconservatieven weet ik niets. Over utopisch neoconservatisme had ik nooit gehoord.
  Ja, de noeconservatieven willen met alle geweld de democratie invoeren, overal, en die daarna beheersen door met hun media de mensen te laten kiezen wat hun wordt voorgespiegeld als “kritisch, maar verstandig en humaan.” Maar wij zijn helemaal niet kritisch , verstandig en humaan. We laten ons voor de gek houden en bevechten Islamietische landen omdat die de buren van Israel zijn.
  Ja, de balans is ver zoek als je wel wil zien dat er antisemitisme was in Polen, maar niet wil zien dat dit een reactie was op de manier waarop de boeren ( onmachtige lijfeigenen) werden uitgeperst door de joden. Wie begon er nu eigenlijk ?
  Waarom is het Poolse antisemietisme wereldwijd legendarisch en heb je slechts drie ter zake doende links als je arendar(s) zoekt op Google ?

  In jouw tweede brief begin je wel een beetje neerbuigend te doen. Dat vind ik uiteraard niet zo respectvol. Ik moet toch eerlijk zeggen dat jouw opinie nu niet gestaafd wordt door flink wat opvallende informatie. Van mij kan je dat wel zeggen: ik draag aardig wat onbekende feiten voor. Zo beweer jij dat het christendom de meeste mensen vermoord heeft. Wat dacht je van het communisme? 60 miljoen in Rusland en 80 miljoen in China. Zeker in Rusland komt het grotendeels voor rekening van de joden. De neef van Kaganovich, Stuart Kahan, heeft een boek geschreven over zijn familielid en beweert dat Kaganovich de hand heeft gehad in 20 miljoen doden. http://www.mailstar.net/kaganovich.html Alleen al het aantal uitgehonderde Ukraieners overtrof waarschijnlijk de 6 miljoen.
  Ook dat getal van 6 miljoen klopt trouwens niet, zelfs niet volgens de meest gerespecteerde Israelische deskundige Raul Hilberg. (Raul Hilberg: 5,1 miljoen doden ( Regarded as leading jewish expert. Supports Finkelstein. ) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Destruction_of_the_European_Jews

  Wel, ik hoop dat je woord houdt en mijn informatie toch een keertje een kans geeft.
  Het hoeft helemaal niet natuurlijk, maar dan heb je volgens mij ook niet het morele recht om je eigen opinie aan anderen aan te bevelen.
  Dan ga je toch gewoon verder met je te verbazen dat er zoveel slechte mensen in de wereld zijn die nu altijd die onschuldige brave joden boosaardig benaderen ( ik meen dat ze uit 90 landen/steden zijn geband in de laatste eeuw. Lag natuurlijk helemaal niet aan hen.

  Dan geloof je toch lekker dat Kennedy was vermoord door een magic bullet. En dan geloof je toch fijn dat ieder mensen ras even slim is. Bij honden, paarden en alle andere wezens heb je slimmere en dommere varianten, maar bij mensen is het – onverklaarbaar welliswaar, op miraculeuze wijze zo dat ze allemaal even slim zijn.
  Je hebt nu als ‘kritische, verstandige en humane westerling’ al ruim 1,3 miljoen Iraki’s mee om zeep geholpen, maar blijf maar fijn geloven dat eigenlijk ook nog een paar miljoen Iraniers de dood moeten worden ingejaagd.
  Ik hoop dat er een God is en dat hij harde sancties heeft voor mensen die zich wijs laten maken dat ze ‘verstandig, kritisch en humaan zijn” en zich daarna voor elk moorddadig karretje laten spannen.

  Met vriendelijke groet, jos Verhulst

 19. Ramon said, on 29 maart 2010 at 13:49

  Jos,

  Het is geen kwestie van geloof, maar van feiten en onderzoek. Al die verhalen over samenzweringen waarnaar je refereert zijn borrelhapjespraatjes (die misschien wel enige waarheid kunnen bevatten), maar die in de meeste gevallen op drijfzand zijn gefundeerd.

  De argumentatie van ‘complotdenkers’ is vrijwel altijd dezelfde. Enkele voorbeelden:

  – JFK kan niet door één kogel vermoord zijn, dus heeft de overheid…
  – Er is in het puin van de WTC een intact paspoort gevonden van een van de kapers op het gecrashte vliegtuig. Dat paspoort zou toch moeten verbrand zijn, dus heeft de overheid…
  – Het is aangetoond dat er geen 6 miljoen joden zijn vermoord door de Nazi’s, maar ‘slechts’ X-aantal, dus heeft de overheid… (en de echte neonazi’s halen dit ook nog aan om te stellen dat de Holocaust helemaal niet heeft plaatsgevonden. ‘Als ze liegen over het aantal, dan ook over het feit dat er iets gebeurd zou zijn…’ ).
  – Er is nooit een maanlanding geweest, want de beelden tonen dat het om trucage gaat, dus heeft de overheid…
  – De VS werken samen met Osama Bin Laden, want hij is verzorgd in een Amerikaans ziekenhuis en de overheid heeft…

  Wat mij opvalt is dat bij elke fout die in een dossier zit, complotdenkers die aangrijpen om daar conclusies aan te koppelen. Die fouten eruit halen en aankaarten, onder de aandacht brengen, lijkt me meer dan terecht. Alleen dat roepen dat het allemaal een complot is en er dan ook nog eens lustig op los gaan speculeren… Dan kan je moeilijk verwachten dat je ernstig gaat worden genomen. Complotdenkers doen mij denken aan advocaten die proberen iemand vrij te laten spreken op grond van procedurefouten. (Nee, geen 6 miljoen joden, dus zijn de nazi’s vrijgesproken?)

  Bovendien zien complotdenkers in al wat fout gaat in de wereld te vaak de hand van de overheid. Als ik zie wat complotdenkers zoal produceren, lijkt het er sterk op dat ze het vrije Westen met zijn democratische principes, welvaartsstaat en vrijheid van meningsuiting zien als de grootste demon die je je maar kan inbeelden. (zie De Brug http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/inhaztot.html )
  Dan blijft de vraag waarom vanuit alle hoeken van de wereld mensen in lange rijen staan aan te schuiven om in datzelfde Westen binnen te kunnen komen. Mensen die in hun eigen land worden opgesloten of worden vermoord, gewoon omdat ze een mening hebben en die uitspreken.

  Wat me boeit, is je suggestie dat het ene ‘mensenras’ slimmer zou zijn dan het andere. Je zegt bijvoorbeeld dat je weinig zwarte academici ziet, maar wel veel zwarte acteurs, sporters. Zou dat niet te maken hebben met dat Afrikanen nog maar sinds enkele decennia in een andere hoedanigheid dan als werkvee deel mogen nemen aan de westerse cultuur i.p.v. dat ze ‘minder slim’ zouden zijn (wat slim ook moge betekenen)?
  Ik vraag me af hoe jij de ‘rassenindeling’ ziet. Volgens kleurgradatie? Want voor zover ik weet bestaat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing om over rassen te spreken, enkel een sociale en psychologische.

  Groet,
  Ramon

  PS: ik herinner mij dat toen ik de allereerste keer kritiek uitoefende op een steinerschool, de eerste reactie vanuit die beweging was: ‘Het is een samenzwering’.
  Dat was puur speculatie en diffamatie. Er was niemand om mee ‘samen te zweren’. Maar men gebruikte wel een handig middel om bij het publiek een bepaalde sfeer te creëren. (Samenzwering is strafbaar, zodat degenen die ervan beticht worden al dadelijk in de criminele sfeer worden geplaatst, of toch geprobeerd).

 20. Floris Schreve said, on 29 maart 2010 at 15:18

  Jos Verhulst,

  Ik geloof niet dat ik 1,3 miljoen Iraki’s om zeep heb geholpen en dat ik binnenkort het zelfde ga uithalen met Iran. Ik ben niet degene die bedenkt dat er een oorlog moet worden gevoerd, sterker nog ik ben daar ook helemaal niet voor. Dus je adresseert je verwijt aan de verkeerde persoon. Wat dit alles te maken heeft met de Magic Bullet theorie van Kennedy weet ik niet.
  Wat mij in je bovenstaande verhaal het meest frappeerde was je volgende uitspraak:

  ‘Wat dacht je van het communisme? 60 miljoen in Rusland en 80 miljoen in China. Zeker in Rusland komt het grotendeels voor rekening van de joden’.

  Pardon??? Vallen jodendom en communisme samen? Of is het communisme een uitvloeisel van het Jodendom? Heeft de meerderheid van de communisten wereldwijd een Joodse achtergrond? Ik zie het even niet. En dan ‘zeker in Rusland’? (China wordt wel heel lastig).
  Of wil je aankomen met dat Karl Marx een Joodse achtergrond had? Is dan die Joodse achtergrond bepalend geweest voor zijn opvattingen? Overigens kun je Marx, met alle kritiek op zijn ideeën, onmogelijk verantwoordelijk houden voor de vele misdaden die er in zijn naam gepleegd zijjn. De hoofdverantwoordelijke of degene die het communisme op die manier heeft vormgegeven, is natuurlijk Lenin, niet van Joodse afkomst. En daarna Stalin, overigens een notoire Jodenhater. Ook Stalin heeft zijn steentje bijgedragen aan de jodenvervolging. Het was onder zijn bewind voor Joden echt niet zo prettig toeven, wellicht is je dat bekend. Dus om het communisme als een uitwas van het jodendom te zien is echt een gotspe, om maar een toepasselijke omschrijving te gebruiken. De enigen die communisme en jodendom verder over een kam scheren zijn Nazi’s of andere rechtse antisemieten. Overigens draagt het orgaan waar de andere Jos Verhulst voor schrijft op dat gebied ook een steentje bij, zie http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/inhad.htm (op dit blog al vele malen kritisch besproken onder https://fhs1973.wordpress.com/category/antroposofie-en-holocaust-negationisme/). Kijk maar goed, dit blad staat vol met geraaskal over de Joodse samenzwering en de Russische revolutie.
  En verder wil ik je eraan herinneren dat de bovenstaande tekst een verhandeling is over het Midden Oosten conflict. Lijkt mij niet echt een gepaste springplank om het wetenschappleijk racisme nieuw leven in te blazen. Als je die behoefte voelt mag je dat inderdaad op een eigen site doen.
  Beste Jos, ik geef je ontzettend veel ruimte, maar ik ga je nu wel verzoeken on topic te blijven (dus geen Magic Bullet verhalen meer). Hou je daar ajb aan. Ik zeg niet dat ik het meteen doe, maar er komt wel een moment dat ook ik ga modereren. Zover is het nog niet, maar dat moment kan wel komen. Dus nu graag terzake,

  Floris

 21. Floris Schreve said, on 29 maart 2010 at 16:26

  Msschien is het nog een keertje goed om duidelijk te maken dat mijn kritische kijk op Israël wordt ingegeven door hoe daar de Palestijnen behandeld worden, hoe hun rechten met voeten worden getreden. Niet omdat Israël een Joodse staat zou zijn. Dus met allerlei verhalen over duistere invloed van de Joodse traditie op de wereldgeschiedenis, wat voor samenzweringen er allemaal zouden zijn, etc. ben je bij mij echt aan het verkeerde adres. Lees anders het bovenstaande artikel nog maar eens goed door. Dat wil ik hier nog een keer benadrukken.
  En verder wordt er vanaf nu hier gediscussieerd over zaken die voor het bovenstaande stuk relevant zijn.

 22. Floris Schreve said, on 29 maart 2010 at 18:50

  Ramon, je bericht was per ongeluk in de spambox terecht gekomen. Moet dit nog een beetje in mijn vingers krijgen (heb nog niet zoveel ervaring). Maar welkom op mijn nieuwe site!
  Met je punt ben ik het geheel eens.

 23. Jos Verhulst said, on 30 maart 2010 at 18:40

  Beste Floris en Ramon,

  ik zit op dit ogenblik in de ddrukste werkdagen van het jaar. Heb het behoorlijk zwaar ( zwareh hoofdpijn , maar moet door met werk.) Ik wil U graag antwoord geven, maar het zal enigedagen moeten wachten. Maar eigenlijk heb ik niet veel toe te vopegen. Ik heb (volgens mij) de antwoorden op wu vragen al vrij duidelijk gegeven in mijn brieven. Om een voorbeeld te geven: JFK kan niet door één kogel vermoord zijn ,dus de overheid……
  Inderdaad. De overheid geeft een officiele verklaring die niet kàn kloppen.
  Daar is dus meer aan de hand.
  WTC7 kan niet instorten onder deze omstandigheden, duus de overheid …… geeft een verklaring die niet kan kloppen.

  Over de connectie tussen jodendom en communisme: er zijn GEEN betrouwbare bronnen te vinden waar die connectie NIET gelegd wordt. Vele boeken vol zijn er over geschreven. Maar U heeft gelijk: in De Media wordt de link nauwelijks gelegd. Vreemd he ?

  Ik denk dat ik eigenlijkalles wel gezegd heb. Als U op zoek bent naar de waarheid, dan klomt U er zonder mijn hulp best wel uit. Als U de wqaarhedi niet wil weten, en slechts eeen bevestiging van de vooroordelen die de Media U in de afgelopen decennia ‘gevoerd’ hebben, dan zult U mijn info als ‘borrelpraat’ ter zijde leggen, en verlies ik hier ook mijn tijd.
  Ik wacht even af tot ik de indruk krijf dat U wèl de waarheid wil weten, en zal dan graag op uw opmerkingen reageren.

  Met vr. groet, Jos Verhult.

 24. Floris Schreve said, on 30 maart 2010 at 18:58

  Geen betrouwbare bronnen? Ach kom! Noem dan eerst een betrouwbare bron waarom het communisme een soort uitvloeisel zou zijn van het Jodendom. Wat mij betreft een volkome bizarre stelling, tenzij je allerlei extreem rechtse propaganda uit de jaren dertig voor waar verslijt. Ik heb het bij serieuze historici nog nooit teruggevonden. Bij iemand als Allan Bullock bijvoorbeeld, toch niet de minste op dit gebied, vind ik er niks van terug.
  Wat betreft JFK, ik heb nog niet eens gezegd wat ik er van vind en of ik er iets van vind. Het enige dat ik gezegd heb dat dit niet de plaats is om allerlei verhalen over the Magic Bullet te spuien.
  Maar gelukkig weten we waar we moeten zijn als we de waarheid moeten weten;) Ik zal eraan denken,

  vriendelijke groet,
  Floris

 25. Floris Schreve said, on 30 maart 2010 at 21:38

  Beste Jos,

  waarom ik er zo heftig op reageer is omdat dit gesuggereerde verband een klassiek antisemitisch cliché is (een van de vele). Dus als je zoiets poneert moet je ook met bewijzen komen, of met degelijke wetenschappelijke bronnen. Dus vandaar. Maar ben benieuwd of je in staat bent die te leveren. Ik heb zo’n vermoeden van niet. Maar bewijs het tegendeel,

  groet,
  Floris

 26. Jos Verhulst said, on 31 maart 2010 at 10:43

  Beste Floris,
  Ik heb U reeds alle informatie gegeven die U nodig heeft, en als u die had nagetrokken zou U niet schrijven: tenzij je allerlei extreem rechtse propaganda uit de jaren dertig voor waar verslijt. Ik heb het bij serieuze historici nog nooit teruggevonden.
  .
  Voor het citaat van Bertrant Russel in zijn autobiografie :
  Bertrand Russell , autobiografie, pag. 354. Brief 25 juni 1920: “
  Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar’s, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”

  Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad.
  http://www.mailstar.net/russell.html
  =====

  De Nederlandse ambassadeur Oudendyke, die erg veel aanzien had war het de siotuatie in Rusland betrof: Zie: http://www.hemelbestormer.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=93&t=406

  Citaat: So important indeed was this report of Mr. Oudendyke’s held to be
  by Mr. Balfour, to whom it was addressed, that it was set out in a
  British government white paper on bolshevism issued in April 1919.
  (Russia No. 1.)
  In it I have read the following passage: [Emphasis by author]
  “I consider that the immediate suppression of bolshevism is the
  greatest issue now before the world, not even excluding the war which
  is still raging, and unless bolshevism is nipped in the bud
  immediately it is bound to spread in one form or another over Europe,
  and the whole world, as it is organized and worked by Jews, who have
  no nationality, and whose one object is to destroy for their own ends
  the existing order of things.”
  ==============

  – Een amerikaanse dominee die jarenlang in Petersburg een ‘gemeente’ had werd ter getuigenis voor het Amerikaanse Senaat gevraagd :
  – Reverend George Simons getuigde in 1919 voor de Amer. Senaat en zei:
  “In December, 1918, out of 388 members of the revolutionary
  government, only 16 happened to be real Russians; all the rest were
  Jews with the exception of one U.S. Negro. Two hundred and sixty-five
  of the Jews come from the Lower East Side of New York.”

  ( Terug te vinden in de notulen van de Senaat.)
  ======

  Het artikel van Churchill in 1920, waarvan ik U reeds de info heb gegeven.
  =====

  Stuart Kahan in zijn boek: De Wolf van het kremlin. ( link reeds gegeven )
  ===

  R.H. Bruce Lockhart: http://www.gwpda.org/wwi-www/BritAgent/BATC.htm
  Uit de tekst blijkt duidelijk dat de joden een enorme invloed hebben, en ergens schrijft hij ook dat hij erg veel over het joodse volk aan het lezen is, wellicht omdat het hem ook fascineert.

  ===

  Andrey Diky. ( Over deze schrijver weet ik nauuwelijks iets, maar zijn kennis van Rusland is indrukwekkend. Hij noemt zomaar 20 ( volledig onbekende ) Russische auteurs op. Ik heb het laatste stuk ( na 1917) nog niet gelezen.)

  =====

  – Archibald Maule Ramsay:: http://www.iamthewitness.com/books/Archibald.Maule.Ramsay/The.Nameless.War.pdf
  – Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Maule_Ramsay
  Ramsay was zeer kritisch op de joden. Misschien wel een antisemiet, maar desondanks interessant om te lezen.

  ====

  Yuri Slezkine: The Jewish Century.
  Slezkine is Joods/Russisch en nu prof in de VS. Heeft voor zijn boek in 2005 ‘The Jewish Book Award gekregen, dus het zal echt geen antisemitisch boek zijn. Ik heb het boek helemaal gelezen, en uit alles blijkt dat de joden in Rusland enorm veel macht en invloed hadden.
  Nogal een gedurfde stelling, want over het algemeen is jouw academische carriere snel afgelopen als je tussen 960 en heden zou willen beweren dat de Russische revolutie een joodse zaak was. Indertijd, toen het gebeurde of pas gebeurd was, was het geen probleem om dit te publiceren. Maar later is dat enorm onderdrukt. Geen verbazing bij mij dus dat Alan Bullock en anderen het niet vermelden. Ze zouden nooit carrriere kunnen maken als ze het al te helder hadden geformuleerd.
  Solzhenitzyn heeft een heel voorzichtige poging gedaan om het taboe te doorbreken, maar werd nauurlijk meteen neergemaaid. http://www.guardian.co.uk/world/2003/jan/25/russia.books

  Ik zal zeker nog wel een aantal bronnen vergeten zijn ( Benjamin Freedman bijvoorbeeld) . Maar ik vrees dat het allemaal toch niet zal helpen: voor U zijn het allemaal kwaadaardige antisemieten.

  Zelfs Slezkine , ook al krijgt hij dan een jewish book award. Zelfs Russell, ook al is hij absoluut zijn leven lang een filosemiet geweest.
  Etc. etc. etc.

  Met vriendelijke groet, j V.

  PS: Slezkine’s boek is erg leuk omte lezen. Hij zegt dat de dochters van Tevje de melkboer ( Anatevka) alle drie een andere toekomst kozen: één ging naar srael, één naar Amerika en één stortte zich in de Russische revolutie.
  Over die laatste gaat het nogal in dit boek, omdat Slezkine zelf van Russische afkomst is.
  En passant noemt hij ontzettend veel cijfers waaruit blijkt dat de joden erg veel invloed hadden. En hij zegt dat ook met zoveel woorden. Hij zegt natuurlijk niet dat ze à;;es te zeggen hadden.

  O, ik ben Anthony Sutton nog vergeten. Over de banken. Sutton schrijft op het eind dat het geen joodse bankiers waren die het Bolshevisme steunden. het was juist J.P.Morgan.
  ( Eerst heeft hij nauwkeurig uitgelegd welke joodse bankiers wàt gedaan hebben etc. )

  Dan zie je weer dat schrijvers toch concessies moeten doen.
  Anders komen ze echt nooit niet aan de bak.

  Wat alleen ingewijden weten is namelijk dat J.P.Morgan bank een front vormde /vormt voor de Rothschild banken.

  Zo valt althans te lezen in de biografie over J.P. Morgan. ( Morgan biographer George Wheeler wrote in 1973, “Part
  of the reality of the day was an ugly resurgence of anti-Semitism. . . .
  Someone was needed as a cover.” August Belmont (born Schoenberg)
  had played that role for Rothschild during the Civil War; but when
  the Belmont/Rothschild connection became common knowledge, the
  ploy no longer worked. Wheeler wrote, “Who better than J. Pierpont
  Morgan, a solid, Protestant exemplar of capitalism able to trace his
  family back to pre-Revolutionary times?” That could explain why, in
  the periodic financial crises of the Gilded Age, Morgan’s bank always
  came out on top. In the bank panics of 1873, 1884, 1893, and 1907,
  while other banks were going under, Morgan’s bank always managed
  to come up with the funds to survive and thrive.)

 27. Jos Verhulst said, on 31 maart 2010 at 10:52

  Beste Floris,

  excuus dat mijn artikel nogal haastig is geschreven. Veel spelfouten. Ik zie ook dat ik een link ben vergeten te geven:
  Andrey Diky: Jews in Russia and in the USSR.

  Klik om toegang te krijgen tot DikyJewsRus.pdf

  Met. vr. groet, Jos Verhulst.

 28. Floris Schreve said, on 1 april 2010 at 21:18

  Jos Verhulst,

  Heb nog niet de tijd gehad om alle bronnen die je hierboven aanhaalt zelf te checken (meestal doe ik dat wel, als ik een serieuze discussie aanga), maar wat jij hierboven aanhaalt zijn bijna allemaal klassiek antisemitische voorbeelden, in de meest ware zin van het woord.
  Waarom? Er wordt gesuggereerd dat er iets als een ‘Joodse essentie’ is, los van de Joodse religie. Er wordt gesuggereerd dat Joden altijd zouden samenspannen, in de meeste gevallen in Rusland. Hoe verklaar je dan dat de communistische partij helemaal niet zo vriendelijk was naar Joden? Nu was dat vooral later, onder Stalin, maar zo’n Joodse aangelegenheid was het dus ook weer niet.
  Jij gaat er vanuit dat wanneer er bij bepaalde gebeurtenissen ‘Joden’ waren betrokken, er meteen sprake is van een ‘Joodse aansturing’, of het streven naar het verwezenlijken van een ‘Joods belang’. Wat is dat dan? Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
  Als ik die opmerkingen van Russell lees, kan ik ze niet anders afdoen dan als klassiek antisemitisme. Hetzelfde ook van de teneur van deze hele bijdrage (van een groot deel van je vorige bijdragen overigens ook).
  Want wat zou dan het typisch Joodse of het Joodse belang zijn? Kun je dat uitleggen? Bovendien lijken mij de revolutie in Rusland en het verkrijgen van macht en invloed op Wallstreet twee verschillende zaken. Of bestond er een mysterieuze samenzwering, waar de bankiers van Wallstreet en de Russische revolutionairen in het geheim samenwerkten?
  En dan het verhaal dat erkende historici opzettelijk deze feiten zouden ontkennen. Dat is echt te idioot woorden. Wil je dan beweren dat allerlei spectacel-auteurs, die bijv. de Magic Bullet theorie verkondigen en overal samenzweringen zien het wel bij het rechte eind hebben?
  Ik zal kijken of ik nog wat van die bronnen van je kan checken. Ik ga je wel zeggen dat ik de komende tijd veel weg ben, dus ik zal wat minder de gelegenheid hebben. Maar tot nu toe lijkt mij het meeste van wat je aandraagt antisemitische rommel. Verder lijkt me dat deze door jou aangehaalde passage niet veel meer is dan ordinair racisme:

  “In December, 1918, out of 388 members of the revolutionary
  government, only 16 happened to be real Russians; all the rest were
  Jews with the exception of one U.S. Negro. Two hundred and sixty-five
  of the Jews come from the Lower East Side of New York.”

  Wil je beweren dat Russische revolutie door Amertikaanse Joden is begonnen (met behulp van een ‘neger’, hoezo geen sprake van racisme)? Dan heb je wel een beetje een vreemde kijk op de wereldgeschiedenis. En dan is deze opmerkelijke verhuizing van ‘al die Joden plus een neger’ uit Amerika wel heel erg stilgehouden in de gevestigde historische literatuur. Maar ja, Allan Bullock dent alleen maar aan zijn academische carrière, dus vandaar dat hij en anderen dit verzwijgen. Gelukkig zijn er dan de dappere aanhangers van de theorie van de Grote Samenzwering, die wel bereid zijn de waarheid onder ogen te zien. Geloof je dit echt allemaal zelf???
  Even voor de duidelijkheid, ik zie zelfs Israël niet als een project van een grote Joodse samenzwering. Die bestaat namelijk niet, laat staan dat die samenzwering ook de drijvende kracht was achter de Russische Revolutie. Wat Israël betreft is alles vrij helder te verklaren. En dat de Russiische Revolutie een resultaat van een Joodse samenzwering was (al deden er wel Joden aan mee, maar dat is iets anders), is, neem me niet kwalijk, volstrekte antisemitische lulkoek.

  Dan een reactie op je laatse bericht. Je verwijst naar een site http://www.vho.org
  Dat is een site waar de ‘andere Jos Verhulst’ ook graag naar verwijst, zie http://www.vrijgeestesleven.be en klik dan op ‘negationisten’ (ik heb dit in mijn speurtochtje naar racistische elementen in de antroposofie gevonden, daarom weet ik van het bestaan die site af) Dat is een van de ergste neo-Nazi sites die ik ken. Misschien niet de meest grove, maar er wordt op allerlei manieren geprobeerd om de Holocaust te ontkennen, de ‘Joden’ zwart te maken, etc. Eigenlijk kan ik iedereen aanraden om een blik op de homepage die site te werpen, dan weet je precies uit welke hoek het komt. En daar bulkt het van de David Irving, Ernst Zündel, Robert Faurisson, Fred Leuchter en nog veel meer van dat soort goeroes van de internationale Neo-Nazi beweging. Dus, Jos Verhulst, als je die site als serieuze bron opvoert, dan zul je mij niet overtuigen. Want dat is echt een ranzige poel van Neonazisme en antisemitisme van het ergste soort. Ik heb overigens ook over die site geschreven in mijn artikel Neo Nazi elements sold as anthroposophy, hier te raadplegen. Maar ik kan iedereen aanraden daar een blik op te werpen. Het is volkomen duidelijk dat dit een Nazi-site is. En het blijft toch opmerkelijk dat zowel de ‘echte’ als de ‘hulp’ Jos Verhulst zich op deze troebele bron beroepen.

 29. Jos Verhulst said, on 2 april 2010 at 04:20

  Beste Floris,

  Als we geïnteresseerd zijn in de wereld dan lijkt het mij van belang dat de informatie die we tot ons nemen ‘de waarheid’ is, en niet een bedrieglijke voorstelling van zaken.
  Als U net als ik naar kennis streeft over de werklelijke toedracht der dingen, dan kan een criterium als ‘Dat is antisemitische onzin’ niet gebruikt worden. Waarom niet? Elke groep heeft wel zijn vijanden die kwaadaardig over hen spreken. Als er dan kwaadaardig over communisten , over fascisten, over Islamieten, etc. etc. wordt gesproken, dan zouden we dat allemaal terzijde moeten schuiven: “Anti-comunistische onzin” of “Anti-fascistische onzin “, “anti-Islamitische onzin “.
  ( De echte aanhangers doen dat, zoals je weet. )

  Zo zouden we elke groep vrijwaren van kritiek.
  Dat zou betekenen dat kritiek zo goed als onmogelijk is op groepen/geloven/rassen/stromingen.
  Zo kunnen we dus niet meer over de wereld praten.

  Uw automatisme “weg daarmee want het is anti-semitische onzin” zult U beter vervangen door een poging om
  1) Betrouwbare bronnen te vinden
  2) Te luisteren wat ze te zeggen hebben.

  Laten we Bertrand Russell nemen.
  U beweert zomaar dat hij antisemiet is, terwijl ik U nog gewaarschuwd had: hij is filosemiet !
  U doet dus een erg onverstandige uitspraak.

  Bronnen zijn betrouwbaar als ze :
  1. Een goede reputatie hebben. Onafhankelijkheid van denken hebben ‘bewezen’.
  2. ‘Heet van de naald’ verslag doen. Op dat moment zijn er nog geen belangen waar rekening mee moet worden gehouden, is het nog niet nodig om te ‘verzwijgen’ inplaats van de harde waarheid te melden.
  3. Als ze binnenskamers praten, off the record.

  Ik heb de autobiografie van Russell zelf bekeken. Het bewuste citaat komt uit een brief aan zijn vriendin, Ottoline ( ben de achternaam vergeten). Hij schreef de brief vanuit Stockholm, op thuisreis vanuit Petersburg, in 1920.
  De brief die hierna in de autobiografie staat is een brief aan Emma Goldberg.
  Russell was echt een filosemiet. Ik zou zeer verbaasd zijn als je ooit een serieuze beschuldiging van antisemitisme over hem tegenkomt. Laat het me weten.
  Terwijl bijna iedereen wel een keer van antisemitisme wordt beschuldigd. ( Zelfs jij bent niet goed genoeg volgens ‘Brabosch”, omdat je mevrouw Pelle hebt aangevallen.)

  Zoals eerder gezegd: ga op zoek naar de waarheid, want pas als je dat oprecht doet, ben je in staat om de wereld beter te maken.
  Nu ben je als een ‘ do-gooder’ bezig om de joodse zaak te verdedigen, omdat je door de kennis die je tot nu toe hebt vergaard, denkt dat zij altijd weer het grootste slachtoffer zijn.
  Zo loop je het risico dat je de wereld niet beter maakt, maar slechter.

  Ik ben er ook van overtuigd dat het voor de joden veel en veel beter is als wij allen de waarheid kennen, en niet een vals beeld van het verleden hebben.

  Je schrijft: Hoe verklaar je dan dat de communistische partij helemaal niet zo vriendelijk was naar Joden? Nu was dat vooral later, onder Stalin, maar zo’n Joodse aangelegenheid was het dus ook weer niet.
  Het antwoord vind je in de samenvatting op mailstar: het boek van Stuart Kahane. ( Link eerder gegeven.)

  F.S.: Jij gaat er vanuit dat wanneer er bij bepaalde gebeurtenissen ‘Joden’ waren betrokken, er meteen sprake is van een ‘Joodse aansturing’, of het streven naar het verwezenlijken van een ‘Joods belang’. Wat is dat dan? Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.

  J.V.: Je zou misschien toch nog eens naar de Israel Lobby moeten kijken. Lees het citaat van Tony Judt nog eens door. Hoe zart het ook al weer met die 3 miljard US $ die jaarlijks naar Israel gaat ?

  F.S.: …als klassiek antisemitisme. Hetzelfde ook van de teneur van deze hele bijdrage (van een groot deel van je vorige bijdragen overigens ook).

  J.V.: Ik ben kritisch naar de joden toe, zoals zij kritisch naar iedereen toe zijn.* Maar wat ik doe schijnt heel erg slecht te zijn. Ik zie het niet.
  * Zie : http://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLw&feature=related
  Rushkoff zegt: “The thing that makes Judaïsm dangerous, to everybody, to every race, to every nation, to every idea, is that we smash things that aren’t true: We don’t believe in the boundaries of nation states, we don’t believe in the idea of gods that protect different groups of people. You know, those are all artificial constructions. Judaïsme teaches us how to see that. In a sense our detractors (lasteraars) have us right in that we are a corrosive ( ondermijnend) force. We are breaking down the false gods of all nations and all people, because they are not real. And that’s very upsetting the people. ”

  Mag ik het hier bij laten ?
  Mogelijk dat ik een andere keer de rest van je brief van commentaar voorzie.
  Met vr. groet, Jos Verhulst.

 30. Floris Schreve said, on 2 april 2010 at 11:28

  Jos Verhulst,

  Ik zeg helemaal niet dat Betrand Russell een antisemiet is. Ik zeg dat die opmerkingen, als ik ze zo lees, zonder context, mij antisemitisch lijken. Meer zeg ik niet. Voor de duidelijkheid, het gaat dus om deze uitspraak: ‘Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar’s, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action’.
  De context ken ik verder niet, maar wat er wordt geponeerd lijkt me te bizar voor woorden. Ik vind het eerlijk gezegd niet zo vreemd als je die conclusie trekt.
  Wat ik verder wel frappant vind is dat jij het hebt over bronnen met een ‘goede reputatie’. Moet je vooral met de VHO aan komen zetten. Lijkt me veel betrouwbaarder dan een academicus als Allan Bullock.
  En Jos Verhulst, een ding schijn je nog steeds niet te snappen. Hierboven zeg je: ‘ik ben heel kritisch naar de joden toe, zoals zij kritisch naar iedereen zijn’.
  Het probleem is dat jij gelooft in een monolithische entiteit als ‘de Joden’. ‘De Joden’ bestaan op die manier namelijk niet. Net zo goed als ook ‘de negers’ niet bestaan (rotwoord, maar ik zet het in dit geval toch in). Het verschil tussen bijv. critici van de staat Isaël en echte antisemieten is dat het de eersten om een bepaalde politiek van een land gaat, de tweede om vermeende gemeenschappelijke eigenschappen van een hele bevolkingsgroep.
  Het spijt me, maar het valt me op dat vrijwel al je bijdragen tot nu toe erg in de sfeer van de laatste categorie zitten. Het gaat je hier bijna alleen maar om het proberen hard te maken dat ‘Joden’ (dus als geheel), bepaalde duistere eigenschappen hebben, dat ze zelfs in de loop van de geschiedenis bij verschillende samenzweringen betrokken waren, uiteenlopend van de Russische Revolutie tot de banken van Wallstreet. Daarbij zijn de meeste wetenschappelijke bronnen zg onbetrouwbaar (maken deel uit van die samenzwering) en beroep jij je op bewezen notoir antisemitische bronnen (ik beschouw de VHO als een bewezen antisemitische bron en wie me niet gelooft, kijk zelf: http://www.vho.org).
  Wat betreft die opmerking van Tony Judt uit de Israel Lobby kan ik kort zijn. Het is waar dat Amerika grote steun levert aan Israël. Het verschil tussen mijn inzicht (en wellicht die vanTony Judt) en jouw kijk op de zaak is dat jij meteen gaat denken aan ‘Joodse samenzweringen’, parallellen gaat trekken met de vermeende betrokkenheid van Amerikaanse Joodse bankiers bij de Russische Revolutie, etc. De Israël lobby bestaat wat mij betreft wel degelijk (dat is zeker hard te maken), maar dat is iets anders dan de Grote Joodse Samenzwering.
  Beste Jos Verhulst, het toedichten van al die eigenschappen aan ‘de Joden’, wat jij hierboven continue doet, is dus antisemitisme, zie ook al die idiote complottheorieën. Ik kan er niets anders van maken.

  PS Dat er twee Jos Verhulsten zouden bestaan die zich allebei graag beroepen op een duistere bron als http://www.vho.org vind ik nog steeds een vreemd verhaal.

 31. Floris Schreve said, on 2 april 2010 at 15:27

  Maar Jos Verhulst,

  Resumerend:

  1. U zegt in werkelijkheid geen Jos Verhulst te heten, maar u heeft gekozen voor een bestaande naam van iemand anders als pseudoniem (wat ik enigszins bedenkelijk vind). Die ‘echte Jos Verhulst’ is zeer op interet actief en bezondigt zich regelmatig aan antisemitisme, Holocaust negationisme, etc. Zie http://www.vrijgeestesleven.be

  2. U komt met veel van dezelfde verhalen waar die andere Jos Verhulst mee aan komt zetten, van de Russische revolutie tot de bankiers van Wallstreet (wat hebben die twee zaken met elkaar te maken?) om te suggereren dat er iets van een Grote Joodse Samenzwering bestaat. Ook de aanslagen op de Twin Towers zouden een onderdeel zijn van dit duistere spel.

  3. Net als de andere Jos Verhulst serveert u de gangbare wetenschap (Allan Bullock) af als politiek-correct en zou die niet in staat zijn ‘de Waarheid’ te zien.

  4. Net als de andere Jos Verhulst meent u dat de website http://www.vho.org wel een betrouwbare bron is voor deze ‘Waarheid’. Nu omschrijft de VHO (staat voor Vrij Historisch Onderzoek) zichzelf als volgt. Op de homepage: ‘The World’s largest website for Historical Revisionism! The Holocaust Controversy A Case for open Debate’
  In de praktijk blijkt deze site vooral (wellicht illegale) downloads te bieden van allerlei neo-Nazi auteurs als David Irving, Robert Faurisson, Ernst Zündel, etc.

  Als ik het bovenstaande overzie, vrees ik dat ik langzamerhand toch wel tot bepaalde conclusies ga komen.

 32. Jos Verhulst said, on 2 april 2010 at 19:43

  Beste Floris,

  U begrijpt mij nog steeds niet goed.

  1) Het zal mij worst wezen of de ene linkse rakker mij het voor hem zwaarst denkbarte verwijt maakt : “Jij bent een vieze anti-comminist ! “, danwel een andere rechts-nationalistische fuguur mij toeroept “Lelijke anti-fascist” of iemand met één joodse grootouder mij steeds verdenkt van anti-semitisme.
  2) het zal mij worst wezen of U de media waar ik mijn info uit haal als verdacht beschouwt of niet. De media zijn niet de bron. Als op de VHO site stukken uit de bijbel of de talmud worden aangeboden, is daarmee de bijbel dan ineens onbetrouwbaar?
  3) U blijft maar doorgaan over de vraag of er nu 1 of 2 Jos Verhulsts zijn. Ik begrijp het wel, maar het is toch een onproductieve aanpaak: wat maakt het uit? Het gaat om de vraag: spreekt mijn opponent mogelijk de waarheid? Zo ja, dan moet ik als de wiede weerga mijn kijk op de wereld bijstellen.

  Ik heb U geschreven dat Andrey Diky ( Andreii Dikii) mij verder niet bekend is. Er is weinig over hem op google. In de eerste 20 pagina’s van het boek is hij heel erg kritisch op de joden. Jij zou dat zeker antisemitisch noemen. Maar ik noem dat pas antisemitisch als ik de indruk heb: hij liegt , hij spreekt kwaad zonder reden.
  [ Als iemand iets kwaads over een andere vertelt, maar het is de waarheid, dan kun je hem hooguit gebrek aan discretie verwijten, of tactloosheid, of opzettelijk kwetsen. Maar je kan zo iemand niet diskwalificeren.
  En als je op zoek bent naar de waarheid in zake het jodendom, dan zal je niet bij de gangbare PC media terecht kunnen, dat is mij wel gebleken. ]
  Na de eerste 20 pagina’s begin je de indruk te krijgen dat hij heel neutraal is. Zeker geen antisemiet. Maar zoals geschreven: ik moet alles van na 1917 nog lezen.

  Ik denk inderdaad dat er zoiets als de joodse essentie is. Volgens mij zijn vele joden het daar mee eens.
  Wat hen drijft? In de oude religieuze geschriften staat dat zij de baas moeten worden over de volkeren van de wereld. En dat alles pas goed zal komen als Jeruzalem het centrum van die wereld is. Als ik mij goed herinner. Ik vergeet dit onderdeel van het verhaal steeds.

  Zoals gezegd: drie joden, vier meningen. Wat je niet kunt doen is zeggen: de joden willen dit of dat. Er zijn altijd tegenstanders, onder de joden, van dat streven. Er is altijd Een Ander Joods Geluid.
  Na decennia lang hun stempel op de Democratische Partij ( USA) te hebben gedrukt zijn er nu weer andere joden die de regie in de Republikeinen hebben overgenomen. Beide zijden van het spectrum worden nu dus door hen geregisseerd.
  Ik chargeer een beetje , maar het zal duidelijk zijn dat de heel bekende uitvlucht: “De Joden” bestaan niet, dus kunnen we niet over hun invloed praten..” gewoon onzin is. Hoezo kun je niet praten over de groep mensen die weliswaar geen homogene groep vormt, maar wel heel erg veel touwtjes in handen heeft ? Heel erg de gang van de geschiedenis bepaalt…
  Heb ik ooit ergens “De grote Joodse Samenzwering “ geschreven? Nee toch zeker?
  Dat is namelijk niet een goede omschrijving.
  Ik moet er nog eens werk van maken om het goed te omschrijven, of als ik een goede omschrijving vind, deze noteren.

  Stel dat ik dezelfde jos Verhulst zou zijn als de Belgische jos Verhulst, wat zou dan mijn motief zijn om dat niet te vertellen?
  Dat ik met dezelfde verdachte bronnen aan kom als hij , dat zal gedeeltelijk wel waar zijn. We kunnen nu eenmaal niet kiezen uit oneindig veel bronnen. Maar ik zou me toch verbazen als hij ook over Diky, Bruce Lockhart en Stuart Kahane sprak. Dat zijn toch bronnen waar je pas later bij toeval op stuit. ( Ik kijk nooit op stormfront of andere echt antisemietische sites. Ik weet dus niet welke info daar circuleert. Maar als ze het goed doen komen ze bij dezelfde info uit als ik , denk ik.)

  U vind het niet fijn om het woord neger te gebruiken.
  Wat zou dan willen gebruiken? Bent U niet een beetje overgevoelig? Ooit zei een sport commentator in Amerika : “The winner is a South African of African- American ancestry.” Hij had geen andere mogelijkheid om (PC) uit te drukken dat het over een zwarte Zuid-Afrikaan gaat. Voor zwart had hij het synoniem ‘of African American ancestry” ingevuld.

  Over die éne neger die plots in Revolutionair Rusland verzeild is geraakt in de jaren 1917: ja, ik heb mij daar ook over verbaasd. Wat doet die daar ? Maar het lijkt mij dat dit de waarde van de getuigenis niet schaadt. Waarom zou die dominee, als hij wil liegen, met een neger op de proppen komen? Hij begreep het zelf waarschijnlijk ook niet.

  Heel veel context is er niet voor de uitspreek van Russel, omdat hij in een heel korte brief aan zijn vriendin wordt gedaan. Zoals gezegd: de volgende brief was aan Emma Goldman. Ik meen dat de brieven geen realtie met elkaar hadden. Ik heb de biografie voor een klein deel gelezen, en het was zeker de moeite waard, maar moest toen het boek terug naar de bib brengen.
  Hier een fotocopie van de hele brief: http://www.mailstar.net/russell.jpg
  Je ziet dat Russell ( die toen, meen ik geloofde in het nut om de massa te manipuleren – voor eigen bestwil ) denkt dat dit voor de Russen misschien toch wel de ‘way to go is’. Dat maakt de geloofwaardigheid van zijn bewering groter, natuurlijk.
  Russell is zwaar aaangeslagen, zeer teleurgesteld: “I went hoping to find the promised land.” En “The time in Russia was infinitely painful to me…”
  Ik kan me niet voorstellen dat iemand als Russell hier tegen zijn eigen vriendin in een kort briefje deze zaken zit te fantaseren.

  Ik zou de schrijver van de website Mailsar willen betitelen als een betrouwbare bron. Ik zie hem zeker niet als een anti-semiet. Maar wat je wel krijgt is dat je, na al die ontdekkingen, wel behoorlijk pissig wordt op de joden: er gaat zo enorm veel menselijk geluk down the drains, alléén maar omdat zij hun droom willen uitvoeren.
  Peter Myers uit een klein plaatsje in Australiee is een zeer belezen man, en oprecht op zoek naar de werkelijke gebeurtenissen in de wereld.
  Je kunt zijn index van artikelen hier vinden: http://www.mailstar.net/download.html
  Je kan jezelf ook op zijn email lijst zetten. Dan krijg je al het nieuws over Israel dat de Media niet haalt. Zoals bijvoorbeeld de dochter van Goldstone die zegt dat haar vader nu juist alles in het werk heeft gezet om het Goldstone Rapport minder ongunstig voor Israel te laten zijn.

  Nogmaals: uiteindelijk zijn we alleen gebaat bij de waarheid, en of een bron integer is of niet, dat moet je op eigen gevoel besluiten.
  Wat ik vaak doe is het volgende.
  Als het over een boek gaat, kijk ik of er 1 ster recensies op Amazon staan. In die kritische recensies kun je soms in 1 oogopslag l;ezen dat de schrijver niet integer is, omdat hij bepaalde zaken verzwijgt.
  Zo’n man kost je dan geen tijd meer.

  Over Tony Judt het volgende. U heeft zijn uitspraak niet goed begrepen. Het gaat helemaal niet om die 3 miljard steun elk jaar aan Israel. Peanuts vergeleken bij de werkelijke invloed.
  Het gaat er om dat een Amerikaan die in de Politiek werkzaam is, wordt gechanteerd. Hij is niet vrij in zijn stem-keuzen. Aipac vertelt hem wat te doen.
  Natuurlijk is er wel iets van een strijd gaande, maar Aipac is zeer bijzonder machtig.
  ( Bij de vernedering van Nethanyahu door een weglopende Obama heb ik nog mijn twijfels: voor de bühne? Maar OK, ik ben misschien te achterdochtig geworden.)

  Nu moet ik gaan.
  De video waar U mij op attent maakte heb ik deels gezien. ( deel 1) . Het is voor mij erg interessant.
  Dank voor deze tip. Ik zal de andere 2 ook bekijken.

  Met vr. groet, Jos Verhulst

 33. Floris Schreve said, on 2 april 2010 at 20:32

  Beste Jos Verhulst,

  Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik zal op alles uitvoerig reageren (dat verdient het bovenstaande wel). Maar dat laat nog even op zich wachten (moet ook iets anders schrijven, jawel, in het Paasweekend). Maar ik zal op al je punten ingaan. Komt er dus aan,

  verder een goed Pasen,
  Floris

  PS kan het niet laten een opmerking te maken. Je zegt niets te hebben met sites als ‘Stormfront’. Ik geloof je meteen. Dat is echt een hele platte Neo Nazi site. Maar je verwijst wel naar VHO. Ondanks dat de verpakking iets beschaafder lijkt, komt dit toch echt uit dezelfde hoek. Ik weet niet welke van de twee sites ik erger moet vinden. Maar misschien moeten we het daar dan nog maar over hebben.

 34. Jos Verhulst said, on 13 mei 2010 at 07:09

  Hallo Floris,

  al weer een tijd geleden dat we een korte en intensieve dialoog hadden.
  Hoe is het met je?
  Ik heb hard gewerkt en heb sinds enige tijd de website van Stan van Houcke ontdekt.
  Hij heeft veel kennis van Israel, en is behoorlijk kritisch op dat land. Maar hij hweeft het alleen over Israel en haar verleden, nooit over de geschiedenis van de joden.

  Waarom ik je nu schrijf is dit: vandaag heeft hij jouw kritiek op ratna Pell op zijn website gezet.
  Ik hoop dat je dat een compliment vind.

  http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/05/de-raciste-ratna-pelle_12.html

  Vriendelijke groet, JV

 35. Floris Schreve said, on 13 mei 2010 at 07:52

  Dat wist ik al, dank je. Overigens terecht dat Stan van Houcke het idd over Israël heeft, maar niet over ‘de Joden’. Want dat laatste beschouw ik nl wel als problematisch. We hebben het hier al over gehad, maar ik neem aan dat je dat inmiddels wel zult begrijpen.

 36. Floris Schreve said, on 14 mei 2010 at 13:40

  Jos Verhulst,

  Ik ga nu toch even streng naar je worden. Ik wil hier dus geen verhalen meer horen over ‘de Joden’. Dus dit is echt de laatste keer geweest. De volgende keer ga ik modereren. Bij deze ben je op de hoogte,

  Floris


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: