Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels

Geloof in kabouters, Atlantis, Volkszielen en Wortelrassen en pas op voor Dark Lord Ahriman, zwart magische constructies, de Luciferische verleiding en de Finsteren Saturn

de antroposofie is racistisch en sektarisch (deel 1 van de zevendelige serie, zie ook deel 2, deel 3, deel 4deel5, deel 6 en deel 7)

Rudolf Steiner, ‘Ahriman’, sculptuur, Dornach 1914. Piet Mondriaan hierover: ‘Steiner heeft goede ideeën, maar van de kunst moet hij afblijven’. Gelukkig had Mondriaan meer verstand van kunst dan van ideeën. Zijn opvattingen zijn nu tamelijk naïef en zelfs bijna totalitair te noemen, maar zijn kunst is gebleven. Kan van dit beeld niet gezegd worden. Opvallend zijn trouwens de karikaturale mongoloïde trekken. Maar misschien representeert deze verbeelding van de alom aanwezige Ahriman wel de ‘demonische marskrachten’ (zie verderop, bij de bespreking van De Volkszielen).

Geloof in kabouters, Atlantis, Volkszielen en Wortelrassen en pas op voor Dark Lord Ahriman, zwart magische constructies, de Luciferische verleiding en de Finsteren Saturn;

Rudolf Steiner en de antroposofie

Elders op een forum voor oud vrije schoolgangers, vroeg iemand zich af waarom je op de Vrije School nooit een gedegen inleiding krijgt in het gedachtegoed van de antroposofie zelf en haar grondlegger Rudolf Steiner (1861, Donji Kraljevec, Oostenrijk-Hongarije – 1925, Dornach, Zwitserland), filosoof, medium, ziener, mysticus, Goethe kenner (zijn oorspronkelijke vak), Messias, ‘Ingewijde’, (pseudo) wetenschapper, pedagoog, estheticus, landbouwdeskundige, sekteleider, natuurvriend, allesweter (een kwestie van smaak en definitie). Dat is een hele goede vraag en inderdaad opmerkelijk. Ik heb me daar ook pas sinds de laatste jaren in verdiept. Ik ben er niet positiever over gaan denken, al heb ik dit bizarre gedachtegoed heel lang het voordeel van de twijfel gegeven. Ik ben er voor een gedeelte mee opgegroeid en heb zelf op de Vrije School gezeten (alleen lagere school, waar ik goede herinneringen aan heb ). Thuis deden we aan de BD en we hadden een abonnement op de ‘Jonas’, een niet meer bestaand liberaal en gematigd antroposofisch tijdschrift en opinieblad. Toen er midden jaren negentig verhalen in de Volkskrant en de Groene Amsterdammer verschenen over racisme in het onderwijs op Vrije Scholen (de kwesties van de verontruste Vrije School ouders Angelique Oprinsen en Toos Jeurissen, die van de kant van de Antroposofische Vereniging in Nederland slechts op een muur van onwil en afwijzing stuitten) was ik aan een kant verrast, maar terugdenkend aan mijn eigen ervaringen, had ik toch het bange vermoeden dat het weleens waar zou kunnen zijn. De reactie naar Toos Jeurissen van de orthodoxe antroposofen, ‘als jij Rudolf Steiner echt zou begrijpen, zou je zijn visie op wel onderschrijven’, kwam mij pijnlijk bekend voor (zo wordt er namelijk veelal in die wereld geredeneerd). Verder wist ik mij te herinneren dat mijn broer van een stagiair van de lerarenopleiding ooit gehoord had dat ‘negers dikke lippen hebben en dus geen wijsheid bezitten’, maar goed, dat was een tijdelijke kracht en zei dus niet zoveel over mijn school. Dus toen deze verontrustende berichten kwamen was het voor mij toen nog van ‘ach die gekke sofen, er zitten soms wat vreemde figuren tussen’. Maar ik wilde toch wel weten hoe het echt zat. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik besloot me er meer in te verdiepen.
Aanvankelijk ben ik met welwillendheid en enige relativering in de wondere wereld van Steiner en de antroposofie gestapt, alsmede de aanverwante theosofie van Helena Blavatsky. Ik stoorde me soms aan de bij tijd en wijle rigide dogmatiek der antroposofen, gezien sommige vroegere ervaringen en observaties uit het verleden, maar droeg ze, hoewel ik soms weleens een beetje lacherig van ze werd, geen kwaad hart toe. Geleidelijk aan is het beeld voor mij gekanteld. Na gedurende een paar jaar, soms intensief lezen, dan weer lange tussenpauzes, is voor mij gebleken dat de antroposofie als levensfilosofie een ernstig racisme probleem heeft. Het bleek nog erger dan verwacht. Het racisme bleek in het totale wereldbeeld van de antroposofie een prominentere rol te spelen dan de onderzoekscommissie, onder leiding van de jurist Ted van Baarda doet suggereren. Deze commissie was in opdracht van de AViN in het leven geroepen om het gedachtegoed van Steiner na de almaar toenemende negatieve publiciteit, op racistische uitspraken juridisch tegen het licht te houden en was in 2000 met een lijvig rapport gekomen. Er waren zestien uitspraken gevonden die als ‘ernstig discriminerend naar de huidige maatstaven’ werden bevonden (en nog wat meer als ernstig stigmatiserend). Maar de commissie stelde ook dat er bij Steiner ‘geen sprake is van rassenleer’. Bij beide conclusies heb ik, zacht uitgedrukt, ernstig mijn twijfels. Steiners boekje ‘Die Mission Einzelner Volksseelen’, in Nederland meestal kortweg ‘De Volkszielen’ genoemd, uit 1910, bevat alleen al wel wat meer dan zestien discrimenerende uitspraken (recent in het Nederlands weer uitgegeven onder de titel, ‘De Volkeren van Europa’, Pentagon, 2006. Ondanks deze titel gaat het hier om Steiners meest beruchte verhandeling over mensenrassen). Ik denk dat het zinloos is om ze te gaan tellen, daarvoor zijn het er simpelweg te veel. Bovendien gaat het bij een filologische analyse niet om de kwantitatieve maar om de kwalitatieve weging van een tekst. Dat is mijn belangrijkste bezwaar tegen de methode die de Commissie van Baarda heeft toegepast. Turven hoe vaak er iets strafbaars wordt gezegd is wellicht juridisch zinvol, maar is geen tekst analyse. Sinds wanneer is het huidige Nederlandse wetboek van strafrecht relevant voor Rudolf Steiner? Geldt hooguit voor antroposofen die nu klakkeloos uitspraken zouden overnemen (wat overigens wel veel gebeurt dus dat is dan nog wel de meerwaarde, maar het lijkt me niet relevant voor het antwoord op de vraag of er sprake is voor rassenleer. Bovendien wordt het dan ook niet duidelijk waarom Steiner iets zegt, alleen dat hij het zegt. Op die manier kun je er ook mee weg komen met de bewering het om een aantal ontsporingen van Rudolf Steiner gaat, niet om een integraal onderdeel van zijn totaalvisie. Dat is precies wat de commissie doet. In die zin werkt dit lijvige rapport meer als een rookgordijn dan dat het verklaart en analyseert. Laten we het erop houden dat Steiners betoog in essentie racistisch is, al spreekt hij de belofte uit dat de mens in de toekomst uiteindelijk zal uitstijgen boven de rasverschillen. Maar het feit dat deze rasverschillen worden onderscheiden, is al racistisch, naar ‘de huidige maatstaven’, maar ook naar die van toen (1910). Conclusie, op basis van ‘De Volkszielen’ alleen al kun je stellen dat er wel degelijk sprake is van rassenleer en dan heb ik het nog niet eens over de rest van zijn oeuvre, al spant ‘De Volkszielen’ wel de kroon.
Naast het inventariseren heeft de commissie zeker ook een aardige historische schets gegeven van de tijd waarin Steiner leefde en welke stereotype ideeën er toen gemeensgoed waren. Maar dan nog, hun conclusies op dit gebied kan ik niet delen, geplaatst in zijn tijd kun je wat dit aspect betreft, Steiner als aarts-reactionair aanmerken. Aardig is trouwens dat de commissie de Palestijnse Amerikaanse hoogleraar literatuurwetenschappen en denker Edward Said aanhaalt (’Culture and Imperialism’, op p. 96 en 123) om aan te geven hoe er in die tijd over niet-westerse volkeren en culturen werd gedacht. Ben benieuwd wat Said hier zelf van zou hebben gevonden. Ik denk dat hij lichtelijk verbaasd zou zijn geweest dat zijn ideeën van kolonialisme/post-kolonialisme zouden worden aangevoerd om Rudolf Steiner van alle blaam te zuiveren. Overigens heeft Edward Said, in zowel ‘Cuture and Imperialism’ als ‘Orientalism’, het nooit over Rudolf Steiner en zelfs Helena Blavatsky. Hij noemt in ‘Culture and Imperialism’ een keer Annie Besant, maar dan in het kader van haar feministische werk (’Culture and Imperialism’, 1993, Vintage uitgave 1994, p. 264). Zelfs een bespreking van Jiddu Krishnamurti (zou een prachtige casus voor Edward Said zijn geweest) ontbreekt. Ik denk niet dat Rudolf Steiner voor Edward Said zo belangrijk was. Het is jammer dat Said is overleden (in 2004) maar het zou interessant geweest zijn om hem te vragen zijn licht te laten schijnen op het werk van Steiner en Blavatsky. Ik denk dat het verpletterend zou zijn, zeker over Steiners verhandeling ‘Orient-Occident’ uit 1927. Ik denk alleen dat niet veel antroposofen daar erg enthousiast over zouden zijn. Maar goed, buiten antroposofische/theosofische kring wordt Steiner zelden of nooit gerekend tot de canon van grote denkers, eerder tot de mystisci en pseudowetenschappers (en dan ben ik nog terughoudend). Ook dat is een interessant aspect van het rapport van Baarda; Steiner wordt vergeleken met Friedrich Nietzsche en Albert Schweitzer, iets dat je waarschijnlijk nooit zult aantreffen in een niet-antroposofische studie. Mijns inziens ook een appels met peren vergelijking. Beter hadden ze Steiner kunnen vergelijken met Helena Blavatsky (alleszins te rechtvaardigen) of de grondleggers van de ariosofie Georg Lanz von Liebenfels en Guido von Lizst. Steiner heeft deze radicale racisten zelfs goed gekend en er zijn zeker parallellen met hun werk te vinden, zij het dat hun relatie tamelijk gecompliceerd was (lopen de meningen over uiteen). Of met Houston Stuart Chamberlain. Allen mystici en geen filosofen (net als Steiner, al zijn werk na ‘Filosofie der Vrijheid’ is eerder mystiek of esoterisch te noemen dan filosofisch) en allemaal puttend uit een zelfde soort gedachtegoed over rassen en reïncarnatie (afkomstig van Helena Blavatsky). Tegen de achtergrond van deze figuren zou Steiner nog gunstig afsteken.
Interessant is ook om kennis te nemen van wat Steiner onder wetenschap verstond. Bij Steiner lag de definitie veel ruimer dan bij de ‘normale wetenschap’. Zijn vermogen tot ’schouwen’ in de bovenzinnelijke wereld noemde Steiner geesteswetenschap (dus niet te verwarren met het hedendaagse begrip geesteswetenschappen op universiteiten, waar vooral de vakgebieden filosofie en theologie onder vallen). Het bestuderen van paranormale verschijnselen of het aanschouwen van hogere niet-materiële werelden was voor Steiner net zo goed wetenschap. Ook nu nog leidt dit soms tot de nodige begripsverwarring tussen antroposofen en niet antroposofen. Dit zal ook blijken uit de vele artikelen waar via weblinks naar verwezen wordt. Antroposofen noemen sneller iets wetenschap dan niet-antroposofen. Zelfs uit de beschouwingen over het van Baarda rapport blijkt dat er sprake is van deze begripsverwarring, al pretendeert het van Baarda rapport strikt wetenschappelijk te zijn naar de hedendaagse maatstaven.
Een van de kwalijkste kanten van het rapport van Baarda, los van het feit dat men mijns inziens slechts probeert zoveel mogelijk Steiners reputatie op te schonen, zijn de scherpe verwijten aan het adres van verschillende critici, vooral ook naar degenen die in gesprek met de antroposofie willen blijven, als bijvoorbeeld Toos Jeurissen (haar brochure ‘Uit de Vrije School geklapt’ staat sinds kort online: http://www.antroposofia.be/wordpress/uit-de-vrije-school-geklapt.pdf) . Kritiek op Steiner heet vaak ‘oppervlakkig’ of er is verkeerd geciteerd, of zaken zijn uit hun verband gerukt. Laat ik met het verkeerd citeren beginnen. In het geval van Toos Jeurissen en Bram Moerland ben ik alle citaten nagegaan, voorzover het de literatuur betreft die ik ook bestudeerd heb. Ik heb géén enkele verkeerde bronvermelding of een verdraaiing van een citaat mogen aantreffen. Alles wat Jeurissen en Moerland aanhalen uit ‘De Volkszielen’, ‘De Akasha kroniek’ of (in het geval van Moerland) Blavatsky’s ‘De Geheime Leer’ is correct. Ik heb hier Max Heindels ‘De wereldbeschouwing der rozenkruizers’ buiten beschouwing gelaten, dus ben daar ook niet de verwijzingen van Bram Moerland nagegaan, maar voor het overige klopte alles. Als de van Baarda commissie met dit soort beschuldigingen komt en daarmee de integriteit van de critici in twijfel  trekt moet ze ook met bewijzen komen. Daar is ze niet in geslaagd. Dit maakt het rapport er niet geloofwaardiger door, al lijkt het door de omvang en de vele geraadpleegde bronnen nog zo degelijk. Niet geloofwaardig en ook niet erg sympathiek. Dit geldt ook voor de behandeling van Jeurissen, die voor een korte brochure goed en degelijk werk heeft geleverd, binnen de Nederlandse context zelfs baanbrekend. Bovendien is Jeurissen al te zeer bereid de dialoog aan te gaan (doet ze ook met haar contact met de Flensburger Hefte). Qua bronnen leunt haar verhaal dan ook sterk op de publicaties van de Flensburger Hefte. Daarover meldt het van Baarda rapport niets. Het blijft dus onduidelijk of de onderzoekscommissie ook vraagtekens heeft bij het werk van deze kritische antroposofen in Duitsland. Het zou wel interessant zijn geweest om daar iets meer te van vernemen. Indirect wordt er zo wel gesuggereerd dat het werk van Thomas Höfer en Bernd Hansen ook gebaseerd is op selctief citeren en het uit hun verband halen van uitspraken van Rudolf Steiner, tenzij Jeurissen deze inmiddels vooraanstaande antroposfische nieuwlichters ook verkeerd citeert (daarover trouwens ook geen woord, het lijkt erop alsof dit onderwerp gemeden wordt). Maar Jeurissen krijgt dus de volle laag en over de Flensburger Hefte geen woord, terwijl meer dan de helft van haar betoog op hun bevindingen is gebaseerd. Maar dan nog, los van de Flensburger Hefte heeft ook Jeurissen een andere behandeling verdiend. Haar zorgen als direct betrokkene (ouder van kinderen op een vrije school) waren absoluut gerechtvaardigd en zij heeft voor haar bijdrage meer dan goed werk gedaan. Een enkel door haar gegeven citaat dat ik persoonlijk niet ben nagegaan heb ik weer gevonden in de beschouwing van Jana Hussman-Kastein van de Humboldt Universiteit (over dat ‘de neger van binnen zou koken’, zoals Steiner dit de arbeiders van de bouw van het Goetheanum heeft voorgehouden) en Jeurissen heeft dit citaat ook correct uit het Duits vertaald. Of wil de commissie soms beweren dat Jeurissen onder een hoedje speelt met deze medewerker van de hier genoemde beroemde universiteit, die dit citaat overigens tien jaar later weergeeft in haar artikel, met een bronvermelding naar de desbetreffende voordracht van Steiner. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar de commissie doet Jeurissen bijna af als niet relevant (opmerkelijk, want naar aanleiding van haar brochure kwam de discussie pas echt goed op gang en werd deze commissie samengesteld met de opdracht het werk van Steiner op racisme door te lichten) en blijft ontkennen dat de antroposofie en de denkbeelden van Rudolf Steiner een ernstig racisme probleem hebben.
Terug naar Rudolf Steiner zelf. Multatuli en Conrad hadden al ruimschoots voor Steiners ’Die Mission einzelner Volksseelen’ hun meesterwerken geschreven en de eerste kritiek op het kolonialisme had al het levenslicht gezien. In dit verband interessant om alvast te wijzen op het artikel van Jan Willem de Groot, die aantoont dat Steiners rassenleer voor een groot deel leunt op de schedelmeters-theorieën van Carl Gustav Carus (1789-1869), opgetekend in zijn ‘Denkschrift’ (1849), midden negentiende eeuw al een achterhaald fossiel, laat staan in 1910, toen Steiner zijn beruchte Volkszielen cyclus voordroeg in Zweden. Steiners ‘wetenschappelijke onderbouwing’ liep toen al een beetje achter. Dit geldt trouwens ook voor zijn visie op de evolutie theorie, die sterk leunde op de toen ook al gedateerde recaputilatieleer van Ernst Haeckel, in plaats van Darwin, ook een belangrijke bron voor zijn rassenleer (Hulspas en Nienhuys, p. 157).
De Duitse rechter heeft vrij onlangs (2007) restricties en voorwaarden gesteld aan publicatie en verspreiding van ‘De Volkszielen’ (moet vanaf nu geannoteerd en met een inlegblad). Ook in Zwitserland is er op dit moment een zaak onder de rechter wat betreft antisemitisme in het werk van Steiner. Geeft toch een beetje een ander beeld dan wat de AViN en de Commissie Baarda ons voorschotelt. Het internationale debat vind ik overigens ook een gemiste kans van de Commissie van Baarda; dit is natuurlijk niet een kwestie die zich tot Nederland beperkt. Vooral in Duitsland wordt het debat veel intensiever gevoerd. Maar ook in Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten speelt deze kwestie, zowel de discussie als verschillende rechtzaken, die niet allemaal in het voordeel van de locale antroposofen en het werk van Rudolf Steiner hebben uitgepakt. Nu zijn de meeste van deze zaken van recenter datum dan het van Baarda rapport, maar toch, ook toen speelden deze kwesties ook in het buitenland, met name in Duitsland rond de kring van Thomas Höfer en de Flensburger Hefte waar vanuit overigens moedige en lovenswaardige pogingen zijn ondernomen om de antroposofie daadwerkelijk te zuiveren van racisme (in plaats van simpelweg te ontkennen dat er sprake is van rassenleer). Zoals verwoord in hun publicatie ‘Antroposophie und Rassismus’: ‘Onder de uitspraken van Steiner bevinden zich enkele die door niets meer te rechtvaardigen zijn en waar men zich consequent van zou moeten distantiëren. Wij zijn ons ervan bewust dat dit pijnlijk kan zijn, maar we menen dat het noodzakelijk is en dat het ook in de bedoeling lag van Steiner, die er immers telkens weer toe opgeroepen heeft zijn uitspraken te onderzoeken. Wij hebben niets anders gedaan dan aan deze oproep gehoor te geven.’ (geciteerd uit Jeurissen in de Groene Amsterdammer van 5-2-1997). Er is dus echt wel iets aan de hand met het antroposofische gedachtegoed.
Het gaat mij hier niet om alle juristerij, waar ik geen verstand van heb en voor mij ook niet zo belangrijk is. Persoonlijk ben ik op dat vlak een tamelijk radicale en hartstochtelijke libertinist dat ik vind dat zelfs ‘Mein Kampf’ niet verboden zou mogen worden, al zullen mijn juristen vrienden mij nu kunnen zeggen dat ik hier wellicht hele domme dingen uitkraam. Maar een wereld met boeken waar je je helemaal kapot aan kan ergeren, of zelfs gevaarlijke boeken, is interessanter dan zonder. Alles beter dan indexen, inquisities of censuur.
Ik zal later terugkomen op de Volkszielen maar ik ben in het algemeen tot de conclusie gekomen dat de antroposofie structureel racistisch is en als levensbeschouwing regelrecht bizar en sektarisch, hoe mooi en bijna ‘kloppend’ het theoretische bouwwerk ook door Steiner aan elkaar gepraat is. Dit gaat nadrukkelijk niet over mijn oude school, noch mijn leraren, aanhangers of enthousiastelingen die ik persoonlijk ken, veelal mee bevriend ben en waar bovendien geen onintelligente mensen tussen zitten, geen enkel misverstand, maar de leer zelf. Ik ben tot deze conclusie gekomen na enige studie naar het werk van Steiner, Blavatsky, sympathisanten, aanbidders, opportunisten, meelopers en goedpraters, regelrechte racisten en Holocaustontkenners (uit naam van Rudolf Steiner), krankzinnige fanatici en dolgedraaide extremisten die Ahriman op een foto menen te herkennen bij de aanslagen van 11 september, maar ook critici, waarvan de laatsten vaak beter op de hoogte bleken te zijn van de herkomst van bepaalde opvattingen of de historische wortels van de antroposofie dan de sofen zelf. Die staren zich in regel blind op hun grote roerganger. Hieronder mijn uitgebreide en uit de hand gelopen antwoord (voor mij de aanleiding en het excuus om alles een keer op te schrijven) op een hele simpele vraag, oorspronkelijk in een iets andere en veel kortere vorm elders geplaatst:

De extremisten

Steiner heeft meer dan twintig boeken geschreven, dus het is niet makkelijk te zeggen waar je zou moeten beginnen. Het beste kun je eerst wat over hem lezen. Een uitgesproken pro-Steiner werkje is Jacob Slavenburg, ‘Rudolf Steiner, vernieuwer van het oude weten’, Ankh Hermes, 1990. Hoewel de schrijver een naar mijn smaak te grote bewondering voor Steiner heeft, is het wel een aardige inleiding op zijn gedachtegoed. Als je wat kritischer stukken wil lezen kijk dan op de website van Simpos (http://www.stelling.nl/simpos/steiner.htm ). De heldere en goed onderbouwde beschouwing van Jam Willem de Groot over Steiners rassenleer verdient een aanbeveling: http://www.stelling.nl/simpos/antro1.htm . Een bijna nog betere, maar zeer compacte analyse van Jana Husmann-Kastein, van de Berlijnse Humboldt Universiteit vind je hier: http://www.religio.de/dialog/106/29_22-29.htm . Overigens is er ook nog een lezenswaardige Belgische website, van het tijdschrift ‘De Brug’ (http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/inhaztot.html) die zo hysterisch pro-Steiner is dat het bijna lachwekkend wordt. Zo wordt de rassenleer met vuur verdedigd en staan er de meest absurde hatelijke teksten over zaken waar de antroposofie allemaal tegen zou zijn, zoals inentingscampagnes, atheïsme (’een ziekte!’), politieke correctheid en homoseksualiteit (’een luciferische verleiding van niet volledig geïncarneerde mannen met een zwak astraal lichaam’ en ’ze lijden pijn om hun anders zijn’, http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b50defhtm.htm. In dit zelfde artikel wordt trouwens ook gesproken van ‘het zich verlustigen aan de oersterke etherlichamen van de ploeterende boeren op het platteland’).
De auteurs van de vele artikelen van de Brug (het gaat zeker om een paar honderd) schieten zich in hun blinde fanatisme wel erg in de eigen voet. Zij zien overal samenzweringen tegen die prachtige antroposofie en zijn volgens mij doodsbang. Ook zoeken ze de meest vreemde bondgenoten, zoals de Britse Holocaust ontkenner David Irving, die meermalen instemmend wordt aangehaald, bijvoorbeeld in de beschouwing ‘De Ahrimanische maatschappijvorm; Ahriman heeft zijn eigen religie in Staat, Multi-cultuur en Holocaust’, waarin de auteur verder ‘woordgrapjes’ uithaalt met de begrippen ‘Holy-Ghost’ en ‘Holocaust’ (te vinden onder ‘A’ van ‘Ahriman’, directe link http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b46met/b46.htm). Hier wordt ook verwezen naar de website van David Irving, die de waarheid zou onthullen over de Holocaust. Dit alles uit naam van de antroposofie. Qua woordspelingen blijken deze auteurs nog meer dijenkletsers in petto te hebben; zo wordt er gesproken van Baäl/Baälgië (Baäl is een Fenicische God waar de sofen, net als met de Perzische Ahriman, grote problemen mee hebben en tot grote bovennatuurlijke boef is gebombardeerd, dus bruikbaar als een leuk etiket voor het verfoeilijke ‘multiculturele België’). Elders wordt België als staat een ‘Zwart Magische constructie’ genoemd. Heeft weinig meer met Steiner zelf te maken. Eerder met het Vlaams Belang van Filip Dewinter. Maar misschien zoeken deze verwarde antroposofen krampachtig naar allerlei bondgenoten, om die rassenleer maar te kunnen blijven handhaven. Wellicht zijn ze zo wanhopig dat ze uitkomen bij een obscurantist als David Irving. Staat wel in schril contrast met de uitspraak van de Steinergezinde theosofe Alice Ann Bailey, die in 1949 de Holocaust weer een ‘vuur van gerechtigheid’ noemde (uit Jeurissen, p. 19). Met dit soort vrienden heeft de antroposofie geen vijanden meer nodig. Ze zijn zelfs zo tactisch dat ze eerst met veel misbaar ontkennen dat er bij Steiner sprake is van rassenleer om deze daarna zo effectief samen te vatten en uit te leggen dat er geen misverstand meer mogelijk is. Ik zal later op de rassenleer en deze uitleg terugkomen bij de bespreking van ‘de Volkszielen’.
Geheel ongevaarlijk is deze website niet. Op een herdenkingssite van Kamp Westerbork schrijft een zekere Philippine in het forum: ‘In de Westerse wereld staat het iedereen vrij om over een bepaald geschiedkundig fenomeen te denken hoe hij wil…maar er is een onderwerp dat niet meer onderzocht mag worden en dat is de “holocaust”, het dogma van de systematische uitmoording van 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is in de meeste Westerse landen verboden om aan dit “feit te twijfelen….Waar het mysterie van Golgotha als centraal geestelijk gegeven in de ontwikkeling van de mensheid voor allen een lichtend voorbeeld zou kunnen zijn…krijgen we nu een verhaal en geestelijk afstotingspunt, het zwarte gat in de mensheidsgeschiedenis waar iedereen in een grote boog om heen zou moeten lopen en dat de mensheid verenigt in een voortdurende haat tegen Duitsland. Zelfs voor de oorlog begon die haatpropaganda al. De Antichrist, die zo handig de zaken in hun tegendeel kan verkeren, probeert ook de Heilige Geest te vervangen door een zeer aards, zeer leeg gegeven, dat de naam holocaust heeft gekregen, weerom niet toevallig in het Engels klinkend als Holy Ghost”. Citaat uit artikel van de Brug, antroposofisch tijdschrift’ (http://www.peterbreedveld.com/archives/00001347.html) . Hier staat je verstand letterlijk bij stil. Zo ver kan het dus gaan.
Er wordt verschillend gedacht over of Steiner een antisemiet was (daar zijn ook teveel tegenstrijdige berichten en uitspraken over). Bij de Brug wordt nadrukkelijk beweerd dat hij dat niet was, artikel ‘Was Steiner een antisemiet? Natuurlijk niet’ (http://users.pandora.be/antroposofie/dornach/antisem.htm). Goed Steiner dan misschien niet, maar de schrijvers van de Brug waarschijnlijk wel, als ze vol enthousiasme een citaat aanhalen van de Vlaamse schrijver en jezuïet Ernest Claes, om alvast ‘in de stemming te komen voor de Kerstspelen’, dat is althans de motivatie van ‘de Brug’. Ik zou zeggen, geniet van deze opbeurende kerstwens: ‘Daar zaten de Joden van het Sanhedrin, met losse zwarte mantels aan en gekke mutsen op de kop. En die gezichten ! … Bijna zwart, lange baarden en grote kromme neuzen. Eén van hen leek op Victalis. Ze deden gebaren die een gewoon mens zo niet doet. Van wat die loeders tegen elkaar zaten te fezelen kon ik niets verstaan, maar ik kon het wel raden (…) Eén van die lelijke Joden telde het geld uit een grote beurs. Ik hoorde het rammelen stuk voor stuk’, http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b48met/b48.htm#geloof. Een duidelijk gevalletje van antisemitisme lijkt me, ook met die intentie op deze site geplaatst. Ik denk dat je dat rustig kan stellen, zeker in de context van deze site, waar meer dan eens David Irving instemmend wordt aangehaald. Ook een andere Holocaustontkenner, een zekere Dr. Johannes Lerle, wordt geïnterviewd en er wordt medegedeeld dat de Holocaust ‘nog onderzocht’ moet worden (http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b57net.htm). Er staat overigens ook een apparte link naar de site van David Irving met de triomfantelijke tekst: ‘link naar David Irvings politiek niet correcte webstek over de oorlogsgeschiedenis’ (te vinden onder de W bij Wereldoorlog II).
En wat te denken van het volgende citaat? ‘In deze milieus moeten we de occulte broederschappen gaan zoeken. Dat daar misschien overwegend Joden bij zijn is in deze tijd niet meer relevant. Als dat voor hun doeleinden uitkomt verloochenen ze evengoed hun rasgenoten (Er bestaan verschillende interessante studies over welke kringen Hitler financierden). Zoals men uit bovenstaand artikel kan afleiden zijn zelfs de eigen familieleden niet veilig wanneer ze zich niet willen openstellen voor de ahrimanische inspiraties’. Joden die hun ‘rasgenoten’ verloochenen als het ze uitkomt. Dat er al gesproken wordt van een ‘Joods ras’ is al antisemitisch. Dit alles uit naam van de antroposofie. Terug te lezen op http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b45.htm, waar wij ook kunnen lezen dat ‘Lucifer en Ahriman werken aan de opbouw van een termietenstaat’. Dit laatste met behulp van een militair-industriëel en een ‘academisch’ complex. Het eerste klinkt vertrouwd maar dat ‘academisch’ is nieuw. Maar antroposofen zijn niet altijd de grootste vrienden van de wetenschap, dat blijkt weer eens.
Het meest verbijsterende is nog wel dat deze krankzinnige website gewoon wordt aangeprezen door de Belgische Antroposofische Vereniging. Ook wordt er naar deze ‘digitale Augiasstal’ verwezen op de site van een Nederlandse beginnerscursus antroposofie in Zeist. Het zou maar je eerste introductie in de antroposofie zijn. Na toch wel wat ervaring in die wereld kan ik echt wel het marginaal sektarische van de mainstream onderscheiden (al ben ik in het algemeen niet zo’n aanhanger, geheel ten overvloede), maar in het geval van ‘de Brug’ lijk ik de enige die het ziet. Ik geloof niet dat er ooit een verstandig mens uit antroposofische kring een keer goed deze site heeft geïnspecteerd, anders zou die niet zo vaak worden aangeprezen als een goede bron voor achtergrondinformatie (ook op grote antroposofische webgidsen als ‘Antrovista’ wordt de Brug aangeprezen). Over deze site alleen al zou je tien ‘onderzoekscommissie rapporten’ kunnen schrijven. Goed voor een aardig relletje wanneer dit duistere hoekje op het internet ontdekt wordt en in de schijnwerpers wordt gezet. Een blik op de inhoudsopgave is genoeg. Zelfs de Paus wordt niet ontzien. Wat te denken van de volgende titel: ‘Ratzinger; Lieven Debrouwere verdedigt hem, de Brug sabelt hem neer’. Wel erg agressief, ook als je geen vriend van de huidige Paus bent. Deze sofen zijn echt razend. Dit is wel iets anders dan de vroegere beschaafde ‘Jonas’.
De ‘leukste’ artikelen gaan over het Michaelsmysterie en de Ahrimanische krachten, die overal op de loer zouden liggen. ‘Michael heeft trouwens een ernstig gelaat’, maar dat lijkt me niet zo verwonderlijk. Ik denk dat hij net zo veel gevoel voor humor heeft als de auteurs van de artikelen van de Brug, al zijn die vaak onbedoeld nogal hilarisch. Alhoewel, wij kunnen ook lezen dat ‘humor het beste wapen is tegen Lucifer’ in het artikel met de veelbelovende titel ‘Sekten en Seks; Lucifer en Ahriman’, http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b08sex.htm.
Ook de islam krijgt een veeg. Deze religie zou ‘luciferisch’ zijn. De Goddelijke Openbaring van de Profeet zou vergelijkbaar zijn met de wereld van Mephistoteles uit Goethe’s ‘Faust’. Het oosten zou sowieso Lucifers domein zijn, terwijl het westen dat van Ahriman is.  Vervolgens blijkt de Holocaust toch plaats te hebben gevonden, maar is deze ‘verheven tot een religie’, die weer ‘Ahrimanisch’ zou zijn, http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b57net.htm#13. Helderheid is niet de sterkste kant van de schrijvers van de Brug.
Hoogtepunt is de beschouwing ‘Naar een afschuwelijke toekomst’, waarin de antroposofie een welhaast apocalyptische dimensie krijgt. De huidige positie van de gemeenschap der antroposofen wordt vergeleken met die van de eerste Christenen in Rome in de catacomben, ten tijde van Nero (’Maar uiteindelijk stortte het Rijk ineen door zijn eigen logheid. Dat kan ons wat moed geven’, http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b48met/b48.htm#ahr, onderaan artikel) . Elders wordt er beweerd dat de leden van de Antroposofische Vereniging geïncarneerde engelen zijn, met de missie om als een soort ‘Jedi Knights’ het lot van de aarde en de kosmos ten goede te laten keren. Dit zou moeten gebeuren in een soort ‘kosmische jihad’ aan de zijde van Aartsengel Michael (http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b32bewaareng.htm). Het zou gaan om een wraakoefening voor een catastrofale gebeurtenis in het ‘rampjaar 869′, toen op het oecumenische concilie van Constantinopel de leer van de menselijke driegeleding zou zijn verworpen. In de hemel zouden op dat moment de duistere krachten Michael van de troon hebben gestoten, middels een kosmische staatsgreep. Want ‘zo boven zo beneden’ leert de grondwet van de Hermetica ons, die ook door de sofen wordt onderschreven. Met deze welhaast intergalactische ramp zou de werkelijke ‘Christusimpuls’ zijn verloochend. Het is nu aan de tot antroposofen geïncarneerde schare engelen en Michael om de positie op aarde en in de kosmos weer te heroveren op de duistere krachten van Lucifer en Ahriman, om zo de hemelcoup weer ongedaan te maken. Dit zou zijn besloten op een reeks hemelse conferenties van engelen en zielen, die nu zijn geïncarneerd tot de leden van de antroposofische vereniging, onder voorzittersschap van Michael. Kan iemand dit nog volgen? De ‘Jedi-Council’ tegen de ‘Sith’. For peace and prosperety in the Galaxy. Net Starwars, met the force tegen de Darkside van Ahriman, het Beest.
Ahriman, of Angra Mainyu, is overigens oorspronkelijk de god van de Duisternis in de Zoroaster cultus van het pre-islamitische Perzië (de tegenhanger van de lichtgod Hormuzd, Varuna of Ahura Mazda in het Perzische Avestische dualisme), maar door Steiner en verder een aantal pan-Germaanse 19e eeuwse denkers afgestoft en opgewaardeerd tot een universele en eeuwige ‘Darth Vader’, (of ‘Sauron’ voor de Tolkien liefhebbers). Laten we niet vergeten dat er wel meer Perzische symbolen werden ingezet in allerlei pan-Germanistische bewegingen, zoals ook de Swastika, waarmee ik geen verband suggereer met de antroposofie, behalve dat het voor die tijd niet ongebruikelijk was om met Perziche begrippen en symbolen te schermen, zie ook Nietzsches ‘Also sprach Zarathustra’, hoewel Nietzsche zeker geen pan-Germanist was. Maar het was wel een modegril van die tijd. Het Perzisch is immers een Indo-Germaanse taal (itt het Arabisch, dat Semitisch is) en vanwege de ouderdom en de lange culturele traditie ideaal voor de pan-Germaanse mythevorming. Voor de antroposofie is Ahriman dus de ultieme boeman en Rudolf Steiner heeft dan ook veel woorden aan deze booswicht besteed.
Volgens de auteurs van Brug is er altijd wat aan de hand met die Ahriman. Hij zit nooit stil, ligt altijd op loer, beïnvloedt de Amerikaanse politiek (jammer voor Bush met zijn Jezus) of inentingscampagnes (daar zijn rechtzinnige sofen namelijk tegen). ‘Ahriman handelt met voorkennis in de ‘Anglo-Amerikaanse wereld’ en geeft Duitsland van alles de schuld’, Ahriman zit achter de Europese grondwet, Ahriman zit achter ‘de wereldwijde anti-discriminatie lobby’, ‘Ahriman heeft zich genesteld in de materialistische wetenschap’ (vanzelfsprekend), ’Ahriman heeft niet stilgezeten en met zijn handlangers weer iets nieuws bedacht’. ‘Ahriman de leugengeest’, Ahriman hier, Ahriman daar, Ahriman, Ahriman, echt overal Ahriman. Hij zat ook achter de aanslagen van 11 september (’bewezen, want hij stond op de foto’, het staat er echt). Het lijkt soms meer op de Satanskerk dan op de antroposofie. Dat deze snoodaard achter alle complotten zit wordt als volgt uitgelegd: ’Het verschil van al deze theorieën met de antroposofische interpretatie is dat wij aannemen dat er een geestelijk wezen aan de basis ligt van deze gang van zaken, terwijl niet-antroposofen de schuldigen ofwel zoeken binnen de aardesfeer (Vrijmetselaars, Loge, Illuminati, Zionisten, Kapitalisten) ofwel buiten de aardesfeer waar ze activiteiten van min of meer materiële intelligenties veronderstellen (UFO’s e.d.). Volgens ons zijn de organisaties en groeperingen die we zien werken in de richting van een wereld-termietenstaat ook maar uitvoerders van een bovenmenselijke intelligentie, nl. Ahriman’ (http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b48met/b48.htm#ahr). Nog meer complottheoriën en uiteenzettingen over hoe Ahriman ‘voor Chinese lichamen bestemde zielen tracht om te leiden door ze als Europeanen te laten incarneren en zo de opiumoorlog heeft veroorzaakt’ vind je hier http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b44deel1.htm. Het ergste vind ik nog wel dat ‘Ahriman niet wil dat wij wijs worden!’. Maar dat zijn wij wel, want wij zijn antroposofen. Trouwens wel weer schattig dat de lezertjes van de Brug op het hart wordt gedrukt om vooral wel in kabouters te geloven (’warm, nat en zacht’ en horen bij het ‘element’ aarde). Het enige spoortje van zelfkennis of relativering dat ik in deze honderden artikelen heb kunnen aantreffen is (wanneer het fenomeen UFO’s ter sprake komt): ‘Een vervelende vraag voor antroposofen vermits Rudolf Steiner nooit over vliegende schotels gesproken heeft. We kunnen dus niet terugvallen op een of ander citaat en zijn daardoor verplicht om zelf eens na te denken. Wat ook voor antroposofen niet altijd evident is’, http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b55a-htm.htm#005 . Ook wordt er in deze beschouwing gesteld dat de verhalen ontvoeringen door aliens in UFO’s, die mensen op de operatietafel zouden leggen, symbolisch zouden moeten worden opgevat (à la Jung) en dat het een teken is dat we ons zelf moeten ontleden en ‘bij ons zelf te rade moeten gaan’. Interessant om dat uit de mond van een dweper met holocaustontkenners te mogen vernemen.
Bekijk deze site zeker, ik kan hem van harte aanbevelen, vooral alle beschouwingen over Ahriman (vijftien waarin hij de hoofdrol vervult en een bijrol in minstens veertig). Je weet niet wat je leest, de gekte spat er van af: http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/inhaztot.html . Het is een bron van vermaak mits je het niet al te serieus neemt. Als het zou bestaan is deze samengebalde sektarische krankzinnigheid een duidelijk gevalletje van sofen-extremisme. De missionaire intenties van deze site worden trouwens niet onder stoelen of banken gestoken: ‘Dat zal het karma van de antroposoof worden: dat hij niet alleen zal begaan zijn met zijn eigen lot, maar dat hij zich ook zal bekommeren om het lot van zijn medemensen die er nog niet in geslaagd zijn dezelfde spirituele hoogte te bereiken’. Dat het menens is blijkt wel hieruit: ‘De antroposofen moeten er zich eindelijk rekenschap van geven dat het luttele deel van de mensheid dat zich voor de antroposofie interesseert, daardoor pas de oerfenomenen van de beschavingscrisis kan begrijpen en aldus de enige hoop voor de geestelijke wereld vormt’. Een van de artikelen heeft overigens de pathetische titel ‘Antroposofen; waarom hebben zij het dikwijls zo moeilijk?’ Ik denk dat de aard van deze website de vraag meteen beantwoordt.

De Volkszielen

Steiners belangrijkste titels zijn: ‘Filosofie der Vrijheid’, ‘Theosofie’, ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’ en de door zijn weduwe Marie von Sievertz posthuum uitgegeven ‘Akasha kroniek’, waarin de geschiedenis en de ontwikkeling van de mens en de kosmos volgens de leerstellingen van de antroposofie wordt beschreven. Als je kennis wil nemen van een heel curieus aspect van zijn denken (de beruchte rassenleer) kan ik je ‘De Volkszielen’ (Die Mission Einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der Germanisch-Nordischen Mythologie), de gebundelde Christiania voordrachten in Oslo, 1910, aanbevelen. Was tot voor kort niet makkelijk aan te komen en werd ook niet verkocht bij de Nederlandse Antroposofische Vereniging. Recent (2006) is het weer in de Nederlandse vertaling uitgegeven door Pentagon, onder de titel ‘De Volkeren van Europa; de opdracht van de afzonderlijke volkszielen en de samenhang met de Germaans-Noordse mythologie’. Voor dit verhaal heb ik echter de voorkeur gegeven aan de originele Duitse tekst, een uitgave uit 1950. Dat heb ik om twee redenen gedaan. In de eerste plaats omdat dit boek zo omstreden is dat ik het nuttig vond om het in de originele taal te raadplegen, zodat er geen misverstand over tekst kan bestaan. Verder zijn veel Pentagon uitgaves (zoals ook recent de Akasha kroniek) gematigder getoonzet dan de originele teksten. Daar valt aan een kant veel voor te zeggen, maar niet in dit verband, waar ik liever Steiner op zijn eigen woordkeus beoordeel, juist wat betreft zijn meest controversiële boek. Vandaar dat ik van het origineel gebruik heb gemaakt. De Nederlandse uitgever neemt overigens wel een standpunt in. Hij vermeldt dat het boek vaak het middelpunt is geweest van hevige controverses, maar verwijst naar het rapport van de Commissie van Baarda om ieder misverstand uit de wereld te helpen. Maar al verwijst de uitgever dan nog zo graag naar het van Baarda rapport, op p. 155 kunnen wij lezen: ‘Merkurius grijpt zo in in dat hij met anderen samenwerkt in het klierstelsel. Hij kookt binnen dit klierstelsel en daar leven die krachten zich uit die door dat overwicht van de Merkuriuskrachten in het klierstelsel van de betreffende mens koken en borrelen. Dat komt daar vandaan dat zij uitkoken wat de algemene, gelijke mensengestalte van het Ethiopische ras doet met de zwarte huidskleur, het wollige haar, enzovoort’. Kroeshaar als bubbeltjes, je moet er maar op komen, maar het is wel saillant dat het Baarda rapport in een band zo geprezen wordt en later door de feiten zo compleet onderuit gehaald wordt. Het is toch even met je ogen knipperen, wetende dat deze tekst in 2006 is afgedrukt, met de bedoeling om de Blijde Boodschap te verspreiden. Maar goed, ‘geen rassenleer’ dus, volgens het voorwoord. Je vraagt je wel af wat er in het hoofd van zo’n redacteur moet omgaan, als je eerst de van Baarda bezwering (’géén sprake van…enz’.) en vervolgens deze zinssnede publiceert. Lijkt me nogal een schizofrene activiteit. Daar moet je volgens mij antroposoof voor zijn, om zoiets te kunnen. Vanaf hier zal ik overigens verder gaan met de Duitse tekst; ook alle bronvermeldingen en paginanummers zullen daarnaar verwijzen.
Overigens heeft Steiner later het verhaal van de ‘kokende neger’ nog een keer verteld, deze keer in een lezing voor de arbeiders van de bouw van het Goettheanum in Dornach, in 1923. Steiner: ‘Und weil er eigentlich das Sonnige, Licht und Wärme, da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganzer Stoffwechsel so vor sich, wie wenn in seinem Innern von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn’, Rudolf Steiner, ‘Vom Leben des Menschen und der Erde, Über das Wesen des Christentums. 13 Vorträge gehalten vor den Arbeitern am Goetheanumbau in Dornach vom 17. Februar bis 9. Mai 1923′. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1993 (GA 349 / TB 723), geciteerd uit Jana Hussman-Kastein, ‘Schwarz-Weiß-Konstruktionen im Rassebild Rudolf Steiners’. Jeurissen haalt dit citaat ook aan, p.9, geciteerd uit een artikel van Thomas Höfer, geheel correct vertaald (dit omdat de commissie van Baarda vaak beweert dat er slecht vertaald is). Laten we dus vaststellen dat deze bewering van Steiner geen ontsporing is maar dat hij dit echt vond en dat het een onderdeel is van zijn visie op het ‘zwarte ras’ en daarmee zijn rassenleer. Anders zou hij hier zeker niet twee keer mee zijn gekomen in een tijdsbestek van dertien jaar.
En dan de Commissie van Baarda. Op p. 120-121 wordt er gesproken over Steiners opvattingen over het zwarte ras, maar dan geen woord over de kokende kliersystemen, terwijl hij het hier toch twee keer in verschillende periodes van zijn leven en carrièrre heeft gesproken. Op p. 122 stelt de commissie (als het over algemene uitspraken over rassen gaat): ‘De uitspraken die Steiner heeft gedaan over rassen kunnen misschien het beste vergeleken worden met een lichamelijke diagnose; ze hebben geen betrekking op het wezenlijke van de mens’. Je mag toch hopen dat de commissie hier niet de door Mercurius aangestuurde kokende kliersystemen mee bedoelt.
Geheel ten overvloede wordt niet door iedereen gedacht dat er geen sprake is van rassenleer, binnen en buiten Nederland, zelfs in antroposofische kring. In Duitsland is  zeer onlangs (in 2007) door de rechter bepaald dat ’Die Mission einzelner Volksseelen’ uitsluitend geannoteerd, met een inlegblad, mag worden uitgegeven middels de wet ‘Index Jugendgefärdeten Schriften’, een niet onbelangrijk detail (zie link http://www.sueddeutsche.de/,ra4m2/kultur/artikel/91/123914/). Men is overigens in Duitsland veel verder met de discussie over antroposofie en racisme dan in Nederland. Van de mainstream antroposofen heeft zich een groepje ‘kritische nieuwlichters’ afgesplitst, ‘Die Junge Antroposophen’, met een eigen uitgeverij en tijdschrift ‘Die Flensburger Hefte’, waar het inmiddels geen taboe meer is om Steiners rassenleer ter discussie te stellen (http://www.flensburgerhefte.de/titel/fh91100.html). Is overigens een hele typische antroposofische website. De kenmerkende kleuren met bijbehorend lettertype alsmede de ‘Heilende Kräfte’ lachen je van het beeldscherm toe. Gaf weer een gevoel van ‘thuiskomen’. Voor mij een feest van herkenning. Maar goed, ze durven het, dus niet iets om cynisch over te doen. Ze zijn niet zo soft als ze eruit zien. Wat zij doen was binnen de antroposofische beweging tot voor kort onmogelijk en zou in Nederland onbespreekbaar zijn. Hoe dan ook een moedig en lovenswaardig streven (orthodoxe antroposofen houden er niet van dat er aan de inzichten van hun voorman wordt geknabbeld), al is het naar mijn mening moeilijk om het racisme van de rest te scheiden. Dan zou je ook over de wortelrassen, Atlantis en Lemurië moeten beginnen en dan is het einde zoek (zie later, bij de bespreking van Helena Blavatsky).
Al is het maar een relatief, zeker naar Steiners maatstaven, klein boekje (slechts 216 pagina’s), ‘De Volkszielen’ is voor het veelbesproken deelaspect van Steiners gedachtegoed van cruciaal belang. Hij begint met een uiteenzetting dat er zelfs binnen Europa duidelijk sprake is van een collectieve ziel of astrale sfeer per volk. Zo zegt hij dat als je de grens over gaat naar een ander land, je zou kunnen voelen, mits je daarvoor aanleg hebt natuurlijk, dat je in een andere ’sfeer’, ‘veld’ of ‘energie’ terecht komt (dus los van de douane of andere verkeersborden, ed.). Het komt er op neer dat wat er voor een individueel mens geldt, ook opgaat voor een ‘volk’ of ‘ras’. Een volk zou, naast een fysieke verschijning, ook een ziel en een geest hebben, parallel aan de driegeleding van de mens, zoals Steiner die uiteen heeft gezet in zijn veel bekendere werk ‘Theosofie’, uit 1904. Ook zou er sprake zijn van een soort collectief astraal lichaam en etherlichaam, die een volk als geheel aansturen. Migratiegolven vergelijkt hij dan ook met dezelfde mysterieuze kracht waarmee trekvogels zouden worden gedreven.
Steiner stelt overigens dat niet bij ieder individu er sprake is van een sterke werking van de Volksziel. Binnen de antroposofie wordt er, ontleend aan de oude Grieken, onderscheid gemaakt tussen vier menstypes, gekoppeld aan de vier elementen: sanguinici (lucht), flegmatici (water), cholerici (vuur) en melancholici (aarde). De eerste drie categoriëen zouden veel gevoeliger zijn voor de collectieve volksziel en marcheren dus veel makkelijker achter de meute aan dan de laatste, maar staan aan de andere kant minder open voor ‘menstype-genoten’ uit een andere volks of rassensfeer. Dus melancholici aller volkeren verenigt u! (wel aardig, ben zelf in mijn Vrije Schooltijd gecategoriseerd tot melancholicus, dus zou in theorie makkelijker kunnen ‘levelen’ met melancholici van een ander volk of ras dan bijvoorbeeld een cholericus of een flegmaticus, die het meer bij hun eigen ‘volksziel’ houden).
Als er al binnen Europese volkeren sprake zou zijn van een collectieve volksziel, dan geldt dat al helemaal voor de verschillende mensenrassen. Deze mensenrassen hebben allemaal een collectieve lotsbestemming of Kharma. De een bulkt van de energie en verspreidt zich als een olievlek (de zwarten), de ander trekt zich terug in een hoekje om collectief rustig te gaan zitten uitsterven (de indianen). Ook gaan er bij rassen veel grotere krachten een rol spelen, zoals de werking der planeten. Steiner: ‘Da gewinnen wir sozusagen den Untergrund, den Boden für das, woraus sich erst die einzelnen Völkerindividualitäten erheben. Wir gewinnen dadurch die Umschau über den ganzen Erdenplaneten, finden den Erdenplaneten dazu bestimmt, eine Menschheit zu tragen durch die normalen Geister der Form, finden, daß sich die zurückgebliebenen Geister der Bewegung in dieses Terrain der Geister der Form hineinbegeben und als abnorme Geister der Form das Menschentum auf dem ganzen Erdenrund in die einzelnen Rassen gliedern’ (p. 68). Uiteindelijk komt Steiner uit op een op astrologie geschraagde rassenleer. De verschillende rassen kunnen gekoppeld worden aan de specifieke krachten van de best bijpassende planeet. Dit leidt ongeveer tot het volgende overzicht:

Mercurius = negers (lekker hard rennen en vlakbij de zon, ‘Merkurkräfte in dem Drüssensystem des betreffende Menschen kochen und brodeln’, ‘wolligen Haar’ enz.)
Venus = ‘Maleisiërs’, een kwalificatie voor de inwoners van het Indo-Chinese schiereiland, door Steiner gedefinieerd als een appart ‘ras’ (Thaise massage, hoeren en natuurlijk al die pedo-toestanden, waarbij ‘de zinnelijke Venuskrachten doorwerken in de ademhaling’)
Maan = Semieten (reflectief, dus parasitair, zie de beschouwing van Jan Willem de Groot, worden overigens ook geassocieerd met Mars, omdat de Oud-Testamentische Jaweh, ‘werkzaam was in de bloedbanden’)
Mars = Mongolen (de oorlogsgod, dus de Hunnen, de rode hordes en ander rennend en plunderend onguur steppevolk, dat maar onze kant uitkomt om herrie te schoppen)
Jupiter = ‘Ariërs’ en ‘Kaukakasiërs’ (de ‘grootste’, ‘de brenger de Zeuskrachten, die de Grieken aanzette tot hun grote prestaties’, de oppergod, de meest rijpe en de ‘meest volwassene’, waarbij de Jupiterkrachten de ‘wakkerheid in het hoofd’ veroorzaken, kortom dat zijn wij)
Saturnus = Indianen (’verbeende klieren’, staan op uitsterven en Kronos, de Griekse equivalent van de Romeinse Saturnus die zijn kinderen opvreet, zou je kunnen associeren met de mensenoffers van de Maya’s en de Azteken).
(Steiner, ‘Die Mission…’, pp. 112-121).

De tussenhaakjes zijn natuurlijk mijn eigen, overigens voor de hand liggende aanwijzingen tot interpretatie middels een paar platte stereotyperingen (behalve de beschrijvingen die tussen  aanhalingstekens staan, die zijn van Steiner zelf), maar opzienbarend is dit alles wel. De Commissie van Baarda beweert dat er bij Steiner geen sprake is van rassenleer. Als dit geen rassenleer is weet ik het ook niet meer. Bovendien worden er nu plotseling allerlei in eerste instantie duister lijkende uitspraken, van Steiner en andere prominente antroposofen, glashelder. Een duidelijk voorbeeld is de Nederlandse psychiater en prominent antroposoof, Bernard Lievegoed, normaal gesproken niet de onredelijkste, die meende dat onder invloed van Mars er binnenkort weer een invasie van de Mongolen komt, vergelijkbaar met die van de Hunnen onder Atilla en later onder Dzenghiz Khan: ‘Dat is een heel bijzonder gebied op aarde, waar heel sterke Marskrachten inwerken. Deze worden volgens een oude Chinese traditie elke achthonderd jaar actief. De demonische Marskrachten in dat gebied nemen dan bezit van mensen en drijven ze tot gewelddadige overheersing. Er zijn een aantal momenten in de geschiedenis aan te wijzen waarop eerst China en later ook Europa vanuit het Oosten dreigden te worden overheerst’ (in een interview in het Nederlandse antroposofische tijdschrift ‘Jonas’ met Jelle van der Meulen in 1980, opnieuw geplaatst en van wat rellerig commentaar voorzien op de website van de Brug, http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b29bl.htm). Om het nog een keer samen te vatten in Steiners eigen woorden: ‘Wenn wir den Punkt, den wir vor einigen Tagen in unseren Darlegungen in Afrika gefunden haben, und jetzt näher dadurch charakterisieren, daß, weil die normalen Geister der Form zusammenwirken mit denjenigen abnormen Geistern der Form, die im Merkur zentriert sind, die Rasse der Neger entsteht, so bezeichnen wir okkult ganz richtig das, was in der schwarzen Rasse herauskommt, als die Merkur-Rasse. Jetzt verfolgen wir diese Linie weiter, die wir dazumal durch die Mittelpunkte der einzelnen Rassenausstrahlungen gezogen haben. Da kommen wir nach Asien und finden die Venus-Rasse oder die malayische Rasse. Wir kommen dann durch das breite Gebiet Asiens hindurch und finden in der mongolischen Rasse die Mars-Rasse. Wir gehen dann herüber auf europäisches Gebiet und finden in den europäischen Menschen, in ihrem Urcharakter, in ihrem Rassencharakter die Jupiter-Menschen. Gehen wir über das Meer hinüber nach Amerika, wo der Punkt, der Ort ist, an dem die Rassen oder Kulturen sterben, so finden wir die Rasse des finsteren Saturn, die ursprünglich indianische Rasse, die amerikanische Rasse. Die indianische Rasse ist also die Saturn-Rasse’ (p. 113).
Maar Steiner gaat verder. Niet alleen kunnen de rassen gekoppeld worden aan de specifieke krachten der planeten, ook kunnen de eigenschappen van een bepaald ras gekoppeld worden aan een specifieke leeftijdsfase van de mens. Hierin beperkt Steiner zich tot vier hoofdrassen. In het zwarte ras, ten eerste, zijn vooral de krachten van het kind werkzaam. In het Aziatische ras (zowel het Maleise als het Mongoolse ras) staat de geestelijke ontwikkeling gelijk aan die van de puberale leeftijdsfase. Het blanke Europese ras staat synoniem voor volwassenheid en inderdaad, de indianen staan voor ouderdom. ‘Diese Linie ( zie fig. 1) besteht auch für unsere Zeit. Der Afrikanische Punkt entspricht denjenigen Kräften der Erde, welche dem Menschen die ersten Kindheitsmerkmale aufdrücken, der asiatische Punkt denjenigen, welche dem Menschen die Jugendmerkmale geben, und die reifsten Merkmale drückt dem Menschen der entsprechende Punkt im europäischen Gebiete auf. Das ist einfach ein Gesetzmäßigkeit. Da alle Menschen in verschiedenen Reinkarnationen durch die verschiedenen Rassen durchgehen, so besteht, obgleich man uns entgegenhalten kann, daß der Europäer gegen die schwarze und die gelbe Rasse einen Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteilung. Hier ist die Wahrheit zwar manchmal verschleiert; aber Sie sehen, man kommt mit Hilfe der Geheimwissenschaft doch auf merkwürdige Erkentnisse”. Merkwaardig is het inderdaad, maar duidelijker kun je het niet krijgen. ‘Het is gewoon een wetmatigheid’. Maar hij gaat door: “Dann sehen wir später eine Herüberbewegung des Menschen nach der westlichen Richtung, und in der Verfolgung der rassebestimmende Kräfte nach Westen können wir dann das Absterben in den Indianen beobachten. Nach Westen mußte die Menschheit gehen, um als Rasse zu sterben.” (p. 81-82). Zie hier de kern van Steiners racisme. Het lijkt allemaal kraakhelder en ook zo diepziepzinnig, maar is, als je er even over nadenkt, allemaal gebaseerd op vrijblijvend associatief geklets, geschraagd met irrelevante vergelijkingen en astrologie. Je zou er je schouders over kunnen ophalen als het om onschuldige geneeskrachtige kruiden zou gaan, of leuke horoscoopjes trekken, maar hier wordt toch echt met ‘kosmische argumenten’ de genocide op de oorspronkelijke bevolking van twee continenten als een wetmatigheid en zelfs een noodzakelijkheid gepresenteerd.
Het opmerkelijke is dat de Commissie van Baarda beweert (p. 245) dat de indeling naar leeftijdscategorieën meer met de geografische locatie’s te maken zouden hebben, dan met de raciale oorsprong van de mensen die daar wonen. Opmerkelijk, nergens zegt Steiner dat alle inwoners van Noord Amerika (ook in zijn tijd in de meerderheid nazaten van de blanke Europeanen, de indianen waren toen ook al gedecimeerd) geassocieerd kunnen worden met de ouderdomsfase van de mensheid. Maar goed, als wij de commissie van Baarda zouden moeten geloven is Amerika per definitie de ‘Oude wereld’, ten opzichte van Europa en al helemaal ten opzichte van Azië en Afrika. Dus dan zou alles wat uit Afrika komt ‘infantiel’ zijn, uit Zuid Oost Azië komt ‘puberaal’, uit Europa ‘volwassen’ en uit Amerika ‘bejaard’ of noodzakelijk dood moeten. Leuk geprobeerd, het zou ook de eurocentrische begrippen ‘Oude’ en ‘Nieuwe Wereld’ op zijn kop zetten, maar dit is niet wat Steiner bedoelt. Als Steiner de inwoners van Amerika associeert met ouderdom, zijn dat steevast de indianen, die last hebben van hun verbeende kliersystemen en daarom moeten uitsterven en niet alle inwoners van dat continent, die daar nu wonen. Lijkt me meer raciaal dan geografisch. En dan nog, zijn Amerikanen er om dood te gaan? Er zullen ongetwijfeld talloze groeperingen in de wereld zijn die dat zullen beamen, maar om Steiner nou op een hoop met Bin Laden te gooien, dat vind ik nu weer te ver gaan. En Steiner spreekt toch ook van ’gelbe’ en ’schwartze Rassen’? Steiner heeft het weliswaar over ‘…der Punkt, der Ort ist, an dem die Rassen oder Kulturen sterben’,  Maar doet dat slechts in een adem met ’so finden wir die Rasse des  Finsteren Saturn, die usprüngliche indianische Rasse, die amerikanische Rasse. Die indianische Rasse ist also die Saturn-Rasse’ (p. 113). Dat ‘absterben’ geldt dus niet voor alle Amerikanen, maar echt alleen voor die duistere, met Saturnus verbonden Indianen. Conclusie, het draait allemaal om rassen. Pure rassenleer en onversneden racisme dus, al is het verpakt in allerlei diepzinnig lijkende metafysische concepten en metaforen.
Nu vallen ook de omstreden uitspraken van Christoph Wiechert, voor de radio uitzending van de Humanistische Omroep op hun plaats, in ‘Het voordeel van de twijfel’ op 19 februari 1997 (nav. deze uitzending en de publiciteit die daarop volgde, werd dhr Wiechert op non-actief gesteld en werd er door de ledenvergadering van de AViN de Commissie van Baarda aangesteld). Wiechert: ‘Zonder discriminerend te zijn; je ziet het bijvoorbeeld op het gebied van de vitaliteit, dat is in het zwarte ras een geweldige meerwaarde. Kijk maar naar Ajax, om maar wat te zeggen. Ik heb niks tegen Ajax hoor, maar je ziet dat daar vitaliteitsoverschotten zijn die jij en ik niet bij de hand hebben’ en ‘Toen de Europeanen zich met de negers gingen bemoeien, is dat volk niet te gronde gegaan. Integendeel. Dat volk werd almaar groter en assimileerde zich met de westerse beschaving. En als je dan daartegenover ziet wat er bij Wounded Knee is gebeurd met de Indianen, dat is toch een onvoorstelbare tragedie. Daar zie je dat er echt iets uitgeblust werd. Onvoorstelbaar… Dus uit die waarneming is de gedachte aannemelijk’ (geciteerd uit Jan Willem de Groot). Zoals Steiner het formuleert: ‘Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben mußte, die sie zum Aussterben führten’ (Die Mission, p. 81).
Overigens is het wel tamelijk stuitend dat de commissie van Baarda alle critici van Steiner (en Blavatsky) beschuldigt van selectief citeren van Rudolf Steiner, maar wat betreft de cruciale passages uit de Volkszielen overduidelijk zelf selectief citeert (of niet citeert) wanneer het ze uitkomt. Door net deze doorslag gevende passages samen te vatten en niet letterlijk te citeren probeert ze ermee weg te komen dat het niet ‘letterlijk’ om rassen gaat. Deze passages vormen namelijk de kern van Steiners rassenleer. Bovenstaande citaten worden wel een keer weergegeven (p. 366), maar zonder context, waardoor de impact van het vertoog niet zichtbaar wordt. Sympathiek dat zij vooral anderen beschuldigen Steiners uitspraken uit zijn context te halen. Maar misschien valt de commissie van Baarda nog wel het meest door de mand dat geen van de zestien citaten, die zij uiteindelijk heeft geklassificeerd als ernstig discriminerend afkomstig is uit de Volkszielen. De recent weer in druk gelanceerde ‘Kokende Ethiopiër’, onder het triomfantelijke motto ‘geen sprake van..enz.’, had hier echt tussen moeten staan, net als de dertien jaar later gelanceerde ‘kokende neger’. Praktisch alle citaten zijn afkomstig uit verschillende lezingen. Daarmee wordt wel erg de suggestie gewekt dat het om losse incidenten gaat en niet om iets structureels. Een paar citaten van uit de Volkszielen vallen in de zg tweede categorie, dwz dat het eventueel discriminerend zou kunnen worden uitgelegd, als het niet in de context van de antroposofie als geheel wordt geplaatst, of zoals de commissie het formuleert ‘Een grondige kennis van de antroposofie is nodig om het betreffende citaat te kunnen duiden’. Nu ben ik het daar voor een gedeelte mee eens, al deze uitspraken hangen inderdaad samen met de antroposofie als geheel maar geef ze dan wel weer in de juiste context. Maar dat zou dan ook meteen tonen dat de antroposofie een structureel racisme probleem heeft. Dat is precies wat de bovenstaande citaten allen laten laten zien wanneer je ze in het juiste verband bekijkt; het is een coherent onderdeel van een zeer uitgesproken racistisch vertoog. Dat had de conclusie moeten zijn, als er sprake was geweest van een werkelijk gedegen en vooral onpartijdig onderzoek. Het had wat mij betreft van meer moed getuigd als deze commissie zich had opgesteld als Thomas Höfer van van de  kritische Junge Antroposophen van de Flensburger Hefte (langzamerhand ook binnen antroposofische kring gezaghebbend, behalve in Nederland en wellicht Baälgië, met die gekke ‘Brug’),  die wel durft te stellen: “Indianen stierven aan hun eigen natuur, vrouwen baarden door het lezen van negerrromans mulattenkinderen, de Franse taal is een leugentaal: Met het oog op deze en andere uitspraken kan men moeilijk ontkennen dat Steiners kennis van zwarten, Indianen en anderen, zelfs voor de toenmalige tijd, mild uitgedrukt niet bijzonder vooruitstrevend was” (Jeurissen, p. 12). Er zijn dus zelfs antroposofen die het wel kunnen, maar nee, volgens de commissie is er ‘géén sprake van Rassenleer’.
De belangrijkste conclusie die je uit lezing van de Volkszielen kunt trekken is dat de rassenleer naadloos wordt geïntegreerd in een groter verband. Daarmee is het een volkomen consistent en met de rest samenhangend onderdeel van Steiners totaalvisie. Dit is wat anders dan wat veel antroposofen van nu ons willen doen geloven. Het gaat hier niet om een paar uitglijders. Alles wat er in de Volkszielen wordt beweerd past consequent in het grote verhaal, zoals uiteengezet in bijvoorbeeld ‘De Akasha Kroniek’, of ‘Theosofie’. De rassenleer is ingepast in de notie van de menselijke driegeleding (lichaam, ziel en geest), de vier menstypes en het ‘zo boven, zo beneden principe’ van de Hermetica (de macrokosmos, in dit geval de planeten, beïnvloeden verschijnselen in de microkosmos, de aarde, zie hier de oorspronkelijke tekst van de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus, die ook voor Steiner erg belangrijk was), de levensloop van de mens en de wet van Kharma en reïncarnatie en de daarmee samenhangende ‘Aarde-Evolutie’ en de ‘wortelrassen’ (zie verderop bij Helena Blavatsky). Daarmee is het een volstrekt logisch en consistent onderdeel van de antroposofische holistische levensfilosofie van alles hangt samen met alles. Geen uitglijder dus, maar een wezenlijk aspect van de antroposofie. ‘De Volkszielen’ is geen rariteit of een exces binnen het oeuvre Steiner. Je zou het bijna op een bepaalde manier briljant vinden hoe volmaakt het in de rest past. Ik zal hier niet ontkennen dat ik er enige bewondering voor heb, hoe groot mijn inhoudelijke bezwaren en zeker ook weerzin zijn. Je moet het maar kunnen; zo’n oeuvre en ideeënstelsel opbouwen dat zo consequent in elkaar zit, dat alles klopt met alles. Ik zie zeker de schoonheid van de theorie, los van het feit dat het over ‘mensenrassen’ gaat en dat zo’n gesloten allesomvattend wereldbeeld mij ook te benauwend is. Denk dat daar ook de verleiding en het gevaar in zit. ‘Het is een zienswijze, waarin de ethiek geheel achter de occulte horizon verdwijnt; niet de mens telt, maar het principe’, besluit Jan Willem de Groot zijn artikel ‘Kosmisch racisme’ en ik denk dat hij gelijk heeft. Daarom zijn er ook zoveel dogmatici en zelfs fanatici. Denk ook dat zo’n metafysisch ‘verklaring voor alles model’ uiteindelijk alleen maar tot blikvernauwing en oogkleppen leidt. Bij sommige, niet al te intelligente bewonderaars zelfs tot zulke oogkleppen dat je in de Holocaust een vuur van gerechtigheid kunt zien. Of dat je zo vast in je gesloten wereld zit dat je met krankzinnige beweringen kunt komen als ‘Ahriman handelt met voorkennis in de ‘Anglo-Amerikaanse wereld’, zoals onze vrienden bij ‘De Brug’. Het kan dus echt leiden tot kokende Ethiopiërs en natte kabouters.
Overigens was Rudolf Steiner zelf heel expliciet over de duiding van zijn leerstellingen; hij vond dat de antroposofie niet gezien kon worden als een grabbelton, waaruit je vrijblijvend een paar elementen kon consumeren. Het was het hele pakket of niets (zie Jacob Slavenburg p. 101). Geen gezwam, tenzij je het allemaal gezwam vindt dus. Je kan Steiner veel verwijten, maar niet dat hij inconsistent was. Hoe ironisch dat nu zijn grootste supporters (de AViN, Commissie Baarda) wanhopig proberen aan te tonen dat hij dat wel was.
De enige twee in opspraak geraakte Steinercitaten dat ik als uitglijders kan zien, dat wil zeggen, niet kan inpassen in zijn totaalvisie zijn: ‘Ik ben er persoonlijk van overtuigd, dat als we nog een paar negerromans te verwerken krijgen, en we geven die negerromans in de eerste tijd van de zwangerschap aan zwangere vrouwen te lezen, dan hoeven er helemaal geen zwarten meer naar Europa te komen om voor mulatten te zorgen – dan ontstaat puur door het geestelijk lezen van die negerromans een groot aantal kinderen in Europa die helemaal grijs zijn, mulattenhaar hebben, die er als mulatten uit zullen zien!’ (uit een lezing in Dornach uit 1922) en ‘Het jodendom heeft zichzelf al lang overleefd, heeft geen rechtvaardiging binnen het moderne leven der volkeren, en dat is een fout van de wereldgeschiedenis, waarvan de gevolgen niet kunnen uitblijven. We bedoelden hier niet alleen de vormen van de joodse religie, maar vooral ook de geest van het jodendom, de joodse manier van denken’ (beide Commissie van Baarda, uit de Groene). Nogmaals, wat betreft antisemitisme bij Steiner lopen de meningen uiteen (zie hierover dit Zwitserse artikel http://www.cjp.ch/artikel/anthroposophie.htm. Zie ook dit artikel over de kwestie in het Zwitserse Solothurn http://www.welt.de/welt_print/article1411569/Wie_antisemitisch_war_Rudolf_Steiner.html).
Vooruit, nog een over die door de duistere Saturnus bezeten indianen: ’Ten tijde van de Atlantische ontwikkeling moest het beendergestel voor een bepaalde tijd buigzaam blijven, zodat het omgevormd kon worden. Er bleven bevolkingsgroepen van wie het beendergestel te vroeg verhardde en bleven als gedegenereerd mensenras achter. Ze konden zich niet aanpassen in de verhoudingen in de na-Atlantische tijd, en de laatste overblijvenden zijn de Amerikaanse Indianen. Zij waren gedegenereerd’ (uit Jeurissen, pp. 9 en 16.). Pijnlijk als je bedenkt hoeveel volstrekt naïeve ‘Indianen-enthousiastelingen’ er tussen de ‘Naturfreund-angehauchte sofen’ rondlopen. Heb een paar keer dit citaat aan dat soort mensen voorgelegd, verbijstering en verslagenheid alom. Kan me van heel vroeger trouwens herinneren dat er in de Jonas een jubelverhaal stond dat er een Vrije School was gesticht in een Indianenreservaat in de South Dakota in de VS, bij de Lakota, de roemruchte Sioux. Gaat zo goed samen, natuurvriendelijke indianen en natuurvriendelijke sofen. Allebei ook zo diep spiritueel. Denk niet dat die zendelingen of die indianen de Volkszielen hebben gelezen, want (over de ‘wetmatigheden’ die het lot der mensenrassen bepaalt) ‘Wo die große Bewegung der Menschheit in Betracht kommt, da darf keine persönliche Sympathie und kein persönlicher Enthusiasmus mitspielen. Denn nicht darauf kommt es an, sondern darauf, was in den großen Gesetzen des Menschentums bedingt ist.’ (Die Mission, p. 86). Je zou bijna wensen dat Tatanka Yotanka (Sitting Bull) uit zijn graf op zou staan om, in navolging van zijn grote en roemruchte overwinning bij de Little Bighorn in 1876 op Generaal Custer en het Zevende Cavelerie Regiment van het Amerikaanse leger dat tot de laatste man werd afgeslacht, de boel weer schoon te komen vegen en deze drammerige zwevers en spirituele kolonisten, met hun ‘Finsteren Saturn’, zijn domein uit te trappen.
De twee laatste citaten zijn liggen overigens geheel in de lijn van de bovenstaand uiteen gezette astrologische rassenleer en de analogie van de leeftijdsfases van de mens en zijn vanuit dat model goed te verklaren. Zie verder ook een beschouwing op de website de Brug, waarin ontkend wordt dat er bij Steiner sprake is van racisme, maar waar vervolgens de rassenleer welhaast enthousiast wordt samengevat en triomfantelijk wordt aangeprezen: http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b14rac.htm. Overigens zou ik deze fundamentalisten op een punt op hun eigen leer moeten corrigeren. Zij beweren dat deze rasverschillen slechts tot het eind van de Atlantische tijd golden. Dit is niet juist. Als Steiner het over het uitsterven van de indianen heeft, spreekt hij over zijn eigen tijd, of hooguit eind negentiende eeuw. Steiner ‘citeert’ zelfs een Indiaans stamhoofd om aan te tonen dat eind negentiende eeuw de indianen zouden zijn blijven hangen in de Saturnussfeer en niet zouden zijn bezield door de invloed van Venus, Mars, of Jupiter en daarom gedoemd waren te verdwijnen. Steiner: ‘Dadurch hat er nicht mit aufgenommen das, was die Venus-, Merkur-, Mars- und Jupiter-Geister bewirkt haben im Osten. Durch dieses haben sich gebildet alle die Kulturen, die in Europa in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zur Blüte gebracht wurden. Das alles hat er, der Sohn der braunen Rasse, nicht mitgemacht. Er hat festgehalten an dem Großen Geist der urfernen Vergangenheit. Das, was die anderen gemacht haben, die in urferner Vergangenheit auch den Großen Geist aufgenommen haben, das trat ihm vor Augen, als ihm ein Blatt Papier mit vielen kleinen Zeichen, den Buchstaben, von welchen er nichts verstand, vorgelegt wurde. Alles das war ihm fremd, aber er hatte noch in seiner Seele den Großen Geist. Seine Rede ist uns aufbewahrt; sie ist bezeichnend, weil sie auf das Angedeutete hinweist, und sie lautet etwa so: “Da in dem Erdboden, wo die Eroberer unseres Landes schreiten, sind die Gebeine meiner Brüder begraben. Warum dürfen die Füße unserer Überwinder über die Gräber meiner Brüder schreiten? Weil sie im Besitze sind dessen, was groß macht den weißen Mann. Den braunen Mann macht etwas anderes groß. Ihn macht groß der Große Geist, der zu ihm spricht in dem Wehen des Windes, in dem Rauschen des Waldes, dem Wogen des Wassers, in dem Rieseln der Quelle, in Blitz und Donner. Das ist der Geist, der für uns Wahrheit spricht. Oh, der Große Geist spricht Wahrheit! Eure Geister, die ihr auf dem Papiere hier habt, und die dasjenige ausdrücken, was für euch groß ist, die sprechen nicht die Wahrheit”. So sagte der Indianerhäuptling von seinem Standpunkte aus. Dem Großen Geiste gehört der braune Mann, der blasse Mann gehört den Geistern, die in schwarzer Gestalt als kleine zwerghafte Wesen -er meinte die Buchstaben – auf dem Papier herumhüpfen; die sprechen nicht wahr. – Das ist ein welthistorischer Dialog, der gepflogen worden ist zwischen den Eroberern und dem letzten der großen Häuptlinge der braunen Männer. Da sehen wir, was dem Saturn mit seinem Wirken angehört und was aus dem Zusammenwirken mit anderen Geistern in einem solchen Momente, wo zwei Richtungen sich begegnen, auf der Erde entsteht’. (‘Die Mission’, pp. 123-124).
Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid geen werkelijk citaat van een indiaans stamhoofd en is wellicht verzonnen. Er circuleerden in die tijd meer van dat soort teksten in Amerika, zoals het beruchte ‘Manifest Desteny’, geschreven om de kolonisatie van de Indiaanse gebieden een morele en zelfs religieuze rechtvaardiging te geven, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_Destiny#Native_Americans Ook de in New Age kringen populaire ‘toespraak’ van Chief Seattle is hier een voorbeeld van; in werkelijkheid vroeg Seattle van de Dwamish Indianen het Amerikaanse leger om ondersteuning om zijn vijanden een kopje kleiner te maken). Bram Moerland haalt dit citaat overigens ook aan (de Nederlandse vertaling uit 1980 van Vrij Geestesleven). Moerland zegt: ‘En om zijn gelijk te bevestigen citeert Steiner tot slot uit de toespraak die het Indiaanse opperhoofd kennelijk bij die gelegenheid hield. Ik lees daar iets heel anders in. Maar oordeelt u zelf.’ Vervolgens komt precies hetzelfde citaat in de Nederlandse vertaling, waarvan hier het slot: ‘Dat is de Grote Geest die voor ons de waarheid spreekt. O, de Grote Geest spreekt de waarheid. De geesten die gij hier op papier hebt en die uitdrukken wat goed voor u is, die spreken niet de waarheid’. Moerland concludeert, na volgens mij deze passage correct te hebben geciteerd, want het is de exacte vertaling van de Duitse tekst, zoals iedereen hier kan constateren: ‘En daar wil ik mij graag bij aansluiten. Nee, niet de geesten die Steiner in zijn boeken oproept spreken niet de waarheid. Wat dat soort geesten kunnen aanrichten weten we ondertussen. Maar wat kennelijk velen niet weten is dat deze ideeeën nog steeds worden onderwezen op de Vrije School. En Maarten Ploeger zegt in ‘Antroposofie ter discussie’ (Maarten Ploeger is een leraar aardrijkskunde op een vrije school en leverde in 1980 een bijdrage aan het boek ‘Antroposofie ter discussie’, eerder verschenen in ‘Jonas’, waarin hij onverkort Steiners racisme verdedigde, veel aangehaald door Moerland en Jeurissen, FS) ‘Zo betekende de confrontatie met de blanke expansiedrift voor de Indianen meer dan een reeks ongelijke oorlogen. De Indiaanse cultuur had à priori de bevattelijkheid om hieran te gronde te gaan’. Er zijn mensen die het nooit leren’ (Moerland, p. 21-22).
Ik ben kan me goed in de interpretatie van Moerland vinden, alleen denk ik dat zelfs die toespraak een vervalsing is. In die tijd circuleerden er simpelweg niet zoveel uitgeschreven toespraken van Indianen in Europa. Bovendien ken ik deze woorden niet uit een van de weinige beroemde redevoeringen, die wellicht wel Europa hebben bereikt, of het zou weer moeten gaan om de zoveelste verminking van de woorden van Chief Seattle. Wel huiveringwekkend dat deze mogelijke woorden van een indiaans stamhoofd op deze manier worden ingezet, dat zou iedereen beamen die een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de prairie oorlogen van eind negentiende eeuw. Precies het tegenovergestelde van wat waarschijnlijk de intentie was (Steiner zelf kon pas goed met verminkte of vermeende citaten manipuleren, NB zonder bronvermelding, Commissie van Baarda). Laten we niet vergeten dat de westerse uitroeingscampagne op de indianen, wellicht de grootste volkerenmoord uit de geschiedenis is (zij het verspreid over vier eeuwen, van 1500 tot 1900, om preciezer te zijn, op het Amerikaanse vaste land van de Spaanse invasie van het Azteekse rijk in 1519 tot Wounded Knee in 1890). Maar nu komt het, Steiners opmerkingen over de indianen en ‘andere rassen’ gaan dus niet om een ver verleden, zoals er in de Brug en door vele andere antroposofen gesteld wordt; Steiner bespreekt de contemporaine situatie, of die toespraak nu echt is of niet. Dit gaat namelijk over de situatie aan het eind van de negentiende eeuw (periode 1860-1890, dus tot aan de slachting bij Wounded Knee, waar Christof Wiechert het over had).
Het meest beslissende argument tegen de bewering uit de Brug is dat Steiner, wanneer hij de rassen in analogie met de levensloop van de mens bespreekt, hij  expliciet zegt: ‘Diese Linie besteht auch für unsere Zeit’. Hiermee lijkt mij de bewering van dat het om een ver verleden zou gaan volledig van tafel is geveegd. Het gaat dus wel degelijk over de eigen tijd.  Wel nauwkeurig lezen, is mijn advies aan deze fundamentalisten. Het blijft prijsschieten met onze antroposofische zuiderburen.

De prehistorie volgens de antroposofie, na de ondergang van Atlantis (volgens een kaartje uit ‘de Brug’, bij het artikel ‘Waarom geen Chinese cultuurperiode?’). Hoewel het met de grote lijnen al flink mis is, is het aardig om te zien hoe dit zich ook vertaalt tot in de kleinste details. De ‘Akkadiërs’ bijvoorbeeld, zijn Semitisch (het Akkadisch is de oudste bekende Semitische taal uit Mesopotamië). Hoewel ‘de Brug’, met hun Holocaustontkenningen en verhandelingen over UFO’s, wellicht kan worden afgedaan als een extremistische rariteit binnen het hedendaagse spectrum van de antroposofie geeft dit kaartje een getrouwe weergave van wat er wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van Steiners ‘Akasha-kroniek’.

 

De Theosofen

Hoewel de meer orthodoxe antroposofen graag doen geloven alsof het meeste door Steiner zelf bedacht is, heeft hij een groot deel overgenomen van het gedachtegoed van Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), een Russisch medium en de grondlegster van de Theosofie. Dit is trouwens een ernstig taboe in rechtzinnige antroposofische kringen; Steiner is nu eenmaal uniek en alles is aan hem geopenbaard. Hooguit wordt er door gelovige antroposofen gezegd dat zij beiden door hun gaven hetzelfde zagen, maar dat Steiner itt Blavatsky ook daadwerkelijk begreep wat hij middels zijn gaven kon waarnemen. Bram Moerland zegt overigens dat Steiner Blavatsky simpelweg geplagieerd heeft (p. 17). Dat is inderdaad de enige conclusie als je de mogelijkheid van helderziende waarneming uitsluit; nergens doet Steiner aan bronvermelding. Maar niemand kan ontkennen dat de banden er zijn. De breuk met de Theosofie was een pijnlijke, maar de invloed van Blavatsky op het antroposofische denken is onmiskenbaar.
Blavatsky’s twee belangrijkste, overigens kolossale werken zijn de tweedelige ‘De Geheime Leer’ (’Cosmogenesis’ en ‘Antropogenesis’) en ‘Isis ontsluierd’. Na te jong in het huwelijk te zijn getreden, begon HPB (zo wordt ze door haar volgelingen genoemd) op 17 jarige leeftijd te reizen. Ze beweerde dat ze op eigen gelegenheid het gesloten land Tibet was binnengedrongen. Ze zou daar ‘de Meesters’ hebben ontmoet, die haar inwijdden in een geheime en verborgen esoterische kennis, het alomvattende verhaal van het ontstaan van de kosmos en de lotsbestemming van de mens. Deze Meesters zouden haar later telepathisch de ‘Geheime Leer’ dicteren (Schell 224-226).
Volgens de Geheime Leer is de mensheid tot ontwikkeling gekomen in een aantal tijdvakken of aarde toestanden. In het begin zou de aarde nog nauwelijks een materiële verschijningsvorm hebben. Toch was de mens toen al aanwezig, zij het als geestelijke kern. In de loop der verschillende tijdvakken (Polaris, Hyperborea, Lemurië, Atlantis en het huidige na-Atlantische) zou de geest zich steeds meer hebben verdicht tot materie, tot onze huidige verschijningsvorm (aan het eind van de Atlantische periode). Opvallend is het gebruik van de term ‘Wortelras’ (‘root-race’ bij Blavatky, ‘Wurzelras’ bij Steiner). Er wordt gesproken van bijvoorbeeld het vierde wortelras (Atlantiërs) of het vijfde wortelras (Ariërs). Ook wordt er gesproken van ‘sub-races’ of ‘onderrrassen’, in ons na-Atlantische tijdvak van bijvoorbeeld het ‘oud-Perzische onderras’. Bedoeld wordt hiermee ‘cultuurperiode’, op dat moment de dominante cultuur in de mensheidsontwikkeling. De term wortelras is trouwens de sleutel tot het rassenbegrip van zowel HPB als Steiner, wat antroposofen en theosofen van nu ook mogen beweren. Het begrip wortelras zou niets te maken hebben met de huidige bestaande mensenrassen. Niets is minder waar. Er is wel degelijk een connectie. HPB legt dit heel duidelijk uit, zelfs geïllustreerd met de ‘Rassenboom’ (zie fig. 2, meer toelichting  onderaan artikel), een soort stamboom (in ‘De Geheime Leer’, Deel II, ‘Antropogenesis’, ‘Eerste Gedeelte’, ‘Aanvullende commentaren op Stanza XII’, ‘De Rassenboom’, in de jubileum uitgave van de Theosofische Verening, afd. Nederland, Den Haag, 2e druk, 1968, p. 381, onderste helft van de pagina, met bovenstaand nog 19 regels tekst. Staat ook nog apart vermeld in de inhoudsopgave, dus je kan er niet omheen). Deze overdreven nauwkeurige bronvermelding omdat de commissie van Baarda beweerde dat bepaalde critici van HPB en Steiner niet in staat waren om de betreffende sleutelpassages precies aan te wijzen in HPB’s duizenden pagina’s tellende werk, waarbij de paginanummering, toegeven niet heel erg praktisch, per subgedeelte weer opnieuw begint. Hiermee probeerde de commissie zelfs de integriteit van deze critici in twijfel te trekken. Bij deze dus. Overigens noemt ze op de tegenover liggende pagina ervoor (p. 380) de ‘Aryo-Atlantiërs’, of het ‘Arische Ras’, het ‘Vijfde Wortelras’ (de filosoof Bram Moerland wijst hier ook al op in zijn brochure ‘Rassenleer met charisma’, uit 1989, p. 10). Ook op p. 688 spreekt zij nadrukkelijk van het ‘blanke, Arische, vijfde wortelras’, dat zij afzet tegen het ‘gele ras en het Afrikaanse negerras, met hunne kruisingen’, waarna zij vervolgt met de mededeling dat ‘Roodhuiden, Eskimo’s, Papoea’s, Australiërs, Polinesiërs, enz. enz. zijn allen aan het uitsterven. Zij die inzien dat elk wortelras een toonladder van zeven onderrassen doorloopt zullen het ‘waarom’ begrijpen. De incarnerende ego’s zijn aan hen voorbij gegaan, om ondervinding te doen in een beter ontwikkelde en minder door ouderdom versleten stammen, en hun vernietiging is derhalve een Kharmische Noodzakelijkheid’. Deze uitspraak liegt er niet om lijkt me, overigens geheel correct geciteerd door Bram Moerland op p. 13. Weliswaar zijn de wortelrassen uit de eerdere werelden nog niet stoffelijk (Steiner en Blavatsky spreken van een geleidelijke evolutie van een geestelijke, immateriële verschijningsvorm naar de stoffelijke vorm die we nu kennen), maar de stoffelijke verschijningsvorm heeft in de Atlantische tijd haar vorm gekregen. Dus als er vanaf dat moment van ‘rassen’ wordt gesproken kunnen we veilig aannemen dat het over het rasbegrip gaat dat we nu kennen. Vandaar Steiners opmerkingen over de Indianen, van wie het beendergestel te vroeg verhardde. De indianen hadden dus al in een te vroeg stadium hun materiële verschijningsvorm gekregen en ‘zijn nu decadent geworden’. Hoe dit precies zit is een van de lastigste aspecten van de antroposofie (en theosofie). Het beste kan ik verwijzen naar een schema, uitgetekend door de bioloog en antroposoof Hermann Poppelbaum in 1928 (zie fig. 3, toelichting onderaan artikel).  Ook de Brug, nooit te beroerd om de zaken duidelijk uit te leggen, vat de geschiedenis van de Atlantiërs en de Ariërs nog eens bondig samen in het artikel met de buitengewoon sympathieke en veelbelovende, alsmede à-historische en onzinnige titel ‘Waarom geen Chinese cultuurperiode?’ ( slechts 5000 jaar beschavingsgeschiedenis, dit terzijde http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b18chincul.htm). Let op de bijna aandoenlijke mededeling ‘De moderne wetenschap vindt de geesteswetenschap al sowieso onzin’. En terecht lijkt me, zeker in dit geval. maar we wisten al dat Ahriman zich ook had genesteld in de moderne wetenschap. Bij dit onthullende artikel is ook een kaartje weergegeven waarop heel duidelijk wordt aangegeven waar de bron van het Arische ras zich zou bevinden (cruciaal voor zowel Steiner, Blavatsky als de ‘Ariosofie’). In het begeleidende artikel vinden we het volgende Steinercitaat: ‘Alles wat bij de Toeraniërs decadent was, werkte eliminerend en omvormend bij het Hebreeuwse volk’, uit ‘Het Mattheus-Evangelie’ (niet te verwarren met het Evangelie uit de Bijbel, maar Steiners lezingencyclus uit 1910). Dit lijkt waarempel nog een antisemitische uitspraak. Steiner vervolgt met: ’dat de oude Atlantische helderziendheid bij de Hebreeuwen zich niet manifesteerde in een lager astraal helderzien, maar naar binnen sloeg en het innerlijk leven organiseerde’. Verder zegt Steiner: ‘De prometheïsche denkkracht, die de Arisch-Kaukasische mensheid in de na-Atlantische periodes moest ontwikkelen, wordt vooreerst met het hoge rotsgebergte van het hoofd verbonden, het Jupiter-denken krijgt een zetel in de hersenen’. Dit soort praat kenden we al uit ‘de Volkszielen’. Wat is die ‘Brug’ toch een bruikbare bron van informatie, hoe alles zo ongeremd en ongeneerd het web op wordt geslingerd.  Verder staat er dat zowel de Chinezen als de Semieten afstammen van de ‘Oer-Toeraniërs’ (daarom zijn ze allebei ‘goed in de handel’) en staan de Chinezen in een ‘Luciferisch licht’. Beide rassen (Chinezen en Semieten) zijn overigens ‘zeer oorlogszuchtig’. Het verhaal van de ‘Oer-Toeraniërs’ staat ook nog uitgebreid beschreven in de ‘Akasha-kroniek’. Zij gebruikten hun krachten slechts voor ‘het bevredigen van hun grillige wensen en begeerten’ (p 31-32). Nee er is echt ‘géén sprake van rassenleer’.
Maar terug naar Helena Blavatsky en de geschiedenis van aarde evolutie en de wortelrassen. De nu verdwenen continenten, ‘aardetoestanden’ of ‘werelden’, waarop deze geschiedenis van duizenden, zo niet miljoenen jaren, van wortelrassen en catastrofes zich allemaal zou hebben afgespeeld zijn achtereenvolgens Polaris (waar de polen in de tropen lagen en de evenaar een ring van ijs was?!), Hyperborea, Lemurië, Atlantis en nu zijn wij er (er zullen overigens na ons nog een paar ‘werelden’ komen, staat ook uitgelegd op die handige website ‘de Brug’, onder de ‘A’ van ‘Aarde-Evolutie’ http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b52a.htm#006 en zie ook de ‘C’ van ‘Cultuurperiode’). Het wortelras van deze tijd wordt natuurlijk gevormd door de Ariërs, een notie die in zijn geheel door Steiner is overgenomen. Het staat zelfs nog vermeld in moderne uitgaves van Steiners ‘Aksaha-kroniek’, hoezeer de term ‘ras’ verder ook is weggezuiverd. Zijn ze kennelijk vergeten, of zijn de Ariërs, de ontwikkelaars van de ‘denkkracht’ (p. 25, Pentagon uitgave 2004) toch te belangrijk om te schrappen, ondanks de eventueel op te lopen PR schade? Steiner: ‘Elk tijdperk heeft fysieke en geestelijke eigenschappen die totaal verschillen van de eigenschappen van het voorafgaande tijdperk. Terwijl bijvoorbeeld de Atlantiërs het geheugen en alles wat daarmee samenhangt tot ontwikkeling brachten, is het thans de taak van de Ariërs de denkkracht en wat daartoe behoort te ontwikkelen’. Weet niet of ik dit naïef of schaamteloos moet vinden in het ‘post-Commissie van Baarda tijdperk’ (ondanks alle ’slordigheden’ en wellicht verkeerde conclusies, was er toch beloofd dat dit soort teksten vanaf nu geannoteerd zouden worden uitgegeven?). Maar goed, er was ook ‘géén sprake van rassenleer’, dus niets aan de hand. Wat dat betreft zijn de Theosofen iets slimmer en wordt er in moderne uitgaven van ‘De Geheime Leer’ gesproken van het ‘Adamische Ras’, waar vroeger ‘Arische Ras’ stond. Steiner heeft dit model overigens ook een keer uitgetekend, vergelijkbaar met de schema’s uit de Volkszielen en Blavatsky’s rassenboom (zie fig 4, toelichting onderaan artikel). Hierin noemt hij de apen en de indianen ‘decadente aftakkingen’ van van de rechte lijn van het Atlantische wortelras naar de hedendaagse Europeanen.
Blavatsky beweert verder dat de mens niet afstamt van de aap, maar dat de apen afstammen van gedegenereerde mensenrassen, die in de Atlantische tijd gingen copuleren met draken. Dat waren dan waarschijnlijk die dinosaurussen, waar wij nu de fossielen van vinden. Moet wel heftig zijn geweest. Hoe dan ook interessant. Dit is nog iets pikanter dan ‘Jurassic Park’ of wat de hedendaagse creationisten ons willen voorschotelen. Die HPB was niet alleen een avontuurlijke reizigster maar had ook een avontuurlijke geest. Zie verder een wat ironische, maar zeker geen onjuiste samenvatting van het Theosofische gedachtegoed ‘Kharmische noodzakelijkheden’ door journalist Rene Zwaap, oorspronkelijk verschenen in de Groene Amsterdammer, te vinden op de site van FOK: http://forum.fok.nl/topic/656258. Bovenstaand vind je overigens eerst een iets ruwer betoog, ‘Bloed is een heel bijzonder sap; Nazisme en antroposofie’, dat ik ook grotendeels onderschrijf, al lijkt de titel wel heel erg grof. De boventitel is overigens een uitspraak van Steiner zelf. Ook in die beschouwing wordt de link uitgelegd met de Theosofie en ook met een andere duistere afsplitsing, de Ariosofie (zie hiervoor ook het artikel van Jan Willem de Groot). Zie voor een aardige biografische schets van Helena Blavatsky de boekbespreking van Sjoerd de Jong uit NRC Handelsblad http://www.nrc.nl/W2/Lab/HAL11/011.html
Overigens kun je het ook wel zonder ingewikkeld zoekwerk wel een saillant detail vinden. Als motto geeft HPB ‘De Geheime Leer’ weliswaar: ‘Dit werk wijdt ik aan alle ware Theosofen van alle landen en alle rassen’, maar in haar ‘Voorbericht’ gaat het van ‘de Groote Adepten van het Arische Ras en den invloed aantoont van de occulte wijsbegeerte op het levensgedrag van…enz.’. Deel I Cosmogenesis, Eerste Gedeelte, p. 1, eerste allinea, negende regel. Echt heel moeilijk terug te vinden, Commissie van Baarda. Dat ‘Arische ras’ is denk ik ook helemaal niet zo belangrijk, als dat het eerste is waarover je begint in een werk van duizenden pagina’s dat pretendeert het ontstaan van de kosmos en de zin van het bestaan te verklaren. Ook bij Steiner stond dit ‘Arische ras’ wel erg centraal in zijn visie op de menselijke evolutie (zie figuur 5).
Natuurlijk, het begrip Wortelras behelst in eerste instantie ‘de mensheid’, al dan niet stoffelijk aanwezig in een bepaald tijdperk (pas vanaf Atlantis in fysieke vorm). Als Blavatky en Steiner van ‘onderrassen’ spreken bedoelen zij een cultuurperiode. Toch is dit concept wel erg vermengd met ‘rasdenken’. Wij leven nu in de tijd van het vijfde wortelras, de tijd van het ‘Arische ras’. De cultuurperiodes, of onderrassen die aan ons vooraf zijn gegaan zijn de ‘Oud Indische’, de ‘Oud- Perziche’, de ‘Egyptische-Babylonische’ en de ‘Grieks Romeinse’. Wel zijn dit allen ‘Arische’ culturen (volgens de antroposofie en de theosofie althans). Indianen, die hebben geen cultuurperiode. Chinezen ook niet (zie het artikel uit de Brug). Dus al zijn de begrippen wortelrassen en onderrassen vooral te relateren aan tijdvakken, het is en blijft een eurocentrische, zoniet ‘aryo-centrische’ visie op de geschiedenis en wellicht op de zin van de kosmos en het bestaan. Geschiedenis is in de antroposofie en de theosofie een teleologische aangelegendheid, zaken gebeuren nooit door een toevallige samenloop van omstandigheden maar werken naar een doel toe. Verder hebben ‘de Indianen’ zeker een functie, ze zijn wijs en diep spiritueel en hebben nog een binding met de ‘oud-Atlantische mysterieën’, maar op een gegeven moment ‘is hun tijd om’, in de woorden van Blavatsky.
In Steiners woorden:  Sehen Sie sich doch die Bilder den alten Indianer an, und Sie werden gleichsam mit Händen greifen können den geschilderten Vorgang, in dem Niedergang dieser Rasse. In einer solchen Rasse ist alles dasjenige gegenwärtig geworden, auf eine besondere Art gegenwärtig geworden, was in der Saturnentwicklung vorhanden war; dann aber hat es in sich selber zurückgezogen und hat den Menschen mit seinem harten Knochensystem allein gelassen, hat ihn zu Absterben gebracht’( ‘Die Mission’, p. 122).
Met wat voor occulte en metafysische verklaringen Steiner en Blavatsky ook komen, de Theosofie en de antroposofie zijn beiden op zijn minst zwaar besmet door de modieuze rassentheorieën en de koloniale superioriteitsaanspraken uit die dagen, alleen krijgen deze aanspraken een esoterische onderbouwing. Bram Moerland toont mijn inziens overtuigend aan dat de Theosofie, zoals die door Blavatsky is geformuleerd (volgens haar door ‘Oosterse Meesters’ gedicteerd) niet zozeer Oosters is maar in een westerse mystieke traditie staat, gemengd met de Darwinistische Evolutie-leer, waardoor er in feite een soort ‘neo-religie’ is ontstaan, overigens een typisch negentiende eeuws fenomeen. Zo is de ‘val van de hogere geest in de lagere stof’ een westers gnostisch concept, dat vervolgens weer is vermengd met het net opgekomen Darwinisme (Moerland, p. 9). Voeg daarbij de westerse koloniale opvattingen over rassen bij, vermengd met een exotistisch sausje (’oriëntalistisch’ zou Edward Said het omschrijven, maw elementen die volgens de westerse perceptie typisch oosters zouden zijn) en je hebt de basisingrediënten van het theosofische gedachtegoed. Als je met Edward Said wilt schermen (wat de commissie van Baarda probeert) is dit de uitgelezen plaats en context. Het is dus een mengsel van typisch koloniaal racisme en exotisme vermengd met modieus spiritualisme en neo-gnosticisme. Eigenlijk heel negentiende eeuws, precies passend bij de mode van die tijd. Het is denk ik dan ook niet zo verwonderlijk dat juist toen racistische elementen werden vermengd met een soort gnostisch gedachtegoed.  Steiner heeft zich dit gedachtegoed slechts eigen gemaakt, maar heeft het oosterse element weggezuiverd en het verder aangevuld met typisch Duitse romantische elementen. Een tamelijk prozaïsche, maar naar mijn mening waarschijnlijker verklaring dan dat het allemaal op een bovenzintuigelijke wijze zou zijn geopendbaard.
Hoewel Helena Blavatsky niet besproken wordt, zou zij perfect passen in de wereldberoemd geworden studie ‘The invention of tradition’ van de historici Eric Hobsbawm en Terence Ranger (Cambridge 1983). Zij beschrijven hoe in de diverse westerse koloniale rijken in de negentiende eeuw tradities en rituelen begonnen te ontwikkelen om de status quo te rechtvaardigen. Allerlei tradities werden letterlijk ‘uitgevonden’ om de heersende orde een plaats in de geschiedenis te geven. Overigens gold het zelfde voor de opkomende nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen, ook zij ontwikkelden hun eigen ‘tradities’ en ‘geschiedenis’ om hun claims te rechtvaardigen. Blavatsky (en Steiner) putten op een eclectische manier uit verschillende religieuze en spirituele tradities, vermengden deze met toen modieuze ideeën over evolutie en rassen, om zichzelf ook historisch te rechtvaardigen. Zie overigens ook de multi-inzetbare Perzische Ahriman bij Steiner en diverse hedendaagse antroposofen. Zowel de theosofie als de antroposofie hangen aan elkaar van ‘invented traditions’, zowel wat betreft de leer als de ritus en beroepen zich daar ook permanent op om hun universele waarheidspretenties te rechtvaardigen.
Het Tibet avontuur van HPB zou overigens grote indruk maken op occult angehauchte Nazi-kopstukken als Heinrich Himmler en Rudolf Hess. In 1939 werd de Oostenrijkse alpinist Heinrich Harrer, onder het mom van deelname aan een expeditie naar de Nanga Parbat, in het huidige Pakistan, met een opdracht van Himmler Tibet ingestuurd om de geheimzinnige plaats te vinden waar HPB was ingewijd. Dit zou het mysterieuze verborgen koninkrijk ‘Shambala’, ‘Asgartha’, of ‘Shangri La’ zijn, de geheime bron van het Ariërdom (zie het kaartje uit de Brug, bij de uitleg van de Atlantiërs, Toeraniërs, Ariërs en Semieten). Harrer vond dit koninkrijk niet, maar kwam terecht in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa en verbleef een paar jaar aan het hof van de jonge Dalai Lama, met wie hij goed bevriend raakte. In 1949 moest hij Tibet halsoverkop verlaten toen het Rode Leger van Mao het land binnen marcheerde om het te annexeren. Hij schreef over zijn belevenissen een overigens fascinerend boek, ‘Sieben Jahren in Tibet’, later verfilmd als ‘Seven Years in Tibet’, met Brad Pitt in de hoofdrol. Over de werkelijke reden van Harrers reis heeft altijd een waas van geheimzinnigheid gehangen, al is nu op basis van archiefonderzoek, dat door Harrer min of meer is bevestigd, vast komen te staan dat hij is vertrokken met een mystiek getinte opdracht van SS Führer Himmler (Schell 287-294). Dit, maar ook de talloze mystieke Arische genootschappen die er in de loop der tijd hebben bestaan, zoals het Thule Gesellschaft en de Ariosofie, laat zien hoe groot de invloed was van HPB’s openbaringen op de occulte tak van het latere Nazisme. Zie in dit verband ook het verhaal van Karl Haushofer en Hitler, uiteengezet in ‘Bloed is een heel bijzonder sap’.
Steiner was een tijd lang aanhanger van de Theosofie. Zo was hij voorzitter van de Duitse afdeling van de theosofische vereniging, voordat hij zich afsplitste met zijn nieuwe antroposofische vereniging. Steiner en zijn medestanders konden zich er niet in vinden dat prominente theosofen als Annie Besant, door Blavatsky op haar sterfbed aangewezen als haar opvolgster, de Indiase jongen Jiddu Krishnamurti uitriepen tot de nieuwe Messias, de ‘Matreya’ in het theosofische jargon. Charles Leadbeather, een van de leidende figuren van de Theosofical Society en ‘Grootmagiër’, had deze jongen aangetroffen tijdens een wandelingetje in Adyar, in het toenmalige Brits Indië en had ‘iets magisch’ in hem gezien (er zijn geruchten dat het gewoon om een bijslaapje ging van de homoseksuele Leadbeather). ‘Een wonder, een wonder!’ schijnt Annie Besant te hebben geroepen toen ze het nieuws vernam dat de Matreya was gevonden. De ‘vondeling’ werd geïncorporeerd en ingekapseld in de Theosophical Society. De nieuwe Heiland leidde een tijdje een commune in Nederland in de zogeheten ‘Ster kampen’, bij het Overijsselse dorp Ommen, op het landgoed Eerde van Phillip Baron van Pallandt, die zijn beschermheer werd. Uit heel Europa reisden massa’s volgelingen naar de nieuwe ‘Wereld Leraar’, of de ‘Universele Dictator’, zoals hij zonder een greintje ironie ook wel werd genoemd. Op het station van Basel in Zwitserland werd zelfs een apart perron ingericht voor de ‘Ommen-expres’ (net Harry Potter, zou JK Rowling het daar vandaan hebben?). De Theosofie ging meer lijken op de huidige Bhagwanbeweging, de Transcendente Meditatie van de Maharishi Mahesh Yogi, of de Hare Krishna sekte. De oorspronkelijke inhoud van de Theosofie raakte steeds verder op de achtergrond; Krishnamurti ging er zelfs prat op nooit de Geheime Leer in zijn geheel gelezen te hebben. In 1929 maakte hij bekend dat men zich had vergist en dat hij helemaal geen ‘Grote Wereldleraar’ was, althans niet voor dat volk dat jubelend naar de Sterkampen te Ommen was getogen. ‘Jullie hebben deze gebeurtenis, de Wederkomst van de Wereldleraar, achttien jaar afgewacht en kijk eens wat er nu gebeurt. Jullie zijn voor je spiritualiteit afhankelijk van iemand anders. Ik wens niet ieder jaar dezelfde kinderachtige besprekingen. Waarom moet ik onware en huichelachtige mensen hebben die mij volgen, mij, de belichaming van de waarheid?’ Hij vertrok, zijn per zweeftrein gearriveerde schare volgelingen verweesd achterlatend. Als dit allemaal niet zo intens tragisch zou zijn, is het een van de mooiste soaps van de twintigste eeuw geweest. In het geval van Krishnamurti had Steiner dus wel gelijk. Overigens ging Krishnamurti daarna gewoon door; hij vertrok naar Amerika en stichtte een nieuwe commune, in Ojai in Californië. (Rene Zwaap, ‘Jiddu Krishnamurti’, de Groene Amsterdammer, 27-09-1995, en Hulpas en Nienhuys, pp. 226-227).

De volgelingen

De theorie van de theosofie en de antroposofie is grotendeels dezelfde, alleen hecht Steiner een groter belang aan de komst van Christus op aarde (de theosofie is meer oosters geïnspireerd). Verder heeft Steiner, itt Blavatsky, talloze praktische toepassingen voor zijn leer ontwikkeld, zoals onderwijs (Vrije School), de biologisch dynamische landbouw (de BD, een op astrologie en ‘Bauerntum Romantik’ geschraagde ecologische landbouw, met gebruik van ‘koehoornpreparaten’, waarbij zelfs sprake is van een ‘astrologische zaaikalender’), de antroposofische geneeskunde (samen met de Nederlandse arts Ita Wegman) en zelfs een ‘kerk’ (de Christengemeenschap).
Het Christelijke element is voor de antroposofen overigens erg belangrijk, maar ook dat aspect wordt door sommige Steinervolgelingen nog weleens verhaspeld met hele andere opvattingen. Een zekere Rudolf Meyer, schrijver van het boekje ‘Het mysterie van de Graal’, Stuttgart, 1958, in Nederland uitgegeven door Christofoor, Zeist, beweert dat slechts het Germaanse ras ontvankelijk zou zijn om de oorspronkelijke ‘Christusimpuls’ door te geven (een vaag maar heel belangrijk begrip in de antroposofische lectuur). De Kelten hebben deze een paar eeuwen mogen bewaren, beschermd tegen de ‘decadente Roomse-Semitische Kerk’ en ander, al dan niet ingefluisterd door vriend Ahriman, mediterraan volk. Een kosmische kracht heeft echter de Kelten doen verdwijnen (p. 51) en het is nu aan de Germanen om deze ‘Christusimpuls’ uit te dragen. Wanneer ‘de steen uit Lucifers kroon wordt geslagen’ zal de Christusimpuls en het graalbloed indalen ‘ook in het meest verontreinigde bloed van de laagste rassen’, (p. 152). Dit van de realiteit losgezongen gebral komt overigens niet van Steiner zelf. Steiner formuleert het bij mijn weten ook nooit zo lomp, dus dit lijkt me wel echt een exces (hoewel de ‘negerromans’ en het ‘mulattenhaar’ er ook mogen zijn). Lijkt ook meer op ‘Lord of the Rings’. Zie ook de parallel met de ‘Da Vinci Code’, maar dan in een racistische variant. Overigens kent de antroposofie niet een duivel maar twee, Lucifer en Ahriman. De duivel van binnen en de duivel van buiten, maar dat voert wat ver om dat hier toe te lichten. Wel gek trouwens dat er opeens een samenwerkingsverband wordt gezien tussen de Arabieren/Joden enerzijds (dat zijn nl. de semieten) en de Rooms Katholieke Kerk anderzijds. Volgens mij zijn die elkaar de afgelopen 2000 jaar vooral elkaar in de haren gevlogen, en ja, die Germanen mochten meedoen met de Roomsen maar deden er voor het grootse deel van de tijd niet zo veel toe, al mochten Karel de Grote en later de Duitse Keizer soms stevig hun zegje doen. Maar elders konden we ook al lezen dat er geen Chinese cultuurperiode is geweest. Je kunt de aanhangers van de antroposofie veel verwijten, maar niet dat ze last hebben van enig historisch inzicht.
Het is overigens een bewuste keuze van Steiner, de antroposofen en de Vrije School dat je op de lagere en middelbare school geen inleiding krijgt in het gedachtegoed van de antroposofie. Wel krijg je allerlei zaken mee waarbij niet wordt uitgelegd dat het slechts opvattingen van Steiner en zijn geestverwanten zijn. Zo leer je bij het vak geschiedenis dat de ontwikkeling van de beschaving begonnen is in Atlantis en door een zekere Manu (een soort Atlantische Noach die het in de golven verzinkende Atlantis wist te ontkomen) naar het oude India is gebracht. Via Perzië, waar die dekselse Ahriman aan boord stapte (toen nog de duistere tegenhanger van de lichtgod Hormuzd, thans handelaar met voorkennis in de Anglo-Amerikaanse wereld), werd het licht naar Egypte en Griekenland gebracht en vanaf daar kwam het via Rome bij ons, de Germanen (zo is het mij althans voorgeschoteld in de vijfde klas van de lagere school, overigens met de beste intenties door oprechte en bevlogen leerkrachten, maar het is nu eenmaal de leer). Dit is puur Steiner en Blavatsky en heeft weinig te maken met de hedendaagse inzichten over de geschiedenis van de oudheid. Zie hiervoor wederom het Brug artikel ‘Waarom geen Chinese Cultuurperiode?’, http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b18chincul.htm.
Dat je niet meteen de hardcore leerstellingen van de antroposofie op de lagere school op je dak krijgt is nog wel te begrijpen. Dat je het ook niet op de middelbare school krijgt, in de vorm van een vak als ‘antroposofische levensbeschouwing’ is echter een dogmatische richtlijn. Dat heeft alles te maken met het idee dat de antroposofie zichzelf ziet als een inwijdingsleer, zoals het vroege Christendom ook zou zijn geweest (zeggen de sofen althans). Verder moet, volgens Steiners ‘Vrije opvoedkunst’, een kind moet zich eerst zintuigelijk en intuïtief ontwikkelen, voordat de cognitieve capaciteiten worden aangesproken. Slaat trouwens ook weleens door. Kan van mezelf herinneren dat ik op de lagere school reikhalzend naar de periode ’sterrenkunde’ uitkeek. Waanzinnig spannend leek me dat, de stuctuur van het heelal en vooral al die planeten, met verschillende manen, de ringen van Saturnus, etc. Maar we kregen toen astrologie en toen ik daar over begon te zeuren werd mij verteld dat je eerst wijsheid moet vergaren, voordat je allemaal nieuwe kennis tot je kan nemen. Weet trouwens niet waarom het wel zo’n goed idee is om lagere schoolkinderen met astrologie op te zadelen. Heb ook geen idee of dat hele ‘wijze’ kinderen oplevert.
Maar met een beetje cynisme zou je ook kunnen stellen dat iemand die jaar in jaar uit het Michaelsfeest heeft gevierd, op die manier zich spelenderwijs de symboliek heeft kunnen eigenmaken, moeiteloos de wondere wereld der wortelrassen en volkszielen binnentreedt. Als de rituelen gemeengoed zijn geworden vallen de leerstellingen op een gegeven moment minder rauw op je dak. Een inleiding in het antroposofische gedachtegoed an sich krijg je pas op de Vrije Hogeschool. Als je op jonge leeftijd een mooi verhaal hebt gehoord over Manu die van Atlantis naar India reisde, is de overgang naar de uitverkoren en superieure Ariërs in zijn kielzog, het vijfde wortelras, wat beter te verteren.
Kortom, er valt nogal wat aan of op te merken wat betreft die antroposofie en haar voorman. Het gaat wel wat verder dan een school met veel kunstzinnige en creatieve extraatjes, romantische jaarfeesten, vage spirituele wijsheidjes, mysterieuze en daarom diepzinnig lijkende Eurythmie, of een warm hart voor de natuur en onbespoten voedsel. Veel leerlingen, ouders, maar ook docenten zijn zich vaak niet bewust van de werkelijke inhoud en historische achtergrond van de levensbeschouwing die zij zeggen aan te hangen. Tekenend is dat er bij het Sint Jansfeest, het midzomerfeest, rond het grote vreugdevuur in de beste oud-Germaanse traditie der Zonnewende rituelen, het lied ‘Flamme Empor’ (’leuchte Uns, führ uns zum Heil, in Dir!’) werd gezongen,  dat door de Nazi’s werd gezongen bij boekverbrandingen. ’Per ongeluk’ terecht gekomen in het antroposofische liedrepertoire, al vraag ik me af of degene die dit liedrepertoire voor de Vrije School heeft samengesteld, ook zo naïef was. Dit voorbeeld is exemplarisch voor bijna alles wat hiervoor besproken is. Antroposofen vinden zichzelf vaak heel erg wijs, maar weten zelf meestal ook niet waarom. Je moet daarvoor wel een paar hele machtige pillen verslinden, in nogal gezwollen en archaïsch taalgebruik. Kan me voorstellen dat je het dan liever houdt bij nat in nat schilderen, vormtekenen, eurythmieën, poppen maken van onbespoten schapenwol, in de fik vliegende adventskalenders fröbelen met veel te dikke klodderlijm, of met seizoenszaad gelardeerde jaarfeesten vieren, al declamerend dat je een ingewijde bent in de meest diepzinnige kennis. Dat is wat de meeste sympathisanten doen. Een levensbeschouwing die uitgaat van een cosmologie waarin het Arische ras wordt gezien als de voorlopige bekroning op de schepping en de indianen en anderen als decadente aftakkingen ziet die door een kosmische wetmatigheid moeten verdwijnen blijft echter problematisch, hoe leuk, diepzinnig, natuurvriendelijk en aardig de franjes en de extraatjes ook lijken. Voor mijzelf dus uitgesloten, al wens ik degenen die dit gedachtegoed oprecht van racisme willen zuiveren het allerbeste.
Maar ga zeker lezen en dan niet uitsluitend antroposofische of ‘pro-antroposofische’ lectuur, maar ook beschouwingen van kritische buitenstaanders om een afgewogen oordeel te vormen. Ik heb me er ook pas vijftien jaar later echt in verdiept.
Succes en blijf kritisch.

Floris Schreve

zie ook deel 2, deel 3, deel 4 en deel5

Geraadpleegde en aan te bevelen literatuur:

Commissie van Baarda, ‘Antroposofie en het vraagstuk van de rassen; eindrapport van de onderzoekscommissie’ Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist, 2000. De conclusies vind je hier: http://www.antroposofie.nl/antroposofie/themas/ms/thema10/#1095070001. Interessant commentaar vind je hier: http://www.stelling.nl/kleintje/344/Rapport.htm en hier: http://www.stelling.nl/kleintje/345/sofen.htm Ook zou ik willen wijzen op een scherp en goed analytisch verhaal Jana Husmann-Kastein van de Humboldt Universiteit in Berlijn (cultuurwetenschappen en genderstudies) die in een paar a4tjes Steiners rassenleer samenvat en veel van de bekende tegenargumenten van antroposofische zijde, ook gebezigd in het Baarda rapport, bondig van tafel veegt.  De verschillende rasmodellen (het vijfdelige planetaire en het vierdelige levensloop model uit de Volkszielen, het hier buiten beschouwing gebleven driedelige model van dag, nacht en schemeringsrassen van Carus (zie Jan Willem de Groot) alsmede de samenhang met de wortelrassen en de aarde evolutie van Blavatsky) worden hier bondig samengevat. Bewonderenswaardig! Verschenen in ‘Berliner Dialog’, 29 juli 2006, terug te lezen op: http://www.religio.de/dialog/106/29_22-29.htm. Ook vanuit de orthodoxe zijde is er stevige kritiek gekomen, zoals van Robert Jan Kelder van het (blijkbaar) zeer rechtzinnige ‘Willehalm Instituut voor antroposofie als Graalonderzoek en sociale organica’, die het rapport ‘een zelfdodingspil’ noemde: http://www.antrovista.com/artikelen/ingezonden/05-robertjankelder-01.htm

Helena P. Blavatsky, ‘De Geheime Leer; de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte’, Deel I ‘Cosmogenesis’ en Deel II ‘Antropogenesis’, oorspr. uitgave Londen 1888, Den Haag 1968.

Eric Hobsbawm, Terence Ranger, ‘The invention of tradition’, Cambridge University press, 1983.

Marcel Hulspas, Jan Willem Nienhuys, ‘Tussen waarheid en waanzin; een encyclopedie der pseudo-wetenschappen’, De Geus, Breda, 1998.

Toos Jeurissen, ‘Uit de Vrije School geklapt; over antroposofie en racisme; een stellingname’, Sittard, 1996 (http://www.antroposofia.be/wordpress/uit-de-vrije-school-geklapt.pdf)

Arnold Labrie, Willem Melching (red.), ‘De hang naar zuiverheid; de cultuur van het vroeg moderne Europa’, het Spinhuis, Amsterdam, 1998 (bevat een essay over de Ariosofie).

Rudolf Meyer, ‘Het mysterie van de Graal; een verborgen stroming binnen het Christendom’, Oorspr. uitgave Verlag Urachhaus, Stuttgart, Christofoor, Rotterdam, 1958.

Bram Moerland, ‘Rassenleer met charisma; over het racisme van Steiner en Blavatsky’, Den Haag, 1989

A. De Roode, E. van der Tuin, G. Zondergeld, ‘Als de Blonden uitsterven, zouden de mensen steeds dommer worden; antroposofisch racisme’, Nijmegen, 1986.

Edward W. Said, ‘Culture and Imperialism’, Vintage, Londen, 1994.

Orville Schell, ‘Virtual Tibet; searching for Shangri-La from the Himalayas to Hollywood’, New York, 2000 (over o.m. de vermeende Tibetreis van HPB en het avontuur van Heinrich Harrer).

Jacob Slavenburg, ‘Rudolf Steiner, vernieuwer van het oude weten’, Ankh Hermes, Deventer, 1990.

Rudolf Steiner, ‘De Akashakroniek; de ontwikkeling van mens en aarde’ (verzamelde bijdragen, gebundeld door Marie von Sievertz), oorspr. uitg. Dornach 1939, Pentagon, Amsterdam, 2004.

Rudolf Steiner, ‘The Kingdom of Childhood; seven lectures and answers to questions given in Torquay, 1924′, Rudolf Steiner Press, Londen, 1974 (over de vrije opvoedkunst en de ontwikkeling van het kind).

Rudolf Steiner, ‘Die Mission Einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der Germanisch-Nordischen Mythologie’, de gebundelde Christiania voordrachten in Oslo, 1910, heruitgave ‘Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung im Selbstverlag’, Dornach, Zwitserland 1950. Een cruciale titel, onlangs in het Nederlands verschenen als ‘De volkeren van Europa; de opdracht van de afzonderlijke volkszielen en de samenhang met de germaanse-noordse mythologie, 2006, Pentagon, Amsterdam. Grote gedeeltes van Die Mission staan sinds kort op internet, op http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm. Zie ook De Volkszielen voordracht 4 en 6 NL de Nederlandse vertaling (De Volkszielen), voordracht 4 & 6

Rudolf Steiner, ‘Theosofie; inleiding tot boven-zintuiglijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens’, oorspr. uitgave, 1904, uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, 1965.

Rudolf Steiner, ‘De wetenschap van de geheimen der ziel (‘Geheimwissenschaft’, 1920), Rotterdam, 1924.

Peter Washington, ‘Madame Blavatsky’s Baboon: A history of the mystics, mediums, and misfits who brought spiritualism to America’,  New York, 1993 (over Blavatsky, Krishnamurti, Steiner en George Gurdjieff, de bedenker van het enneagram).

F.W. Zeylmans van Emmichoven, ‘Rudolf Steiner’, W. de Haan, Zeist, 1960 (een gedateerde en bijna aandoenlijke, volstrekte ‘over the top hagiografie’, maar daarom wel vermakelijk en leerzaam om te lezen).

Verder alle in deze beschouwing opgenomen links naar diverse artikelen, een enkele Duitse rechterlijke uitspraak van ‘Die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien’ en interessante websites vol wijsheid en/of waanzin, tot en met alles over Ahriman bij ‘de Brug’. Neem vooral een kijkje: http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/inhaztot.html

Met dank aan Bram Moerland en Paula Vermeulen (de vroegere vrouw van August de Roode) voor het aanleveren van hun materiaal.

Appendix: Beeldmateriaal met omschrijvingen en commentaar:

Figuur 1:

http://florisschreve.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/08/fig_1_volkszielen.jpg

Figuur uit de Volkszielen, als illustratie bij citaat: ‘Diese Linie Besteht auch für unsere Zeit. Der Afrikanische Punkt entspricht denjenigen Kräften der Erde, welche dem Menschen die ersten Kindheitsmerkmale aufdrücken, der asiatische Punkt denjenigen, welche dem Menschen die Jugendmerkmale geben, und die reifsten Merkmale drückt dem Menschen der entsprechende Punkt im europäischen Gebiete auf.  Das ist einfach ein Gesetzmäßigkeit. Da alle Menschen in verschiedenen Reinkarnationen durch die verschiedenen Rassen durchgehen, so besteht, obgleich man uns entgegenhalten kann, dasz der Europäer gegen die schwarze und die gelbe Rasse einen Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteilung. Hier ist die Wahrheit zwar manchmal verschleiert; aber Sie sehen, man kommt mit Hilfe der Geheimwissenschaft doch auf merkwürdige Erkentnisse”. Bron: Rudolf Steiner, Die Mission einzelner Volksseelen im zusammenhange mit der Germanisch-Nordischen Mythologie, Nachlassverwaltung im Selbstverlag, Dornach, 1950, p. 80.

Figuur 2:

http://florisschreve.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/08/fig_3_rassenboom_blavatsky_7.jpg

Illustratie uit Blavatsky’s De Geheime Leer: ‘De Rassenboom’. Blavatsky legt hier het systeem van de wortelrassen en onderrassen uit, tot het niveau van volkeren en families. Duidelijk zegt zij dat er een direct verband is met bestaande volkeren en stammen. Uit niet blijkt dat de wortelrassen los kunnen worden gezien van de bestaande mensheid. Bron: Helena P. Blavatsky, De Geheime Leer; de synthese van wetenschap, Godsdienst en Wijsbegeerte’, J.J. Couvreur, Den Haag, Jubileumuitgave van de Theosofische Vereniging, afd. Nederland, 1968 (nadruk van de uitgave van 1931),  Deel II ‘Antropogenesis’, p. 381

Figuur 3:

http://florisschreve.web-log.nl/mijn_hersenspinsels_onder/model-poppelbaum.htmlDe

De aarde -evolutie volgens Rudolf Steiner in het model van Poppelbaum (1929), uit Henk van Oort, Antroposofie, een kennismaking, Christofoor, 2006. Overigens kan ik de echte liefhebber aanraden wat verder te lezen. Verderop kunnen wij lezen dat de ‘Oer-Indier’ ten opzichte van de moderne Europeaan de geestelijke ontwikkeling heeft van een kind van zeven.

Figuur 4:

http://florisschreve.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/10/fig2def_3.jpg

Figuur 5

Illustratie bij een lezing van Rudolf Steiner op 22 november 1907 in Basel, voor de leden van de Theosofische Vereniging. Het is niet zeker of deze tekening echt van Steiners hand is, maar volgens de heer Kugler van de Rudolf Steiner Nachlassverwaltung is het in ieder geval een getrouwe kopie van Steiners tekening. zie ook figuur 5, bij dezelfde lezing. De parallel met een soortgelijke tekening uit de Volkszielen (fig. 1) is opmerkelijk. In deze tekening zien wij veel van al het voorgaande bij elkaar komen. Ten eerste de notie van de Wortelrassen, zoals die door Helena Blavatsky is vormgegeven (de Atlantiërs). Wij zien echter dat de lijn ononderbroken en opwaarts voortgaat tot de Europeanen. Kennelijk hebben de wortelrassen dus toch alles te maken met de huidige rassen. Ik denk dat niemand dat nog kan ontkennen. Een ‘decadente aftakking’ van de Atlantiërs is het ‘apengeslacht’ (zoals Blavatsky in de Geheime Leer uiteen heeft gezet). Een latere ‘decadente aftakking’ zijn de Indianen, het ras van de ‘Finsteren Saturn’ (kennelijk een tussenvorm van aap en Europeaan). Begeleidende tekst: ‘Von dem Punkte der Atlantische Zeit, wo Europäer und Indianer noch miteinander vereint waren, weiter zurückgehend, kommen wir in eine Zeit wo die Körper des Menschen noch verhältmäszig weich, von gallertatigen Dichtigkeit war. Da sehen wir wieder Wesen sich abzweigen und zurückbleiben. Diese Wesen entwickeln sich weiter, aber in absteigende Linie, und aus ihnen entsteht das Affengeseschlecht.Wir dürfen nicht sagen, der Mensch stamme vom Affen ab, sondern beide. Menschen und Affen, stammen von einere Form ab, die aber eine ganz andere Gestalt hatte als die Affen und heutigen Menschen. Die Abzweigung erfolgte von einem Punkte, wo diese Uniform die Möglichkeit hatte, einerseits aufsteigen zum Menschen und andreseits hinunterzufallen, zum Zerrbilde des Menschen zu werden’ (Cit. Rapport Commissie van Baarda, 411-412, bron illustratie http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_100.htm).

Nu zal iedere rechtgeaarde antroposoof tegenwerpen ‘Maar Steiner spreekt hier over de geestelijke wereld, die hij met zijn vermogen tot ‘schouwen’ kon overzien. Dit heeft niets te maken met de hedendaagse materiële verschijningsvormen’ (en ja hoor, dat doet ook de Commissie van Baarda). Er is niemand die dit kan controleren, dus daarmee onttrekt deze aanschouwing zich aan elk werelds oordeel. Het zou kunnen. Maar misschien moeten we dan spreken van ‘astraal racisme’, ‘ether racisme’ of zelfs ‘kosmisch racisme’ (zoals Jan Willem de Groot doet). Wat doet het er toe? Ik zou als indiaan nog steeds niet staan te juichen, al bouwen ze tien Waldorf Schools in het reservaat. Lijkt me toch vreemd, opeens al die zendelingen die in het aardse bestaan géén racist zijn, maar des te meer op astraal niveau en dan op het genocidale af. Hele spirituele mensen, die antroposofen, vooral als je ze op een geestelijk dieper niveau leert kennen. En bovendien, de mens ontwikkelde zich tot zijn huidige vorm in de Atlantische periode? (zie bijv. het schema van Poppelbaum maar ook het hele hoofdstuk Onze Atlantische voorouders, uit de ‘Akashakroniek’, pp. 19-36). Dus het lijkt me dat ook dit argument van tafel is.
Bernd Hansen van de Flensburger Hefte heeft trouwens ook deze tekening en Steiners commentaar besproken en komt toch tot een ander oordeel dan de Commissie van Baarda (over de tekening): ‘Dat vervult ons tegenwoordig met afgrijzen, maar ook in 1907 heeft men al meer over de rijke Indiaanse cultuur die zich uitstrekte over het gehele continent geweten en heeft men meer kunnen weten dan Steiner kennelijk wist’ (Flensburger Hefte 41, geciteerd uit Jeurissen p. 16). Het is maar een bescheiden suggestie van iemand die weliswaar is opgegroeid in de tradities en rituelen van de Vrije School maar toch al jaren een buitenstaander, maar zou het niet raadzamer zijn voor de hedendaagse antroposofen om meer de koers van Hansen en Höfer te volgen, dan verkrampt te gaan ontkennen dat er sprake is van rassenleer?
Het is overigens wel toevallig dat Steiners bovenwereldse en geestelijke aanschouwingen geheel in overeenstemming zijn te brengen met het Eurpopese superioriteits denken en het bijbehorende racisme van die tijd (zelfs voor die tijd nog reactionair), een alternatieve evolutie theorie (van Ernst Haeckel, die het uiteindelijk niet gered heeft) en bovendien is het grootse deel letterlijk overgenomen van Helena Blavatsky. En om nu te zeggen dat uitsluitend Blavatsky en Steiner begrepen hebben hoe de wereld in elkaar zit en de rest van de mensheid niet, gaat ook wel wat ver, ik denk zelfs voor de meest rigide en geharnaste antroposoof. En bovendien, hebben antroposofen het patent op de waarheid, omdat ze een paar boeken van Rudolf Steiner hebben gelezen (de overgrote meerderheid overigens zelfs dat niet eens-’te moeilijk’) en daarmee ingewijd zijn in het meest Heerlijke gedachtegoed dat de mensheid heeft voortgebracht? Je mag hopen van niet, gezien de te bewonderen schrijfsels op het internetstekje ’zij hebben hun Illuminati en UFO’s, wij onze Ahriman’ de Brug. Het lijkt me tamelijk onheilspellend, met de nuancering dat men bij ‘de Brug’ echt gek is en meent ook van alles over de Holocaust te moeten melden (dat kan Steiner natuurlijk niet worden aangerekend en ik denk ook dat de meeste antroposofen hier oprecht van zouden walgen). Ook verwijt men bij de Brug de Nederlandse Antroposofische vereniging dat ze überhaupt een onderzoek door de Commissie van Baarda hebben laten doen en daarmee Steiner zouden hebben ‘gedesavoeëerd’: http://users.pandora.be/antroposofie/vanaf40/b48met/b48.htm#toek. Verder ontbrak het de Nederlandse antroposofen aan ‘Michaelische moed’ http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b14eur.htm, die overigens met ‘Eurythmie oefeningen wel te verkrijgen is, omdat ‘in de visualisering van de klank Michael de vleugelslag van de Aartsengel zichtbaar wordt’. Dat de Belgische antroposofen wat radicaler zijn behoeft na al het voorgaande geen betoog meer. Misschien had het wel van echte ‘Michaelische Moed’ getuigd om te erkennen dat de antroposofie een serieus racisme probleem heeft, in navolging van Thomas Höfer, die daar wel toe in staat is.
Antroposofen zijn  geen superieure mensen en boven alle kritiek verheven, omdat ze een bepaald gedachtegoed aanhangen dat een zogenaamd afgerond model biedt voor hoe de kosmos in elkaar zit en wat de zin van het bestaan zou verklaren. In mijn ogen is het sektarisch (natte kabouters) en racistisch (de misplaatste triomfantelijke come-back van de kokende Ethiopiër) en ik zal ze niet snel iets toevertrouwen als hun enige waarheid en morele leidraad is: ‘we moeten geen persoonlijke sympathie of persoonlijk enthousiasme moeten meespelen, daar komt het niet op aan. Het komt slechts aan op wat besloten ligt in de grote wetmatigheden van het mensdom’, waarmee de genocide op de indianen wordt gerechtvaardigd, al zijn die Indianen slechts op ‘geestelijk niveau’ decadente aftakkingen van ons eigen Arische stamboek. En dat die zogenaamde grote wetmatigheden dan zijn gebaseerd op de helderziende openbaringen van één man die meende de waarheid in pacht te hebben.

De zaak lijkt me wel rond

Floris Schreve

zie ook Antroposofie deel 2, deel 3, deel 4 en deel5 en de discussies op de site van Ramon de Jonghe (België): http://antroposofie.wordpress.com/2008/10/30/racismedebat/ en http://antroposofie.wordpress.com/2009/03/21/brugklasje-van-angry-man/

online adverteren www.m4n.nl

Simyo

123tijdschrift.nl

KPN homepage

invisible hit counter

52 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Disciipel said, on 30 oktober 2008 at 09:51

  De zaak lijkt me inderdaad wel rond. Ik neem slechts één enkele uitspraak, maar het belichaamt zowat dit hele artikel van U.

  Met uw uitspraak “Volgens de auteurs van Brug is er altijd wat aan de hand met die Ahriman” bewijst U dat er u niets is gelegen aan de talrijke plaatsen waar Steiner zelf informatie gaf over Ahriman, en integendeel cynische polemiek verkiest boven het eenvoudige en rechtlijnige zoeken naar de grond van de waarheid.

 2. Floris Schreve said, on 30 oktober 2008 at 10:21

  @ ‘Disciipel’,
  Ik denk dat mijn opmerking wel klopt. Al heeft Steiner het vaak over Ahriman, ik geloof niet dat hij ooit heeft gezegd dat Ahriman achter 11 september zat, de wereldwijde anti-discriminatielobby, inentingscampagnes, of de ‘Holocaust zou hebben verzonnen’ om de Christelijke impuls uit Midden-Europa dwars te zitten. En wat te denken van dit citaat? (over complot-theorieën): ‘Het verschil van al deze theorieën met de antroposofische interpretatie is dat wij aannemen dat er een geestelijk wezen aan de basis ligt van deze gang van zaken, terwijl niet-antroposofen de schuldigen ofwel zoeken binnen de aardesfeer (Vrijmetselaars, Loge, Illuminati, Zionisten, Kapitalisten) ofwel buiten de aardesfeer waar ze activiteiten van min of meer materiële intelligenties veronderstellen (UFO’s e.d.). Volgens ons zijn de organisaties en groeperingen die we zien werken in de richting van een wereld-termietenstaat ook maar uitvoerders van een bovenmenselijke intelligentie, nl. Ahriman’ (http://users.telenet.be/antroposofie/vanaf40/b48met/b48.htm).
  Dit lijken mij meer woeste hersenspinsels van de auteurs van ‘de Brug’, dan dat het van Steiner zelf afkomstig is. Ook de verhalen van Ahriman en de holocaust hebben weinig met Steiner te maken. Zegt meer iets over de politieke voorkeuren van de schrijvers van dit blaadje, die zelfs niet schuwen om opzichtig naar neo-nazi’s te lonken (David Irving, Ernst Zündel, etc.). Dat lijkt me pas echt een probleem voor de antroposofie als levensbeschouwing en als beweging. Zij leggen immers zelf de link met het nationaal socialisme, niet ik. Wat dat betreft, laat de antroposofen blij zijn dat ik dit onderscheid wel weet te maken. Een andere mogelijke criticaster had dit blaadje kunnen ontdekken en zomaar de antroposofie op een hoop kunnen gooien met nazisme. Was met de Brug in de hand niet zo moeilijk geweest.
  Maar goed, ik wil best een serieuze discussie met u voeren, maar dan zou ik het wat moediger vinden als u bekend maakt wie u bent. Als u de zaak zo aan het hart gaat lijkt me dat niet onredelijk. Van anonieme sneren ben ik niet zo onder de indruk en geven ook een duidelijk signaal van onmacht af.

  desalniettemin vriendelijke groet,
  Floris Schreve

 3. joost alfrik said, on 5 mei 2011 at 12:27

  Floris:
  Je zegt: Tekenend is dat er bij het Sint Jansfeest, het midzomerfeest, rond het grote vreugdevuur in de beste oud-Germaanse traditie der Zonnewende enz.
  Je noemt hier het lied “Flamme empor” en linkt dat aan de boekverbranding van de Nazí’s. Bij de Waffen-SSliederen bevindt zich inderdaad een lied “Flamme empor”.

  moderatie: hier stond oorspronkelijk een ranzig Nazi-clipje (met plaatje), door mij op verzoek van de reageerder verwijderd, maar nog steeds te bewonderen onder deze link: http://www.youtube.com/watch?v=GgQBCtO9C1w&feature=mfu_in_order&list=UL

  Dit is echter niet het lied van Praetorius, dat op de vrijescholen wordt gezongen.
  Ben je er zeker van dat dit Praetoriuslied misbruikt is bij die boekverbranding?
  Graag een linkbewijs

 4. joost alfrik said, on 5 mei 2011 at 12:31

  het was niet mijn bedoeling ook die illustratie mee te sturen, maar het ging zo.

 5. Floris Schreve said, on 5 mei 2011 at 14:13

  moderatie: voor degenen die hier inhaken, deze discussie met J. Alfrik begon aanvankelijk onder mijn vijfde antroposofie-artikel, zie hier. Hoewel vriendelijk begonnen werd de toon gaandeweg al enigszins gezet

  Joost Alfrik, je bent wel bezig zeg. Hoe kom je in godsnaam aan dit soort prullaria uit het SS Liedboek? Ben je soms bevriend met de lieden die ook voor de Brug schrijven? Die hebben dit soort dingen wel paraat lijkt me 😉 Zie bijv. de aan de Brug gelinkte website http://www.vrijgeestesleven.be, die speciaal is ingericht om dit soort troep aan te prijzen. Maar wel gepast om op bevrijdingsdag allerlei Naziliederen onder dit specifieke stuk te plakken, waarin ik nu juist een aantal holocaustontkenners aan de kaak stel. Je gevoel voor timing is briljant.
  Dat van Flamme Empor is me verteld door iemand die zeer bekend is met de antroposofie en veel kennis heeft van de geschiedenis van allerlei liederen die ook in die kringen worden gezongen. Zeker iemand waarvan ik denk dat die het kan weten. Misschien heeft deze persoon zich vergist en deze twee liederen, die beide ‘Flamme Empor’ heten, met elkaar verward. Maar verder wil ik die persoon buiten deze discussie houden. Daar mag je het in dit geval mee doen.
  Als je hier toch met allerlei prachtig cultuurgoed komt aanzetten, ben ik wel benieuwd wat je op het gedweep met David Irving door de lieden van de Brug te zeggen hebt. Of op sommige evident racistische passages van Steiner. Als je iets wil bijdragen, doe het dan goed.

 6. joost alfrik said, on 5 mei 2011 at 17:21

  Floris,
  De laatste dagen is er veel sprake van het bekende “ad hominum”. Ben je daar nu ook niet een beetje mee bezig?
  Op mijn erewoord: ik heb ooit een paar artikelen gelezen van “de Brug” en dat is niet mijn schrijfstijl; verder weet ik niet wie David Irving is en wat hij beweert.
  Je verwijt me nu een perfecte timing om met nazi(ik schrijf het met een kleine letter) liederen aan te komen en ik meldde al meteen dat ik die afbeelding helemaal niet had willen meesturen: ik wil zo min mogelijk van deze dingen in mijn eigen bewustzijn en dus ook niet in dat van anderen brengen.
  Hoe kom ik dan wel aan deze dingen en vooral: waarom kom ik er mee naar jou.
  Jij suggereert, RDJV zegt het openlijk, dat de vrijeschool een paard van Troje is voor Steiners gedachtengoed.
  Bij jou gaat het om racisme en de “uitverkorenheid” van het blanke ras, zo bedoeld door Steiner.

  De canon van Praetorius heb ik vele malen met mijn kinderen, met ouders en collega’s gezongen, zoals je hierboven in een verdachtmakende sfeer neerschrijft.
  Als je al gelijk hebt, moet ik dus nu tot de schokkende ervaring komen dat ik 40 jaar onbewust een werktuig ben geweest, ja van wat? Maar toch, wat ik 40 jaar lang met de beste bedoelingen heb gedaan, zou dus nep geweest zijn.
  Daar geloof ik natuurlijk helemaal niets van en vindt het een van de meest zielige conclusies die ik ooit over het vrijeschoolonderwijs heb gehoord. Maar ik stop mijn kop niet in het zand. Als het is, zoals je zegt, dan zal ik dat, weliswaar knarsetandend, accepteren. Maar voor ik het aanvaard als waarheid zal ik eerst zelf onderzoeken of er enige grond van waarheid in de bewering schuilt.Als er zo’n suggestie wordt gedaan, onderzoek ik die. Hoe, door, zoals tegenwoordig iedereen doet, te googelen; in dit geval op “Flamme empor”.
  Dan verschijnen er meerdere links, waarvan er 1 bij Praetorius uitkomt; de ander bij de naziliederen. Wanneer jij Flamme empor in verband brengt met boekverbranding en in één adem met vrijeschool, terwijl je je nu beroept op “horen zeggen” maak je een ernstige onderzoeksfout en gezien je gedegen werk, dat ik heel serieus lees en waarover ik niet zeur dat het zo veel is, of geen touw aan vast te knopen, valt me dat niet alleen tegen, maar dwingt me-het heeft met mijn existentie te maken-te vragen naar: welk lied bedoel je?!!
  Voor jou betekent zo’n beschuldiging misschien niet veel; voor mij heel veel en daarom vraag ik je nogmaals of je er werkelijk zeker van bent dat Flamme empor dat op de vrijescholen wordt gezongen, hetzelfde lied is als gezongen werd tijdens de meest duistere episode uit de eeuw waarin ik ben geboren.

 7. Floris Schreve said, on 5 mei 2011 at 17:56

  Joost, sterker nog, ik heb gedurende mijn lagere schooltijd ook vaak Flamme Empor gezongen. Daarom noemde ik het ook. Maar misschien heb ik me vergist. Ik heb deze informatie van een mondelinge bron (overigens van iemand, van wie ik alle reden heb om te nemen dat die goed op de hoogte is), maar misschien is het niet correct en was deze bron niet op de hoogte van de twee versies van Flamme Empor.
  Bovendien verbind ik hier geen conclusies aan. Zoals je ziet schrijf ik hierboven ‘per ongeluk’. Dus het is voor mij slechts een onbenullig detail. Waar het mij wel om gaat is dat er sprake is van structureel racisme in het werk van Steiner, waarop de antroposofische vereniging in Nederland geen beter antwoord heeft dan het weliswaar omvangrijke, maar toch ietwat gammele van Baarda-rapport (als je serieus mee wil diuscussiëren, zou ik ervoor zorgen dat je dat rapport goed doorneemt, net als de besproken teksten van Steiner, dan hebben we echt iets om over te praten). En natuurlijk dat er door hedendaagse antroposofen allerlei Nazi materiaal wordt aangeprezen.
  Je zegt dat je niet weet wie David Irving is. Verdiep je daar dan in en kijk dan wat men bij de Brug en Vrijgeestesleven zoal schrijft. Als je de antroposofie een warm hart toedraagt zou je het mijns inziens een schande moeten vinden dat de antroposofie voor zoiets gebruikt wordt.
  Maar ga je eerst goed inlezen en kom dan nog maar een keertje terug. Je aantekening over Flamme Empor is genoteerd.

 8. Floris Schreve said, on 6 mei 2011 at 09:14

  Om toch nog terug te komen op dat clipje hierboven. Er zijn twee dingen waar ik echt met mijn verstand niet bij kan:

  1. Waar vind je dit soort bagger? Waarom zit je als antroposoof dit soort gruwelijkheden op te diepen? Toegegeven, ik heb me in dit verband ook met David Irving en soortgelijke types bezig moeten houden, maar als de heren van de Brug zich niet aan deze vorm van fetishisme zouden bezondigen, was ik nooit van mijn leven op het idee gekomen om een verband te leggen tussen deze Nazi-types en Rudolf Steiners gedachtegoed, los van dat ik wel vind dat er sprake is van racisme. Maar holocaustnegationisme, nee, zou zelf niet eens op het idee zijn gekomen. Daar waren echt een paar antroposofen voor nodig om dat ‘bruggetje’ (humor) te slaan. Zie nogmaals de site http://www.vrijgeestesleven.be

  2. Als je al zoiets weet op te diepen, waarom plaats je dit dan op zo’n gevoelig tijdstip? Ik weet niet of je uit België of uit Nederland komt, maar in Nederland is 5 mei bevrijdingsdag (België weet ik overigens niet, maar België is natuurlijk in de nazomer en herfst van 1944 bevrijd, dus dat zal wel op een ander moment gevierd worden, of misschien zeg ik nu weer iets heel stoms). Maar als je zoiets doet, kom je dus echt van een andere planeet. Nu iweet ik dat het spreekwoordelijke koninkrijk van wel meer antroposofen niet altijd van deze wereld is (hoop niet dat ik hier een gruwelijke vorm van blasfemie bedrijf, over gevoeligheden gesproken), maar zo wereldvreemd kun je toch ook weer niet zijn. Zo erg zijn de meeste antroposofen overigens zeker niet, laat ik hier niemand iets onterechts in de schoenen schuiven. Het valt me nog mee dat je dit clipje niet op 4 mei hebt gepost en dan precies om 20.00. Zieke gedachte misschien, maar ik vind deze actie al behoorlijk in de buurt komen. Weet nog steeds niet of ik dit niet eigenlijk heel erg komisch moet vinden. Zolang ik daar nog niet uit ben, laat ik het nog even staan. Als ik er genoeg van heb gooi ik het er af, want ik weet niet of ik dit soort Nazi-pulp tot in de eeuwigheid op mijn stekje wil bewaren.

  Dit zijn zomaar wat gedachtes voor de zesde mei. Ben benieuwd of de dialoog op dit niveau door blijft gaan. Je zorgt wel voor verrassingen, dat moet ik je zonder meer nageven.

 9. joost alfrik said, on 6 mei 2011 at 15:18

  Floris
  Gezien de naam van je blog neem ik je de spinsels en kronkels van je laatste reactie niet kwalijk.
  Ik heb je gisteren precies gezegd waarom en hoe ik gereageerd heb, zoals ik heb gedaan.
  Dat je daar nu weer allerlei verdachtmakingen aan vastknoopt, zij zo; je hebt ze zelf al gekwalificeerd als “ziek”.
  Je had ook blij kunnen zijn, dat er een leugen aan het licht is gekomen en je had je kunnen haasten die van je blog te halen; maar ik zie hem nog staan; ik wil echter niet vooruitlopen op wat nog komen kan en concluderen dat je de leugen liever hebt dan de waarheid, want zo heb ik je tot nog toe vanuit je schrijven niet leren kennen en dat laat ik nog even zo.
  Er is ook wel wat moed voor nodig om hem weg te halen: “dit voorbeeld is exemplarisch voor bijna alles wat hiervoor besproken is.”
  Dan moet er nog al wat herroepen worden!

  Je blog is geen officiële uiting van de Staat der Nederlanden; noch van het Kabinet der Koningin, noch van de Anne Frankstichting; noch van het comité 4 en 5 mei; slechts één van de honderdduizenden die op internet circuleren. Wat daar op 4 of 5 mei of wat voor datum dan ook op verschijnt, is van geen enkele importantie, tenzij je aan zelfoverschatting leidt.
  Dat een op 4 mei nog bestaande, leugenachtige passage die in verband kan worden gebracht met de nazitijd, nu juist op 5 mei van zijn leugen wordt ontdaan, geeft mij wel een bevrijdend gevoel.

  Ik zou het op prijs stellen als je de illustratie, die tegen mijn bedoeling op je site terecht is gekomen, zou verwijderen.

 10. Floris Schreve said, on 6 mei 2011 at 17:43

  Joost,

  Jij komt met die Nazitroep aanzetten, niet ik. Dat blijf ik wel typisch vinden. Maar het is jouw verantwoordelijkheid, niet de mijne. En wat bedoel je met ‘dit voorbeeld is exemplarisch voor alles wat hiervoor besproken is’? Je spreekt zelfs van een ‘leugen’. Ik wil dat dan eerst echt uitgezocht hebben. Je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik vind je bijdragen niet van een zodanig niveau dat ik denk ‘hier spreekt iemand met gezag’. Ik heb het dan ook over je blog, met al die slogans tegen Ramon de Jonghe. Dus omdat alleen jij iets zegt vind ik een te magere onderbouwing om iets te herroepen. Dus ik laat de kwestie open. Mocht het onverhoopt toch zo zijn (stel dat) dan wil ik hier best verklaren dat ik me in dat ene gevalletje heb vergist, of beter, niet de juiste informatie heb gekregen.
  Verder denk ik denk dat je het meeste wel kan checken, de teksten van de Brug en de teksten van Steiner en Blavatsky staan allemaal online, dus iedereen kan nagaan of het klopt wat ik zeg. En ik kan je nu al verklappen; het klopt allemaal. Ben benieuwd of je daar iets tegenin kunt brengen.
  Ik pretendeer verder helemaal niets. Ik constateer alleen dat je wel gevoel voor timing hebt om met Naziclipjes te gaan strooien op 5 mei, al is het maar op mijn blog. Dat vind ik wel exemplarisch, precies in de zin zoals ik hierboven heb aangegeven.

 11. joost alfrik said, on 7 mei 2011 at 05:57

  Op een aantal opmerkingen ga ik niet meer in: die staan in mijn reactie van 5 mei 2011.
  Wat RDJV betreft: op mijn blog http://mijnantroposofie.blogspot.com/ wil ik je graag uitleggen wat het verschil is tussen “slogan” en een met bewijs gestaafd statement. Wil je, om wat voor reden deze blog niet bezoeken, dan moet je er ook niet over beginnen.
  Nu terzake:
  Dat je mij hier vraagt wat de bedoeling is van de zinsnede: ‘dit voorbeeld is exemplarisch voor alles wat hiervoor besproken is’, vind ik opmerkelijk. Het zijn jouw eigen woorden!
  Voor alle duidelijkheid: de volgende woorden zijn een copie van wat in jouw deel 1 staat en de aanleiding vormt voor mijn reactie:
  “”Veel leerlingen, ouders, maar ook docenten zijn zich vaak niet bewust van de werkelijke inhoud en historische achtergrond van de levensbeschouwing die zij zeggen aan te hangen. Tekenend is dat er bij het Sint Jansfeest, het midzomerfeest, rond het grote vreugdevuur in de beste oud-Germaanse traditie der Zonnewende rituelen, het lied ‘Flamme Empor’ (’leuchte Uns, führ uns zum Heil, in Dir!’) werd gezongen, dat door de Nazi’s werd gezongen bij boekverbrandingen. ’Per ongeluk’ terecht gekomen in het antroposofische liedrepertoire, al vraag ik me af of degene die dit liedrepertoire voor de Vrije School heeft samengesteld, ook zo naïef was. Dit voorbeeld is exemplarisch voor bijna alles wat hiervoor besproken is.””
  Er staat toch: Tekenend is….gevolgd door de leugen omtrent Flamme empor….(tot) zo naïef was.
  Dit VOORBEELD is EXEMPLARISCH voor BIJNA ALLES wat HIERVOOR besproken is.
  Dus lijkt mijn conclusie meer dan logisch: als het VOORBEELD een leugen is, en dit voorbeeld moet dienen voor “bijna alles”, dan is “bijna alles” dus kennelijk een leugen.
  Je wilt het eerst echt uitgezocht hebben: dat siert je; gedegener was geweest, als je het, vóór publicatie had uitgezocht.
  En “een gevalletje?” Je zegt: “Veel leerlingen, ouders, maar ook docenten zijn zich vaak niet bewust van de werkelijke inhoud en historische achtergrond van de levensbeschouwing die zij zeggen aan te hangen.”
  Hier staat ie weer: het stokpaardje uit Troje.
  Mij lijkt het dat dit speeltje hier inmiddels in rook is opgegegaan………

 12. Floris Schreve said, on 7 mei 2011 at 12:30

  Alfrik (of hoe je ook heten mag, want na wat zoekwerk en navraag denk ik dat je, als een waar ‘reaguurder’, verschillende pseudoniemen hanteert), voor de duidelijkheid, ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat dit het juiste verhaal over Flamme Empor is, puur en alleen omdat jij in dit forum over ‘leugens’ zit te kermen en Naziclipjes plaatst (op 5 mei, hoe krijg je het voor elkaar, dan moet je wel behoorlijk van de realiteit zijn losgezongen 🙂 ). En verder is het jouw woord tegenover dat van iemand anders.
  Maar in het geval dat je gelijk hebt in de kwestie Flamme Empor (al heb je dit, met jouw duik in de oude doos der Germaansche SS, nog niet afdoende aangetoond) , wil dat nog niet zeggen dat er dan opeens geen racistische teksten in het werk van Steiner te vinden zijn, of dat er geen antroposofen zijn, die zich vooral met het ontkennen van de Holocaust bezighouden. Dat kan iedere lezer van dit stuk zelf nagaan. Ik weet niet waar je hebt leren redeneren, maar ook dit soort logica was niet echt gebruikelijk op de vrije school, althans niet zoals ik het heb meegemaakt.
  Toon mij dan eens aan dat die racistische uitspraken van Steiner er niet zijn, of dat er geen Nazi-materiaal te vinden is op de site van de Brug. Succes 🙂 En verder denk ik dat je met je huilerige fanatisme hier in dit forum zo’n beetje alle vooroordelen over antroposofen wel bevestigt. Het is dat ik er de hele tijd bij moet zeggen dat er ook nog verstandige mensen in die wereld rondlopen, anders zou er zowaar een vertekend beeld ontstaan.
  Als je aan kunt tonen dat die teksten niet van Steiner zijn, of dat er iets heel anders staat, ben je welkom. Maar verder begin ik een beetje mijn geduld met je te verliezen. Want ook bij mij komt het moment dat ik je ga bannen (ik begin Ramon steeds beter te begrijpen). Dus vanaf nu gedraag je je en draag je alleen nog wat bij als je iets zinvols te melden hebt.

 13. joost alfrik said, on 11 mei 2011 at 13:03

  Floris,
  Wat jammer dat je steeds meer vanuit je primaire beleving gaat schrijven: de antipathie krijgt de overhand. Dan is er vrijwel altijd het mechanisme van de “meervoudsoverdrijving”, zie hier: ook bij jou: leugenS; ik heb je op 1 leugen betrapt; clipjeS: ik heb er 1 gelinkt, al was de vorm waarin, onbedoeld.
  En het mechanisme toch nog ergens je gelijk te willen halen; of anderszins een autoritaire houding aan te nemen om het gezicht te redden. En vooral: op de man (“gekerm”; “huilerig fanatisme” enz).
  En het 3e mechanisme dreigt hier ook: de zaak die te bespreken is wordt overspoeld door nieuwe vragen en opmerkingen.
  Ik ga niet reageren op “wat mishaagt”. Ik probeer bij “wat is” te blijven.
  Omdat je er nog aan twijfelt of het door jou genoemde “Flamme empor” ook het lied bij de boekverbrandingen is geweest, vraag ik je, nog eens navraag te doen bij degene die je dat heeft verteld; en vooral, dat je hier de bronnen publiceert waarop die gevolgtrekkingen berusten.
  De stand van zaken is nu zo:
  Er bestaan 2 liederen met de titel “Flamme empor”
  Het ene is van M.Praetorius; (ook wel toegeschreven aan Chr.Praetorius-beiden rond 1570 geboren); dat is hetzelfde lied met de tekst dat jij hierboven aangeeft; de canon die met St.Jan op vele vrijescholen wordt gezongen; maar die ook te vinden is in bv de bundel “36 canons” van Jan van Beekum, (tussen werk van Schubert, Byrd, Hayde.a0-nog altijd te koop bij uitgeverij Harmonia.
  Het andere lied is van Gläser. Het heeft meerdere coupletten, waarvan het 1e luidt:

  Flamme empor!
  |: Flamme empor! 😐
  Steige mit loderndem Scheine
  Von den Gebirgen am Rheine
  |: Glühend empor. 😐
  |: Siehe, wir stehn 😐
  Treu im geweiheten Kreise,
  Dich zu des Vaterlands Preise
  |: Brennen zu sehn! 😐

  (Text: Joh. H. Christian Nonne 1814, Melodie: Feinde ringsum von O. L. Tr. Gläser, 1791)

  Dit is in ieder geval het lied dat op het repertoire van de SS terecht is gekomen.
  Ook al is dit geen sluitend bewijs: het ligt voor de hand dat de nazi’s dit gezongen hebben bij de boekverbranding.
  Of zoals iemand me mailde:
  Nonne/Gläser?
  … war 1814 anlässlich des 1. Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig entstanden, seither in diversen Kommersbüchern zum Grölen in bierseliger Runde abgedruckt und folglich beim akademischen Pöbel des NSD-Studentenbundes bestens bekannt.

  Hast Du ernsthaft angenommen, man hätte zur Bücherverbrennung einen vierstimmigen Kanon vorgetragen? Wenn man sich Nonnes Text anschaut, kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, was da gesungen wurde.

  Freundliche Grüße,
  Ralf
  Wellicht vind ik nog meer wat kan leiden tot de zekerheid over welk lied we het hebben.
  Door deze passage van jou aan te halen: Er staat toch: “Tekenend is….gevolgd door de leugen omtrent Flamme empor….(tot) zo naïef was.”
  “Dit VOORBEELD is EXEMPLARISCH voor BIJNA ALLES wat HIERVOOR besproken is.”
  heb ik je op een inkonsekwentie van je betoog willen wijzen.
  Ik heb momenteel geen enkele behoefte om me te mengen in de discussie: wel of geen racistische teksten bij Steiner.
  Het ging mij, zoals al eerder gezegd, puur om interesse in je blog. En daarbij stuitte ik op “Flamme empor.” En omdat dit mij als ex-vrijeschoolleerkracht onmiddellijk aangaat, reageer ik.
  Ik denk dat ik met mijn bijdrage de wereldvrede niet dichterbij breng. Dat ik daarmee wel een poging doe de waarheid te dienen, zullen alleen zij die het met de waarheid niet zo nauw nemen als wangedrag kunnen bestempelen.

 14. joost alfrik said, on 11 mei 2011 at 13:06

  Wat ik aan tekst heb gekopiëerd en in Word geplakt, vervolgens hier, had nergens deze “emotïcons”. Waar die nu weer vandaan komen?

 15. Floris Schreve said, on 11 mei 2011 at 17:11

  Alfrik,
  Ik denk dat Ahriman je een beetje aan het plagen is en met jouw woorden de spot drijft door er emoticons tussen te plakken. En over huilerig fanatisme gesproken, je laat hier precies zien wat ik daarmee bedoel 😉
  1. Ik ben nog niet overtuigd door dat de kwestie Flamme Empor, maar het zou kunnen dat je gelijk hebt (dat heb ik je al gezegd). Het is alleen jouw woord tegenover dat van iemand anders. Dus om daar zo’n huilerig theater om te maken lijkt, a. voorbarig en b. buitenproportioneel.
  2. Verder draag je hier helemaal niets bij. Staan er dan geen racistische teksten in het werk van Steiner? Heb ik die teksten soms verzonnen (leugens 🙂 ) Ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
  Laten we afspreken dat ik je nog een keer de gelegenheid geef om daar iets zinvols over te zeggen. Blijft het echter op dit niveau, dan ga ik je eveneens bannen (zoals Ramon de Jonghe eerder heeft gedaan). Dan rest je nog slechts het gal spuwen op dat ietwat obscure webstekje van je, waar je inmiddels ook al bezig bent met een campagne tegen Ramon (onder de noemer ‘mijn antroposofie’, wat moet dat heerlijk zijn, om op die manier je eigen antroposofie te beleven 🙂 – wel voor den donder, alweer zo’n Ahrimanische emoticon).
  Dus Alfrik, zorg dat je iets zinvols te melden hebt, anders krijg je hier geen podium meer. Doe je best!

 16. Floris Schreve said, on 11 mei 2011 at 23:03

  Het spijt me ontzettend, maar ik kan het toch niet laten. Je hebt er wel een typografisch meesterwerkje van gemaakt, die uitgeschreven tekst van dat foute lied met die emoticons erbij. Onbedoeld toch heel erg geestig. Heb ik wel vaker in deze discussies meegemaakt, dat de humor vaak uit de meest overwachte hoek komt.
  Ik zal je nog een voorbeeld geven.
  Steiner in GA 349 (1923, Dornach) over ‘Der Neger’:

  ‘Dadurch, daß er das tut, wirken über den ganzen Menschen hin die Kräfte des Weltenalls. Überall nimmt er Licht und Wärme auf, überall. Das verarbeitet er in sich selber. Da muß etwas da sein, was ihm hilft bei diesem Verarbeiten. Nun, sehen Sie, das, was ihm da hilft beim verarbeiten, das ist namentlich sein Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet. Das geht durch das Rückenmark. Und das kann alles das, was da im Menschen drinnen ist an Licht und Wärme, verarbeiten. Daher ist beim neger namentlich alles das, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Es hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, Instinktleben. Der Neger hat also ein starkes Triebleben. Und weil er eigentlich das Sonnige, Licht und Wärme, da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganze Stoffwechsel so vor sich, wie wenn in seinem Innern von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn.

  Manchmal wirft die Einrichtung des Menschen noch solche Nebenprodukte ab. Das kann man gerade beim Neger sehen. Der Neger hat nicht nur dieses kochen in seinem Organismus, sondern er hat auch noch ein furchtbar schlaues und aufmerksames Auge. Er guckt schlau und sehr aufmerksam. Das könnten Sie leicht als Widerspruch auffassen. Aber das ist so; Wenn da vorne der Nerv des Auges, so gehen die Nerven just in Hinterhirn hinein; die kreuzen sich da. Der Nerv, der geht also ins Hinterhirn. Und weil der Neger das Hinterhirn besonders ausgebildet hat, deshalb guckt er auch so schlau, deshalb ist er ein so schlauer Beobachter der Welt’.

  Dit verzin je toch niet? Maar nu wat de commissie van Baarda hierover te zeggen heeft:

  ‘Samengevat heeft een donkere huidskleur volgens Steiner de volgende betekenis voor de mens: het licht en de warmte uit de omgeving van de mens worden totaal opgenomen. Door de intensieve inwerking op de huid bij een bijna loodrechte zonnestand werd deze zwart (NB Hiermee wordt dus een ander proces beschreven dan de tijdelijke verandering van de huidskleur onder invloed van de zon in de huidige tijd). Het aandeel van de warmte en het licht dat niet door de zintuigen kan worden waargenomen, worden dieper in de mens verteerd door de stofwisseling. De stofwisselingspool en daardoor ook het instinct- en driftleven (het onbewuste wilsleven dat zijn oorsprong heeft in de stofwisselingspool) zijn om die reden extra ontwikkeld. De achterste hersenen spelen daarbij een belangrijke regulerende rol en als gevolg van het feit dat de oogzenuwen in deze hersenen uitmonden kijkt hij ‘schlau’ uit zijn ogen, wat in het Nederlands opmerkzaam en slim, maar ook sluw kan betekenen ( en deze onzin geldt uitsluitend voor het zwarte ras?? Neem me niet kwalijk, maar dit is bijna van hetzelfde kaliber als ‘schedelmeten’, FS).

  NB De formuleringen van Steiner wekken wel enige bevreemding (??!! FS). Zelf liet hij de volgende opmerking op het bovenstaande volgen: ‘Wenn man das anfängt zu verstehen, so wird einem alles klar. Ber solche betrachtungen, wie wir sie jetzt wieder machen, die macht die heutige Wissenschaft gar nicht. Sie versteht daher nichts von all dem’. Antroposofie gaat zoals gezegd niet alleen over zintuiglijk waarneembare feiten, maar verbindt deze met bovenzinnelijke waarnemingen

  Bovenstaande uiteenzettingen over de regulerende werking van de achterste hersenen bij de verwerking van licht en warmte in de stofwisseling beschrijven processen die zich voor een deel in het bovenzinnelijke deel van de mens afspelen en zijn daarom alleen in dat licht te begrijpen. Door fysiologisch onderzoek zou kunnen worden nagegaan of ook op materieel niveau zulke verbindingen te leggen zijn, maar dat valt buiten het kader van dit rapport’

  Van Baarda-rapport, pp. 383-384

  Dit is dus wat het denkend deel der antroposofen (alhoewel, ik wil niet generaliseren, want ik ken ook wel verstandige antroposofen) over dit soort uitspraken van Steiner te melden heeft.
  Maar eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik ironischer vind; deze passage uit het door de antroposofische vereniging geautoriseerde rapport of die met emoticons gelardeerde teksten van Nazi-liederen van jou. Of die krankzinnige verhandelingen over Ahriman uit de Brug. Me dunkt, het lijkt me niet helemaal onterecht dat ik hier een keertje hier de stofkam doorheen heb gehaald. Hard nodig zo te zien.

  En nogmaals: van je opmerkingen over de twee versies van Flamme Empor is serieus notitie gemaakt. Dus dank voor deze bijdrage (ondanks alles). Het is alleen jouw woord tegen dat van iemand anders (die ik op dit gebied vrij hoog inschat). Dus ik laat die kwestie open. Daar mag je het voorlopig even mee doen. Dat had ik je hierboven al aan je verstand (!) proberen te peuteren.

 17. Floris Schreve said, on 12 mei 2011 at 16:48

  Nog een toevoeging. U zult het mij niet euvel duiden dat ik wat research op het internet heb gedaan en dat ik er inmiddels wel achter ben gekomen wie bent (wees niet bang, ik zal uw echte naam hier niet weergeven). Overigens wel weer typisch dat antroposofen, wanneer ze op de agitprop tour gaan (en daar bent u mee bezig, gezien uw webstekje http://mijnantroposofie.blogspot.com/, waar u vooral een kruistocht voert tegen een persoon), dit onder een pseudoniem doen. In die zin weinig verschil met de digitale helden van Geen Stijl.nl, of soortgelijke sites, die u, als rechtgeaard antroposoof, vermoedelijk uw leerlingen zou ontraden. Maar goed, gezien uw leeftijd denk ik dat ik beter op de ‘u-tour’ kan gaan.
  Maar wat ik echt onvoorstelbaar vind, is dat iemand als u dit soort rotzooi op het internet verspreidt en dat u kennelijk wel heel erg thuis bent in de nationaal socialistische liedkunst. En kennelijk intellectueel en moreel te kort schiet om het evidente racisme in Steiners teksten te herkennen (al is dat een kwaal maar meer antroposofen aan lijden). Geeft niet veel vertrouwen dat het wel goed komt met de antroposofie en de vrije school. Helemaal niet zelfs. Met mensen als u is het slechts een kwestie van tijd tot de volgende racisme-rel zich weer aandient in het vrije school onderwijs. En dat hebben de antroposofen geheel aan zichzelf te danken. Hoog tijd dat die Augiasstal een keer wordt uitgespoten (u bent neem ik aan bekend met dit begrip, dat een onderdeel uitmaakt van de vertelstof op de vrije school in de vijfde klas van de lagere school).
  Veelzeggend vind ik het ook. Een veeg teken dat er toch echt iets structureel mis is met gemeenschap der Steinervolgelingen in de lage landen. Maar dat wisten we al. De site van de Brug kan dienen als een reusachtig bewijsstuk.

 18. joost alfrik said, on 13 mei 2011 at 06:21

  Floris,
  Je denkt en schrijft in je laatste reacties heel diep vanuit vooroordelen; je doet dat ook op een beledigende manier-het door jou kennelijk verfoeide “ad hominem” pas je vrijwel voortdurend toe.
  Ik heb eerder mijn bewondering uitgesproken voor de gedegenheid van je artikelen over wat het racisme bij Steiner heet. En ik ben op een positieve manier onder de indruk van je kennis van alles wat met de Arabische wereld heeft te maken.
  Ik was nog graag met je in gesprek gegaan over wat dit(racisme) aspect in Steiners werk voor mij betekende, toen ik nog les gaf en wat het nu nog voor mij betekent.
  Ik zie echter, op grond van je reacties, die bol staan van de antipathie en vooroordelen en daardoor “de zaak” vertroebelen, (voorlopig?) geen mogelijkheid meer voor een vruchtbare discussie.

 19. Floris Schreve said, on 13 mei 2011 at 16:19

  Zeer geachte heer ‘Alfrik’,

  Als u het hierboven hebt over het ontmaskeren van een ‘leugen’ in mijn stuk (reactie 6 mei 2011 at 15:18), vraag ik me af wat u onder ‘vruchtbare discussie’ verstaat. Gezien uw andere activiteiten op internet (zie uw webstekje http://mijnantroposofie.blogspot.com/ ), vraag ik me zelfs af of dat überhaupt uw streven is. Op uw website zie ik vooral een propaganda-campagne tegen een persoon. Zelfs als die persoon er in alle opzichten naast zou zitten, dan nog getuigt uw agitprop niet van goede smaak.
  Hier heeft u al het eea aan Nazirommel gedeponeerd (op 5 mei, hoe bedenk je het 🙂 ). Misschien bent u bekend met de zeven wetten van propaganda. Of met LTI van de Duitse filosoof Viktor Klemperer. Als u zo bedreven bent in het nationaal socialistische cultuurgoed, is het misschien nuttig om daar kennis van te nemen. Het aardige is dat uw website daar bijna een schoolvoorbeeld van is. U bent daar in ieder geval bijzonder bedreven in, al is het misschien onbewust en bent u gewoon een natuurtalent. Dus misschien moet u dat maar eens doen. Dat het u de nodige verdieping moge brengen,
  Als u nog iets te melden heeft, dan merk ik het wel.

 20. joost alfrik said, on 16 mei 2011 at 12:16

  Sehr geehrter Herr,

  bei der Bücherverbrennung wurde nicht das Lied von Chr. Praetorius gesungen. Ich gehe davon aus, dass es das Lied von Joh. H. Christian Nonne war, getextet 1814 anlässlich des Jahrestags der Völkerschlacht bei Leipzig. Den Text finden Sie im Internet, wenn Sie “Flamme empor” eingeben.

  Mit freundlichen Grüßen
  Im Auftrag
  Dr. Klaus Wisotzky
  Leiter des Hauses der Essener Geschichte/Stadtarchiv

  moderatie: adresgegevens en (privé) telefoonnummers verwijderd

 21. Floris Schreve said, on 16 mei 2011 at 13:25

  Alfrik,

  Allemaal heel interessant, maar vind je het normaal om adresgegevens en telefoonnummers van anderen hier te plaatsen, terwijl jij jezelf achter een pseudoniem verschuilt? Nog een keer zo’n actie en je wordt ook hier voorgoed geband (zoals eerder bij Ramon de Jonghe gebeurde). Dan rest nog slechts je eigen obscure blogje.
  De info zou allemaal correct kunnen zijn, daarvoor dank (al vind ik je activiteit wel erg over the top). Alleen een ding, ik weet van een andere bron (die ik zeer hoog inschat), dat dit lied wel degelijk werd gezongen bij boekverbrandingen. Dat weet ik van iemand die zeer goed op de hoogte is van de geschiedenis van dit soort liederen (die ik verder buiten deze discussie wil houden, dus die bron hou ik anoniem). Dus dat heb je nog steeds niet helemaal uitgesloten. Dus wat dat betreft bestaan er nog altijd twee verschillende verhalen over, al ziet het er naar uit dat deze meneer van het stadsarchief uit Essen wellicht gelijk heeft. Maar goed, ik heb je al eerder gezegd dat het voor mij een open kwestie is.
  En nu kijken of je iets met Steiners evidente racisme kunt. Of met de Holocaustontkenningen in de Brug. Eerder heb je al laten zien bijzonder bedreven te zijn in de nationaal socialistische liedkunst. Ben benieuwd.
  Een ding echter, je gaat hier geen adresgegevens, of anderszins privegegevens over personen plaatsen. In dat opzicht ben je wel een beetje een vieze anonieme reaguurder, als ik het diplomatiek mag zeggen. Dus nogmaals, dat is voor goed afgelopen.
  Zie dat ik weer op de je tour ben, terwijl ik was gaan vousvoyeren. Maar ik wil dus geen ‘vieze mannengedrag’ meer van je hebben.

 22. joost alfrik said, on 16 mei 2011 at 15:50

  Floris,
  Hoe je erbij komt dat de gegevens privé zouden zijn is mij een raadsel. Adres, telefooon en faxnummer staan openbaar op de website van het genoemde archief.
  Waarom die dan hier niet zouden mogen staan.
  Ik gaf ze mede opdat iemand die twijfelt aan dit bericht, zelf kan verifiëren waar dit vandaan komt.
  Ik heb je al eerder gezegd dat ik niet bezig ben met wat Steiners racisme wordt genoemd; dat ik met de Brug niets van doen heb; en dat ik al helemaal niets ontken van de verschrikkingen van de Holocaust; en dat ik het lied zoals dat door de nazi’s werd gebruikt, louter bij toeval-door te googelen, vond.
  Je gaat nu wel erg ver in je zo verfoeide ad hominem. Iemand die je hier op een leugen durft te betrappen, moet, lijkt het wel, zo diep mogelijk beledigd worden.
  Dat zegt meer van jou dan van mij.

 23. Floris Schreve said, on 16 mei 2011 at 16:33

  Alfrik, ik geloof niet dat ik ergens gelogen heb. En als het je doel is dat men en masse gaat bellen met die man in Duitsland, mag je die oproep op je eigen site plaatsen. Daar laat ik mijn site niet voor gebruiken. Overigens staat bijna ieders telefoonnummer op internet (er is ook zoiets als een telefoongids, dus het is ook overbodig) Bovendien vind ik het tamelijk smoezelig dat zo’n oproep wordt geplaatst door iemand die zelf anoniem is en zich achter een alias verschuilt (ik ben er inmiddels wel achter wie je bent en ik vind dat je campagnes of bijdragen op het internet geen schoonheidsprijs verdienen- vandaar mijn vergelijking met de vieze man van Kees van Kooten). Ben er overigens nog steeds verbaasd over dat er in het antroposofische wereldje in de lage landen zoveel vieze mannen rondlopen. De Brug is hier een duidelijk voorbeeld van, maar ik vind je website en je bijdragen hier ook niet bepaald verheffend. En volgens mij ben je wel iemand die een lange carrièrre binnen de Nederlandse antroposofenscene achter de rug heeft. Dat je dan als gepensioneerde je bezig gaat houden met het plaatsen van anonieme berichten in fora, van nazi-filmpjes of van telefoonnummers van derden, met de bedoeling dat er door anderen ook echt gebeld gaat worden (daar ben je hierboven meer dan duidelijk over), ik vind het allemaal vrij bizar. Dat je een discussie wilt voeren, alleen maar goed, maar moet dat op deze manier? Ik vrees dat het wel typerend is voor het aantal gekken en fanatici (vieze mannen 🙂 ), dat er ook binnen de antroposofische scene rondloopt (ik zeg dus niet ‘uitluitend’). In die zin zijn de reacties onder dit bericht, zowel van jou als van de reaguurder die zich ‘Disciipel’ noemt, echt een reclame voor de antroposofie in Nederland en België. Laat indirect ook wel zien dat ik misschien een klein beetje gelijk zou kunnen hebben met stukken als het bovenstaande. Er is heel misschien toch wel iets mis in die wereld en zou ook weleens wat fout volk kunnen aantrekken. Het zomaar kunnen, tenminste als je alleen al afgaat op wat er zoal onder dit bericht is geplaatst.
  Maar goed, wat betreft Flamme Empor is het nu het woord van jou (en die meneer uit Essen) tegenover dat van iemand anders. Verder mag je hier nog uitsluitend reageren als je iets wezenlijks bijdraagt over Steiner of wat de hierboven aangehaalde antroposofen. Zo niet, dan ban ik je. Je hebt hier al veel ruimte gekregen. Die krijg je vanaf nu niet meer onbeperkt. Wellicht overbodig om te zeggen, maar vanaf nu zet ik je ook onder moderatie. Die actie met dat telefoonnummer maakt dat helaas noodzakelijk.

 24. Ramon DJV said, on 17 mei 2011 at 15:15

  Hi Floris,

  Interessant om te zien dat Alfrik ook hier zijn bekende deuntje zingt. Ik had hem eerder al gemaild dat hij een echte bedrieger is, want hij publiceert niet alleen privé-mails, maar zit ze ook nog eens te verhaspelen, erin te knippen zonder dat aan te geven. En dan komt hij hier ook nog de boel bedriegen.

  Hij beweert namelijk dat iemand hem volgende tekst zou gemaild hebben.

  (…) Of zoals iemand me mailde:
  Nonne/Gläser?
  … war 1814 anlässlich des 1. Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig entstanden, seither in diversen Kommersbüchern zum Grölen in bierseliger Runde abgedruckt und folglich beim akademischen Pöbel des NSD-Studentenbundes bestens bekannt.

  Hast Du ernsthaft angenommen, man hätte zur Bücherverbrennung einen vierstimmigen Kanon vorgetragen? Wenn man sich Nonnes Text anschaut, kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, was da gesungen wurde.

  Freundliche Grüße,
  Ralf (…)

  Alfrik heeft die tekst echter van een Duits forum waar hij op 8 mei j.l. navraag doet naar Flamme Empor. Hij komt er overigens weer binnen in zijn bekende stijl 🙂

  (…) Lied Flamme empor gesungen bei Buchverbrennung
  (Autor: ј ο о ѕ t a l f r i k , 8.5.2011 22:24 Uhr )

  Es sollten bei der Buchverbrennung auch Lieder gesungen sein, worunter Flamme empor. Ich kenne solch ein Lied von M.Praetorius, wurde das hier gesungen oder das Lied von Nonne/Gläser?

  Gruss,
  Joost (…)

  Een onvolprezen knullige manier, wat blijkt uit de eerste die op Alfriks vraag ingaat.

  (…) (Autor: U w е , 9.5.2011 02:33 Uhr )

  Hier im Forum finden keine “Buchverbrennungen” statt. Daher erzeugt Deine Frage, ob HIER derartige Lieder gesungen wurden, zumindest meinerseits ausschließlich Kopfschütteln.(…)

  http://www.wer-weiss-was.de/theme99/article6438904.html

  Maar dit is dus de manier waarop Alfrik werkt. Intellectuele oneerlijkheid, bah. En dan maar roepen dat wij zouden liegen.

  Hartelijke groet,
  Ramon

 25. Ramon DJV said, on 17 mei 2011 at 16:00

  Beide versies van ‘Flamme empor’ behoren trouwens tot de top 100 van Nazi-liederen.

  http://www.volksliederarchiv.de/text4952.html

  Tijdens zo’n ‘festijn’ als die boekverbranding zullen ze dan meer dan waarschijnlijk beide hebben geklonken, al is dat niet zeker. Is meer iets voor een kenner van het Nazisme (die van de Brug?).

 26. Floris Schreve said, on 17 mei 2011 at 16:31

  Ramon, dank voor je gedegen werk en informatie. Daar hebben we wat aan 😉 Er komt nog uitgebreid commentaar van mij.

 27. Floris Schreve said, on 17 mei 2011 at 16:36

  Overigens wil ik nog wel een nuance aanbrengen. Ik heb begrepen dat de Flamme Empor waar ik het over heb (van M.Praetorius dat op Vrije Scholen wordt gezongen) oorspronkelijk geen Nazi-lied was. Het is inderdaad een heel oud lied. Maar het is wel door het misbruik van de Nazi’s ‘besmet’ geraakt. Moet je dus afwegen of je dat nu nog wil zingen met kinderen. Maar goed, Wagner wordt ook nog uitgevoerd (mooie muziek trouwens, al zijn de ideeën nogal walgelijk, even kort door de bocht). Maar hoe dan ook een belangrijke aanwijzing dat mijn oorspronkelijke info correct was. En ook dat Alfrik wel heel erg thuis is in de nationaal socialistische liedkunst. Maar dat was al wel gebleken. Interessante hobby lijkt me dat trouwens 😉 Je in foute liederen verdiepen is een ding (kan ik me nog wel wat bij voorstellen), maar om vervolgens de ambassadeur van dit cultuurgoed uit te gaan hangen en daar allerlei e-mails voor te gaan vervalsen, om die in diverse fora te posten… Rare jongen, die Alfrik.

 28. joost alfrik said, on 18 mei 2011 at 06:46

  Floris
  Ik hoop, dat je ondanks de vele oprispingen uit de gemoedsziel, toch nog bij het onderwerp kan blijven.
  Jij verbindt in je artikel, Flamme empor aan de boekverbrandingen. Vervolgens breng je daarmee de vrijeschoolleerkrachten in diskrediet. moderatie: dat doe ik niet dat doet de vrije school zelf. Maar hen niet alleen: ook anderen die het zingen-en we moeten aannemen dat dat er velen zijn: het lied staat ook in andere (niet vrijeschool-)bundels.
  Dat het besmet is geraakt door de nazi’s, akkoord.
  Reden te meer om het te ontsmetten: laat het maar door veel onschuldige (kinder)-stemmen welluidend klinken Moderatie: Daar mag je zelf op je eigen site aan beginnen, niet hier. En hou je viezigheid over onschuldige kinderstemmen, juist bij dit soort zaken, maar voor jezelf. Hoef je hier niet te delen. Mijn vergelijking met de ‘vieze man’ was dus wel terecht. ‘Lekker kindjes, met hun onschuldige stemmetjes vieze liedjes ontsmetten’. Hoe bedenk je het??.
  Wel een tevreden gevoel geeft dat: 40 jaar meegewerkt aan het zuiveren van wat de nazi’s hebben besmeurd
  moderatie: Alfrik, je hebt de zaken alleen maar erger gemaakt door e-mails van anderen te gaan vervalsen. Technisch gezien ook nog illegaal. Het is Ramon die duidelijkheid in deze kwestie heeft geschapen.Waar je ‘tevredenheid’ vandaan komt is mij een raadsel. Of haal je die bevrediging inderdaad uit ‘lekker veertig jaar lang onschuldige kinderen vieze nazi-liedjes laten zingen’ 🙂 En bovendien is er is namelijk helemaal niets gezuiverd. Mijn bovenstaande opmerking is nog steed correct. Daar had je geen valsheid in geschrifte voor hoeven plegen (daar komt het vervalsen van een e-mail van een derde volgens mij op neer)

 29. Ramon DJV said, on 18 mei 2011 at 10:27

  Het is ontstellend om te zien dat mensen die zich decennia lang voor een bepaald geloof hebben ingezet en zich opwerpen als spreekbuis voor dat geloof, de geschiedenis ervan niet kennen of zich schijnbaar niet bewust zijn waarmee ze te maken hebben. Nu goed, men wil het waarschijnlijk ook niet weten, want het kan niet anders dan confronterend zijn om te zien dat je niet de heer hebt gediend die je dacht te dienen.

  De steinerscholen heulden tijdens het nazi-regime gewoon mee met de machthebbers en tot op vandaag verspreiden steinerscholen en antroposofen Rudolf Steiners verheerlijking van de Duitse volksgeest. (Wat het superioriteitsgevoel dat daaraan gelieerd is zoal aanricht bij mensen kent vele gradaties: van psychisch tot fysiek leed).

  Hieronder enkele fragmenten uit een artikel van antroposofiekenner Peter Staudenmaier (vertaald door Esowatch) over de politieke betekenis van de steinerschool in de periode van het nazisme. Hieruit blijkt dat de antroposofen ten tijde van Hitler flink in de pas wilden lopen in het verheerlijken van de Duitse volksgeest.

  (…) In einem Schreiben an das Nazi-Erziehungsministerium aus dem Jahr 1935 argumentierte z.B. der Vorsitzende der Vereinigung der Waldorfschulen, dass Waldorfschulen keine wirklich privaten Schulen seien, da sie keine Privatinteressen verfolgten, sondern die Interessen der gesamten „nationalen Gemeinschaft“ oder Volksgemeinschaft. Er erläuterte, dass die Waldorfpädagogik ein Segen für ganz Deutschland sei und „für die nationale Stärkung unserer wachsenden Jugend dringend gebraucht“ werde. Er nannte die Weimarer Zeit so verächtlich wie unzutreffend „marxistisch“ und betonte, dass das „neue Deutschland“ unter nationalsozialistischen Auspizien für Waldorf eine lang erwartete Gelegenheit sei, sein wahres Potential zu entfalten. Während der Erfolg der Waldorfschulen in ihrem Bemühen um eine „nationale Stärkung“ vom „engstirnigen bürokratischen Vorgehen im marxistischen Deutschland“ sehr behindert wurde, schrieb er, „möchte ich der Hoffnung und Erwartung Ausdruck verleihen, dass im neuen Deutschland echtes Leben erblühen kann und die Arbeit der Waldorf-Schulen Wohlwollen und Ermutigung findet“ (Vereinigung der Waldorfschulen an das Erziehungsministerium, 9. März 1935). (…)

  (…) In einem Brief von 1934 an ein Kontaktbüro der NSDAP, der sich gegen die Aktionen eines mächtigen lokalen Nazibonzen gegen die Stuttgarter Waldorfschule richtet, erklärt ein Parteimitglied und Elternteil der Schule, dass Waldorf-Erziehung von Anfang an genau das verfolgt hat, was die Nationalsozialisten anstreben, und er beharrt darauf, dass der Führer persönlich zugunsten der Schule eingreifen würde, wenn ihm die Situation bekannt wäre. Unter Berufung auf die Beiträge der Waldorfschulen zum „neuen Deutschland“ erklärt der Briefschreiber, dass seine Ansichten von allen Eltern der Waldorfschule geteilt würden. (Adolf Karcher, Stuttgart, an den Verbindungsstab der NSDAP, 16. März 1934)
  Vier Jahre später, nachdem örtliche gegen Waldorf eingestellte Beamte es erreichten, dass die Schule geschlossen wurde, unterzeichneten 363 Waldorf-Eltern einen Brief an Hess und Göring mit der Bitte, den Befehl zur Schließung der Schule aufzuheben. Ein Auszug aus dem Brief:

  (Eingabe der Elternschaft der Stuttgarter Waldorfschule, 14. März 1938; die 363 Unterzeichner umfassen das gesamte Spektrum der Waldorf-Eltern, darunter Eugen und Margarete Link, Emil Kühn, Erich Schwebsch, Hanns Voith, Erich Gabert, Ernst Bindel, Erwin Schühle, Irma Haas-Berkow, Franz Lippert, Carl Stegmann, Margarita Karutz und Friedrich Kipp.)
  Ein ähnlicher Brief von 1936 von 230 Eltern der Waldorfschule in Hamburg-Wandsbek besteht darauf, dass Waldorf-Pädagogik „die Erziehungsprinzipien erfüllt, die vom Führer persönlich aufgestellt“ wurden. Der Brief zitiert mehrere Passagen aus ‘Mein Kampf’, um diese Behauptung zu untermauern.(…)

  (…) Ein Essay von 1934, geschrieben vom prominenten Anthroposophen Richard Karutz im Auftrag der Eltern der Stuttgarter Waldorfschule, bietet ein eindringliches Beispiel dafür, was die Waldorf-Anhänger von der neuen politischen Situation in Deutschland hielten. Er bezeichnet die Machtübernahme der Nazis von 1933 als „völkische Erhebung“ und verkündet auf der ersten Seite:
  “Die Waldorfschule in Stuttgart wurde im Jahre 1919 in der Zeit des grössten politischen und kulturellen Tiefstandes unseres Volkes als Bollwerk gegen die zersetzenden Mächte des Intellektualismus und Materialismus gegründet. […] Schon in jener Zeit vorherrschender internationaler Strömungen und trotz starker Anfeindungen hat die Schule nicht nur stets deutsches Geistesleben gepflegt, sondern geradezu die ganze Erziehung der Kinder darauf aufgebaut. Die Erfahrungen von 18 Jahren haben bewiesen, dass unsere Kinder durch die Waldorfschule zu tüchtigen, an Leib und Seele gesunden, vollwertigen Mitgliedern der Volksgemeinschaft herangebildet werden. Wir sind daher der Überzeugung, dass die erzieherische Arbeit der Waldorfschule im Rahmen des national-sozialistischen Staates mit Erfolg für den kulturellen Aufbau unseres Volkes fruchtbar gemacht werden kann.” (Eingabe der Elternschaft der Stuttgarter Waldorfschule, 14. März 1938, BArch R4901/2521: 9)
  Der Text fährt damit fort zu betonen, dass alle Waldorf-Lehrer der Stuttgarter Schule die gleichen „nationalen Überzeugungen“ teilen würden, eine vereinheitlichte Weltanschauung um die geistig-kulturelle Mission des deutschen Volkes. Als Folge dieses Bekenntnisses und dessen, was Karutz die „autoritären“ Methoden der Waldorfpädagogik nennt, traten viele Waldorf-Absolventen enthusiastisch der Nationalsozialistischen Bewegung bei.(…)

  http://blog.esowatch.com/?p=2973

  Hoezo Flamme empor door onschuldige kinderstemmen laten klinken als zuiverende werking voor wat het nazisme heeft aangericht? Dezelfde geest waaruit het nazisme voortkwam vindt nog steeds weerklank vindt in de steinerschool. En met welk lied dat vorm wordt gegeven, is m.i. dan enkel bijzaak.

  Artikel van Staudenmaier over de kunst van antroposofen om de geschiedenis niet onder ogen te komen.

  Staudenmaier schrijft: “Steiner’s version of Aryanism was in fact strikingly similar, even in detail, to that of leading Nazi racial theorists”.

  Voor het volledige artikel: http://www.social-ecology.org/2009/01/the-art-of-avoiding-history-2/

  (…) The theoretical edifice of anthroposophy is built on the comprehensive historical-evolutionary-racial typology Steiner laid out in Cosmic Memory and elsewhere. The key to this typology is the root-race doctrine, which divides the human family into five root races (Wurzelrassen, sometimes also named Hauptrassen or Grundrassen, principal or primary races), with two more root races to appear in the distant future. Each root race is further stratified into sub-races (Unterrassen), a term which eventually gave way, in Steiner’s writings, to the more recognizable unit of the people or nation (Volk). These categories are biological (Steiner calls them “hereditary”) as well as spiritual. The racial classifications are not normatively neutral; they are arranged in ascending order of spiritual development, with the fifth root race, the “Aryan race,” and within that root race the “Germanic-Nordic” peoples, at the top of the hierarchy. This hierarchy, according to Steiner, is an integral component of the cosmic order.(…)

  (…) Nor did Steiner himself ever renounce it; on the contrary, at the end of his life he reiterated that Cosmic Memory contains the “basis of anthroposophist cosmology.” (14) Today the book is still officially recommended for use by Waldorf teachers. Its racial mythology is elaborated in extravagant detail in many other works by Steiner published by anthroposophical presses. (15) (…)

  (…) Steiner taught that the “Aryan race” will reign until the year 7893, six thousand years in the future.(…)

  (…) It is also inaccurate and simplistic to say that Steiner gave the Aryan concept “quite another meaning than it later acquired in the Nazi era.” From the moment it was invented by European racial theorists in the nineteenth century, the notion of an “Aryan race” was bound up in the ideology of racial superiority. That Steiner himself shared this ideology is clear from his contemptuous references to blacks, Asians, aboriginal peoples, Jews, and other non-“Aryans.” Steiner’s version of Aryanism was in fact strikingly similar, even in detail, to that of leading Nazi racial theorists.(…)

 30. Floris Schreve said, on 18 mei 2011 at 15:01

  Alfrik, sodemieter toch op. Wil je nu dat ik me hier ga inzetten voor de rehabilitatie van Flamme Empor? Bovendien was het in mijn stuk maar een minor issue.
  Ik vind overigens dat je daar best genuanceerd over kan denken, ik denk alleen persoonlijk dat liederen die zo besmet zijn geraakt niet met kinderen rond een oud Germaansch Zonnewendevuur moet gaan zingen. Daar mag je het mee doen.
  Maar Alfrik, gezien je oplichterskunsten, je e-mailvervalsingen, denk ik niet dat ik je hier nog een podium geef. Want over de zaken waar het hier echt om draait in dit stuk heb je niets te melden. Trouwens, waar is je stelligheid gebleven dat ik leugens zou verspreiden? Die is wel verdwenen.
  Voor de entertainment mag je misschien nog iets bijdragen. Of je moet met iets heel goeds komen. Zo niet, dan ban ik je. We hebben hier genoeg ruimte en energie aan die onbenullige kwestie Flamme Empor besteed. Misschien nuttig dat de zaak nu goed is uitgezocht, maar eigenlijk overbodig, want mijn informatie (en dus ook mijn opmerking in het bovenstaande stuk) was volledig correct. Dat kan van jouw bijdragen niet gezegd worden.
  Alfrik, je mag nog iets zeggen (onder moderatie). Als het op dit niveau blijft is het voor deze site ‘Dag J. Alfrink’. Dan rest je nog je eigen smoezelige webstekje.

 31. Floris Schreve said, on 18 mei 2011 at 17:34

  Ramon, dank voor je bijdragen met de passages van Peter Staudenmaier. Het is inderdaad waar dat antroposofie van Steiner soms uit dezelfde troebele bron heeft gevist als allerlei Nazi-theoretici. Ik denk ook het belangrijk is dat hedendaagse antroposofen zich daar in ieder geval bewust van zijn (want zelfs dat is soms al een te grote opgave).
  Daarmee wil ik overigens nog niet zeggen dat de antroposofie een soort nationaal socialistisch karakter zou hebben. Daarvoor zijn er toch te veel principiële verschillen. Ik ben het met Michael Eggert eens, die stelt dat er wel veel racisme in Steiners werk te vinden is, maar dat dit meer stereotypen uit de ‘Kolonialzeit’ zijn (zoals hij mij dat omschreef), dan met hardcore nazisme.
  Wel zijn er veel antroposofen geweest die sterk met het nazisme flirtten. En zelfs als ze dat niet deden, of zich zelf tegen het nazisme hadden uitgesproken (zoals Sigismund von Gleich, als we Dieter Brüll moeten geloven, dus daarvoor vanzelfsprekend alle lof), dan worden er toch ideeën verkondigd waar je, zowel naar de normen van nu, als de normen van toen, wel ernstig je bedenkingen bij kunt hebben. Zie wederom de griezelige bespiegelingen van diezelfde Sigismund Von Gleich, die soms druipen van de Völkische Ariërwaan. Zie het hierboven besproken waanzinnige artikel ‘Waarom geen Chinese Cultuurperiode’, gepubliceerd in de Brug, http://users.pandora.be/antroposofie/diabasis/b18chincul.htm .
  De grote exessen van nu zijn natuurlijk Gennady Bondarev, nog een paar voorbeelden uit Duitsland, en natuurlijk de hier veel besproken Brug en de activiteiten van de prominente Belgische antroposoof Jos Verhulst, met zijn bizarre voorliefde voor David Irving , Ernst Zündel en Robert Faurisson. Ook weer een Augiasstal die nodig moet worden uitgespoten. Maar dat zullen de antroposofen zelf moeten doen.

 32. […] Schreve: Geloof in kabouters, Atlantis, Volkszielen en wortelrassen en pas op voor Dark Lord Ahriman, zwart m… […]

 33. […] Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels (van Floris Schreve): daar kreeg Alfrikgeen voet meer aan de grond […]

 34. Floris Schreve said, on 10 februari 2012 at 15:01

  Zie hier de ontmaskering van Joost Alfrik (in werkelijkheid Pieter HA Witvliet, oud-docent aan de vrije school in Den Haag) door Ramon de Jonghe: http://ramondejonghe.wordpress.com/2012/02/09/vertegenwoordigen-steinerpedagogie-pieter-ha-witvliet-joost-alfrik/
  Wat Alfrik (Witvliet dus) betreft; hierboven was het al te zien wat voor een vermoeiende stalker hij is, maar hij heeft de afgelopen maanden vooral zijn pijlen gericht op Ramon de Jonghe. Overigens op een nogal klunzige manier. Zie bijv. zijn laatste post waarin hij begint te lallen dat hij ‘kleine Katinka in haar lalaa-tje wil kijken’ (http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/02/05/ramon-de-jonghe-visitekaartje/ ). Dus mijn eerdere vergelijking met de vieze man van Kees van Kooten was zo gek nog niet. Een beetje een cyber-potloodventer, die meneer Alfrik/Witvliet 😉
  Arme kinderen, je zou maar les van zo iemand hebben gehad.

 35. Ramon DJV said, on 26 maart 2012 at 10:35

  De naam ‘Joost Alfrik’ wordt door meerdere steinerschoolleraren gebruikt om kritiek op de steinerschool, de antroposofie en Rudolf Steiner te bestrijden. Het lijkt op wat de Zweedse antroposoof Sune Nordwall doet: onder verscheidene namen http://zooey.wordpress.com/2011/08/02/sune-nordwalls-aliases/ het internet afschuimen om kritiek op alles wat met antroposofie te maken heeft proberen de kop in te drukken. Nordwall wordt overigens betaald door de Engelse steinerschoolgemeenschap om het debat op internet te ‘monitoren’. Dat betekent o.a. dat hij kritische reacties op forums d.m.v. juridische dreiging laat verwijderen. De antroposofische interpretatie van vrijheid van geestesleven? 🙂

  j.alfrik zegt:
  31/01/2011 om 14:52 http://weblog.steinerscholen.com/1919/09/06/brief-van-de-dag-full-version/#comment-4697

  (…) Ik zie dat je mijn inbreng in de Parcivaldiscussie hebt verwijderd. Dat komt, zoals je zult zeggen, door het feit dat je niet kunt uitsluiten, dat ik, Joost Alfrik, niet dezelfde ben als Pieter HA Witvliet. Maar wat maakt dat uit.
  Wij kunnen ook niet uitsluiten dat bv een Erika en een Koen niet door jou zijn verzonnen.
  Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site.(…) Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.
  Het wordt je te heet onder de voeten en zo kom je mooi van ons af.
  Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.(…)

  ‘….dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.’

 36. Floris Schreve said, on 26 maart 2012 at 12:44

  Een heel team zelfs! Als dit alles is wat ze collectief voor elkaar kunnen boksen is het wel heel povertjes. Moeten ze toch wat meer hun best doen.

  • Ramon DJV said, on 9 mei 2012 at 12:15

   Over meer hun best doen gesproken.

   Ik heb de indruk dat ze van pure wanhoop nog maar een keer hun toevlucht tot leugens nemen. Zo deden Pieter Witvliet en co afgelopen zondag (06/05/12) op hun blog alsof ik aan het woord was toen ze dit schreven:

   (…) “Om mijn lezers niet te betuttelen zou ik ze in staat moeten stellen ook kennis te nemen van Alfriks gezichtspunten op mijn artikelen-maar dan moet ik een link geven en komen ze er wellicht achter hoe ik hen manipuleer en indoctrineer: ik zeg nu dat ik hen wil beschermen tegen een waardeloos blog.

   Het lijkt erop alsof de Jonghe zegt: “Ik heb het nodig dat ik door kan drukken wat ik wil; ik praat met mijn lezers, maar innerlijk houd ik hen voor de gek” (…)

   http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/05/06/zo-zijn-onze-manieren-manieren-zo-zijn-onze-manieren/

   Doordat ze in het begin van hun blogbericht delen van een bericht van mij aan hen publiceren en Pieter Witvliet en co dit door hen verzonnen stuk ertussen plaatsen, lijkt het alsof het citaat van mij komt.

   Hun handelen is natuurlijk strafbaar, want pure laster. Dat opent wel enkele interessante perspectieven om tegelijk wat andere zaken aan de kaak te stellen. 🙂

   Tot zover dit bericht dat nog een keer toont welke sujetten zich zoals opwerpen als verdedigers van de steinerschool, Rudolf Steiner in het bijzonder en de antroposofische beweging in het algemeen.

   Het is misschien de moeite van het vermelden niet waard, maar voor de lezer kan het wel iets bijdragen aan de beeldvorming van de antroposofische beweging. En hoe integer men daar is.

 37. […] Ook deze keer zal Geuljans er niet gemakkelijk vanaf komen: Floris Schreve, die reeds enkele essays over racisme in Steiners leer (pdf) publiceerde, kondigde in een reactie op Stephan Geuljans artikel aan uitvoerig op het stuk […]

  • Floris Schreve said, on 26 april 2012 at 13:34

   Belofte maakt schuld ;)…. Maar ik ga het zeker doen. Voor de zomer zal er wel wat zijn denk ik

   • Kees said, on 19 juni 2012 at 10:12

    Op moment van schrijven is het 19 juni, nog twee dagen en daar is al weer de langste dag, toegegeven het weer is nog niet erg zomers te noemen en meteorologen hebben een andere indeling van het zomerseizoen,maar ondertussen groeit natuurlijk wel de spanning, immers belofte maakt schuld!
    Minstens een persoon is afwachtende en misschien wel meer…..

   • Floris Schreve said, on 19 juni 2012 at 22:53

    Nee maar, de fanatenbrigade is er weer 😉 Kees, ik begrijp dat de aanstaande zonnewende je gemoed tot grote hoogte doet opstuwen, maar heb nog even geduld. Ik ben zeker van plan om iets te doen, maar ik heb ook andere zaken die mij bezighouden. Dus geniet maar eerst van het Sint Jansfeest en steek een groot vreugdevuur aan (misschien zijn er nog een paar leuke liederen die je kunt zingen 😉 ). Er zal wat komen, als ik het zo inschat ergens in deze zomer. Maar pin me er niet op vast.

   • Floris Schreve said, on 19 juni 2012 at 23:16

    Laat ik je alvast een klein beetje terwille zijn. Wat betreft mijn nieuwe antroposofie-bijdrage zal ik me niet beperken tot het verhaal van Stephan Geuljans. Ik heb een tijdje terug nog een klein aanvullend archiefonderderzoekje gedaan. Dat heeft veel interessants opgeleverd, vooral over de koers die Driegonaal is ingeslagen (waar Geuljans ook voor heeft geschreven, bijv. het hier eerder besproken ‘Antroposofie en Darwinisme’, Driegonaal nr. 2, 1996, dat ik wel interessant vind om met zijn recente bijdrage in de Aardespiegel te vergelijken). Maar het interessante is dat Driegonaal iets na die tijd een koers is gaan varen die enigszins in hetzelfde vaarwater komt, als het orgaan de Brug (of http://www.vrijgestesleven.be ). Neem bijvoorbeeld kennis van de vreemde voorliefde van dit tijdschrift voor de nogal duistere Russische antroposoof Bondarew (ook een Holocaustontkenner), die zelfs door Dornach in de ban is gedaan en wiens komst naar Nederland NB door Ron Dunselman (recent afgetreden als voorzitter van de AViN) werd gedwarsboomd. Als je alvast kennis wil nemen van dit materiaal, bekijk dan deze serie artikelen uit Driegonaal https://fhs1973.files.wordpress.com/2008/09/neonazisme-in-driegonaal-eerste-lichting.pdf . Verder is ook de bijdrage van Jos Verhulst in de Driegonaal uitgave ‘Het Verbod op Denken’ bijzonder interessant, zie https://fhs1973.files.wordpress.com/2008/09/jos-verhulst-in-het-verbod-op-denken-driegonaal-2001.pdf ). Dit, en nog wat meer, zal ongeveer het materiaal zijn dat ik ga behandelen. Je kunt je dus alvast inlezen. Veel plezier en een goed Sint Jan!

 38. Ramon DJV said, on 20 juni 2012 at 13:42

  En dan hier alvast een toepasselijk lied (recht is recht, krom is krom) dat rond St-Jan in de antroposofische school wordt gezongen.

  HIER IS ONZE FIERE PINKSTERBLOM

  Hier is onze fiere Pinksterbloem, en ik wou hem zo graag eens wezen,
  Met zijn mooie kransen om zijn hoofd, en zijn klinkende bellen,

  Recht is recht, krom is krom, )
  Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom, )
  Want de fiere Pinksterblom moet voort. ) bis

  2* Boer ik vraag jou voor de laatste keer,
  Heb je soms takkebossen.
  In het donker stoken wij ons vuur,
  Dat fikt en vlamt en dat knettert,
  Vuur en vlam, rook en smook,
  Zeg, danst misschien jouw mooie Trienke deze avond ook,
  Met een fiere pinksterblom in ’t hoofd.

  Recht is recht, krom is krom,
  Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom,
  Want de fiere Pinksterblom moet voort.

 39. Kees said, on 16 september 2012 at 20:07

  21 september herfst!

  • Floris Schreve said, on 19 september 2012 at 09:00

   Kees, nog even geduld. Maar er zal zeker nog iets komen in de een of andere vorm. Je zal niet teleurgesteld worden. Het is bijna Michaëlsfeest, dus wellicht kun je je ondertussen vermaken met dit artikel uit de Brug http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b14eur.htm . Hierin kunnen we lezen dat de Nederlandse eurithmist Arnold Sandhaus naar België afreisde, om aan een stel Holocaustontkenners uit te leggen dat het de Nederlandse Antroposofische Vereniging aan ‘Michaélische Moed’ ontbrak, omdat deze zich gedistantieerd had van de uitspraken van Christoph Wiechert en de van Baarda-Commissie instelde. Veel plezier ermee. Ik zou het overigens best wel dapper van je vinden als je op een eigen site zou kunnen uitleggen waarom mijn verhaal over de rassenleer van Steiner niet zou kloppen. Maar dat heeft tot nu toe nog bijna geen een antroposoof aangedurfd. Mischien een nobele queeste om je tanden in te zetten? Schuw de diepgang niet zou ik zeggen.

 40. L.Putter said, on 27 september 2012 at 20:22

  Ouroboros en de cirkel

  Klik om toegang te krijgen tot Mysterieblad1.2.pdf

  zie colofon

  • Floris Schreve said, on 8 oktober 2012 at 22:25

   Beste L. Putter,

   Excuses, je bericht was in de spambox terecht gekomen, maar alsnog greplaatst. Heb het gezien. Naar mijn smaak is dit overigens behoorlijk zweverig allemaal, zij het dat het hier volgens mij meer om New Age gaat dan antroposofie. Het is uit 2004. Ach, in het verleden heb ik me ook nog wel een beetje aan esoterie bezondigd (periode ong. 1994-1999), zij het dat het beperkt bleef tot het lezen van een paar boeken (vrijmetselarij, ‘vermeend oorspronkelijk Christendom’ 😉 , Katharen, theosofie en antroposofie en Tibetaans Boeddhisme en nog wat oosterse mystiek-die ik overigens nog steeds interessant vind, al zeg ik niet dat ik een ‘aanhanger’ of ‘gelovige’ ben) en het bijwonen van enkele lezingen. Was overigens geen esoterie van deze categorie. Maar goed, wat wil je hiermee zeggen?

 41. Ramon DJV said, on 9 oktober 2012 at 06:48

  De link met de antroposofie is dat het blad is uitgegeven door een medewerker van steinerschool De Zonnewijzer in Leuven. Ook symposia georganiseerd door de uitgever van het blad vonden overigens geregeld plaats in deze school.

  En de inhoud is inderdaad voornamelijk New Age.

 42. Floris Schreve said, on 9 oktober 2012 at 14:16

  Maar goed, L. Putter, als je iets met Ramon hebt uit te vechten doe je dat maar elders. Daar gaat mijn stuk niet over. En ik heb hier verder geen behoefte aan een zelfde soort vendetta tegen een persoon, zoals die door Joost Alfrik/Peter HA Witvliet en zijn Katinka die haar lalalatje moet laten zien ;), wordt gevoerd. Daar heb ik helemaal geen zin, dat wil ik hier niet hebben. Dus als dat je bedoeling is, scheer je weg! 😉 Dat doe je maar in een van je eigen duistere spelonken.

 43. Floris Schreve said, on 9 oktober 2012 at 14:46

  Wil hier nog en ding aan toevoegen. Wel typisch dat Alfrik en co werkelijk helemaal niets te melden hebben over de racistische opmerkingen van hun voorman. Of dat er collega-antroposofen bestaan die menen uit naam van hun levensbeschouwing de Holocaust te moeten ontkennen. Dat lijken me toch de echte issues. Maar wat is de respons? Het proberen zwart te maken van een criticus die ze niet aanstaat. Dan is er echt iets mis vrees ik. Ik zou in ieder geval wel weten waar mijn prioriteit zou moeten liggen.

 44. […] Ook deze keer zal Geuljans er niet gemakkelijk vanaf komen: Floris Schreve, die reeds enkele essays over racisme in Steiners leer (pdf) publiceerde, kondigde in een reactie op Stephan Geuljans artikel aan uitvoerig op het stuk […]

 45. […] Schreve: Geloof in kabouters, Atlantis, Volkszielen en wortelrassen en pas op voor Dark Lord Ahriman, zwart m… […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: